Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn : Lý thuyÕt tµi chÝnh

Lêi më ®Çu

Trong lÞch sö loµi ngêi, nhµ níc ra ®êi trong cuéc ®Êu tranh cña x·
héi cã giai cÊp, nã lµ s¶n phÈm cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp, nhµ níc xuÊt
hiÖn víi t c¸ch lµ c¬ quan cã quyÒn lùc c«ng céng ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vÒ nhiÒu mÆt nh qu¶n lý hµnh
chÝnh, chøc n¨ng kinh tÕ, chøc n¨ng trÊn ¸p vµ c¸c nhiÖm vô x· héi.
§Ó thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh nhµ níc cÇn ph¶i
cã nguån lùc tµi chÝnh ®ã lµ c¬ së vËt chÊt cho nhµ níc tån t¹i vµ ho¹t
®éng.
Ngµy nay nÒn kinh tÕ thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× vÞ trÝ vµ vai trß
cña tµi chÝnh nhµ níc ngµy cµng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi. V× vËy x©y dông nÒn tµi chÝnh tù chñ v÷ng m¹nh lµ yªu cÇu c¬ b¶n
cÊp b¸ch trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa ë níc ta, trong
®ã Ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN) ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn tµi chÝnh
quèc gia.
Ng©n s¸ch nhµ níc lµ n¬i tËp trung quü tiÒn tÖ lín nhÊt trong nÒn
kinh tÕ, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vëi tæng s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp
quèc d©n cïng mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi tÊt c¶ c¸c kh©u cña hÖ thèng tµi
chÝnh ®Æc bÞªt lµ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ tÝn dông. H¬n n÷a NSNN lµ kÕ
ho¹ch tµi chÝnh vi m« lµ kh©u chñ ®¹o trong hÖ thèng c¸c kh©u tµi chÝnh
quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ, c«ng b»ng x· héi, ®¶m b¶o an ninh quèc
phßng thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.
Trªn c¬ së nhËn thøc quan träng vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
®Þnh híng XHCN, em ®· m¹nh d¹n trän ®Ò tµi ‘’Vai trß cña NSNN trong
viÖc ®iÒu chØnh vµ æn ®Þnh thÞ trêng ë ViÖt nam hiÖn nay ‘’ nh»m môc

1

TiÓu luËn : Lý thuyÕt tµi chÝnh
®Ých nghiªn cøu sö dông hiÖu qu¶ vµ ph¸t huy ngµy cµng tèt vai trß cña
NSNN.
Bµi viÕt gåm 3 phÇn:

A:Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ NSNN.
B: NhËn thøc vÒ thÞ trêng ë ViÖt nam hiÖn nay
C: Vai trß cña NSNN trong ®iÒu chØnh vµ æn ®Þnh nÒn KTTT
Tuy nhiªn, NSNN lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh vÜ m«, víi tr×nh ®é hiÓu
biÕt còng nh tr×nh ®é lý luËn cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy
c« ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS – TS D¬ng §¨ng Chinh ®· híng
dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh.
Sinh viªn: Phone Xay Phong Sa Vanh
Líp: K41 01.04
Hµ néi : Ngµy 10/2/2006

2

TiÓu luËn : Lý thuyÕt tµi chÝnh

A : Nh÷ng lý luËn chung c¬ b¶n vÒ NSNN
I.Kh¸i niÖm vÒ NSNN:
Trong hÖ thèng tµi chÝnh, NSNN lµ bé phËn chñ ®¹o, lµ ®iÒu kiÖn vËt
chÊt quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Nhµ níc do h...
TiÓu luËn : Lý thuyÕt tµi chÝnh
Lêi më ®Çu
Trong lÞch loµi ngêi, nhµ níc ra ®êi trong cuéc ®Êu tranh cña
héi giai cÊp, s¶n phÈm cña cuéc ®Êu tranh giai cÊp, nhµ níc xuÊt
hiÖn víi t c¸chquan cã quyÒn lùc c«ng céng ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm nhiÒu mÆt nh qu¶n hµnh
chÝnh, chøc n¨ng kinh tÕ, chøc n¨ng trÊn ¸p vµ c¸c nhiÖm vô x· héi.
§Ó thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh nhµ níc cÇn ph¶i
nguån lùc tµi chÝnh ®ã c¬ së vËt chÊt cho nhµ níc tån t¹i ho¹t
®éng.
Ngµy nay nÒn kinh thÞ trêng cµng ph¸t triÓn th× trÝ vai trß
cña tµi chÝnh nhµ níc ngµy cµng quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
héi. V× vËy x©y dông nÒn tµi chÝnh chñ v÷ng m¹nh yªu cÇu c¬ b¶n
cÊp b¸ch trong thêi c«ng nghiÖp hãa HiÖn ®¹i hãa ë níc ta, trong
®ã Ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN) ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn tµi chÝnh
quèc gia.
Ng©n ch nhµ níc n¬i tËp trung quü tiÒn lín nhÊt trong nÒn
kinh tÕ, mèi quan chÆt chÏ vëi tæng s¶n phÈm héi thu nhËp
quèc d©n cïng mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi tÊt c¶ c¸c kh©u cña hÖ thèng tµi
chÝnh ®Æc bÞªt lµ tµi chÝnh doanh nghiÖp tÝn dông. H¬n n÷a NSNN lµ kÕ
ho¹ch tµi chÝnh vi kh©u chñ ®¹o trong thèng c¸c kh©u tµi chÝnh
quyÕt ®Þnhph¸t triÓn kinh , c«ng b»nghéi, ®¶m b¶o an ninh quèc
phßng thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi.
Trªn së nhËn thøc quan träng vai trß trong nÒn kinh thÞ trêng
®Þnh híng XHCN, em ®· m¹nh d¹n trän ®Ò tµi ‘’Vai trß cña NSNN trong
viÖc ®iÒu chØnh æn ®Þnh thÞ trêng ë ViÖt nam hiÖn nay ‘’ nh»m môc
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của NSNN trong việc điều tiết TT 9 10 980