Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Më ®Çu
Tríc n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chØ gåm hai thµnh phÇn kinh tÕ:
Kinh tÕ nhµ níc vµ kinh tÕ hîp t¸c x·. Tõ sau khi më cöa ®Õn nay ViÖt Nam
®· më réng víi s¸u thµnh phÇn kinh tÕ. Tuy gi¶m vÒ mÆt sè lîng nhng c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) lu«n chøng tá ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh,
lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
Sù ph¸t triÓn cña DNNN cã vai trß rÊt quan träng, nã ®Þnh híng nÒn
kinh tÕ theo híng x· héi chñ nghÜa. Vµ ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c¸c DNNN ph¶i
thÓ hiÖn ®îc u thÕ vît tréi cña m×nh so víi c¸c lo¹i h×nh kh¸c. ¦u thÕ vît tréi
thÓ hiÖn ë viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶.
Sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶, ®ã lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh sù
ph¸t triÓn cña DNNN vµ ¶nh hëng sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta. Nh×n vµo sù
ph¸t triÓn cña DNNN ta cã thÓ nhËn biÕt ®îc nÒn kinh tÕ ®ang ho¹t ®éng cã
n¨ng ®éng kh«ng. §ã lµ lý do v× sao em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:"Lý luËn
tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n víi viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn
trong doanh nghiÖp cña nhµ níc". Qua ®Ò tµi nµy em muèn t×m hiÓu râ h¬n
vÒ DNNN trong viÖc sö dông vèn, vÒ nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng
h¹n chÕ cßn tån t¹i. Tõ ®ã lµm s¸ng tá hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét vÊn ®Ò
®ang rÊt ®îc quan t©m hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n, do cßn h¹n chÕ trong nhËn thøc vµ thêi
gian cã h¹n nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy ®Ó bµi ®Ò ¸n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy!

1

A. Lý luËn tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n
I. TuÇn hoµn t b¶n

1. C¸c giai ®o¹n biÕn ho¸ cña t b¶n
1.1. Kh¸i niÖm
T b¶n lµ quan hÖ s¶n xuÊt x· héi vµ nã lu«n lu«n vËn ®éng vµ lín lªn
kh«ng ngõng. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i díi nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau vµ liªn
tôc chuyÓn tõ h×nh th¸i nµy sang h×nh th¸i kh¸c. §ã lµ sù tuÇn hoµn t b¶n.
1.2. Sù vËn ®éng cña t b¶n
T b¶n vËn ®éng qua ba giai ®o¹n.Giai ®o¹n 1: Lu th«ng: T- H
§©y lµ giai ®o¹n dïng tiÒn mua hµng ho¸ trªn thÞ trêng gåm t liÖu s¶n
xuÊt vµ søc lao ®éng. T b¶n xuÊt hiÖn díi h×nh th¸i tiÒn lµ t b¶n tiÒn tÖ. §©y
lµ ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt cña s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa khi søc lao ®éng trë
thµnh hµng ho¸®Æc biÑt cã thÓ trao ®æi trªn thÞ trêng. Do vËy kh«ng ph¶i tiÒn
®Î ra quan hÖ s¶n xuÊt TBCN, mµ ngîc l¹i quan hÖ s¶n xuÊt TBCN lµm cho
tiÒn cã thÓ trë thµnh t b¶n.
Giai ®o¹n 2: S¶n xuÊt: H- SX-…-H':T b¶n tån t¹i díi h×nh th¸i hai yÕu
tè t liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng lµ t b¶n s¶n xuÊt. §©y lµ giai ®o¹n sö dông
c¸c yÕu tè ®· mua ®Ó tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt TBCN mµ trong qu¸ tr×nh
nµy c«ng nh©n t¹o ra ...
Më ®Çu
Tríc n¨m 1986 nÒn kinh níc ta chØ gåm hai thµnh phÇn kinh tÕ:
Kinh nhµ níc kinh hîp t¸c x·. sau khi më cöa ®Õn nay ViÖt Nam
®· réng víi s¸u thµnh phÇn kinh tÕ. Tuy gi¶m vÒ mÆt lîng nhng c¸c
doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) lu«n chøng ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh,
lµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
ph¸t triÓn cña DNNN vai trß rÊt quan träng, ®Þnh híng nÒn
kinh theo híng héi chñ nghÜa. ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã c¸c DNNN ph¶i
thÓ hiÖn ®îc u thÕ vît tréi cña m×nh so víi c¸c lo¹i h×nh kh¸c. ¦u thÕ vît tréi
thÓ hiÖn ë viÖc lµm ¨n cã hiÖu qu¶.
Sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶, ®ã lµ vÊn ®Ò mang tÝnh quyÕt ®Þnh sù
ph¸t triÓn cña DNNN nh hëng sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta. Nh×n vµo
ph¸t triÓn cña DNNN ta thÓ nhËn biÕt ®îc nÒn kinh ®ang ho¹t ®éng
n¨ng ®éng kh«ng. §ã do sao em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:"Lý luËn
tuÇn hoµn chu chuyÓn t b¶n víi viÖc sö dông hiÖu qu¶ c nguån vèn
trong doanh nghiÖp cña nhµ níc". Qua ®Ò tµi nµy em muèn t×m hiÓu h¬n
DNNN trong viÖc sö dông vèn, nh÷ng thµnh q ®· ®¹t ®îc vµ nh÷ng
h¹n chÕ cßn tån t¹i. ®ã lµm s¸ng hiÓu biÕt cña m×nh mét vÊn ®Ò
®ang rÊt ®îc quan t©m hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n, do cßn h¹n chÕ trong nhËn thøc thêi
gian cã h¹n nªn em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em mong nhËn ®-
îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy ®Ó bµi ®Ò ¸n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy!
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuần hoàn và chu chuyển TB đối với việc sử dụng nguồn vốn trong nước 9 10 622