Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu


LËt gië nh÷ng trang sö vµng son cña toµn d©n téc ViÖt Nam, nh©n
d©n ViÖt Nam, ®Êt níc ViÖt Nam ®· ®i qua thÕ kØ XX víi nh÷ng chiÕn c«ng
hiÓn h¸ch vµ nh÷ng th¾ng lîi cã ý nghÜa lÞch sö vµ thêi ®¹i - Mét thÕ kØ cña
®Êu tranh gian nan, oanh liÖt dµnh l¹i ®éc lËp tù do, thèng nhÊt tæ quèc vµ
bíc vµo x©y dùng Chñ nghÜa x· héi. Chóng ta tù hµo vÒ d©n téc ta - Mét
d©n téc anh hïng, th«ng minh vµ s¸ng t¹o, tù hµo vÒ §¶ng ta - §¶ng céng
s¶n ViÖt Nam quang vinh. Bíc sang thÕ kØ XXI, C¸ch m¹ng níc ta võa bíc
sang thêi c¬ vËn héi lín, võa ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc
kh«ng thÓ xem thêng. Cïng víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc tõ tríc trong
c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan
träng cña thêi k× ®æi míi ®· lµm cho thÕ vµ lùc cña níc ta lín m¹nh lªn
nhiÒu. Tõng ngµy tõng giê, ®Êt níc ta chuyÓn m×nh trong xu thÕ ph¸t tiÓn vµ
héi nhËp. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi lín vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña nÒn kinh
tÕ, tiÒm n¨ng lín vÒ lao ®éng, tµi nguyªn, t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ x· héi c¬
b¶n æn ®Þnh, nh©n d©n cã phÈm chÊt tèt ®Ñp, m«i trêng hoµ b×nh, sù hîp t¸c
liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nhng h¬n bao giêi hÕt cßn cÇn cã mét c¬ chÕ qu¶n lÝ phï hîp, nh÷ng quan hÖ
kinh tÕ cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt ®Æt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ
trêng díi chÕ ®é chñ nghÜa, ®Ó t¹o ®éng lùc còng nh gi¶i ph¸p cho sù ph¸t
triÓn æn ®Þnh ®ßi hái sù ®oµn kÕt cña toµn §¶ng, toµn d©n ta trong mäi ho¹t
®éng ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, tËn dông mäi nguån lùc trong níc,
®ång thêi sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng ph¬ng híng mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta nhËn ®Þnh vµ thÊy ®îc tÇm quan träng quyÕt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu
cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ã chÝnh lµ nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t
ph¶t triÓn. Trong ®ã chóng ta cã thÓ thÊy ®îc vai trß vµ mèi quan hÖ gi÷a
hai nguån vèn trong níc vµ níc ngoµi - nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng vai trß
còng nh mèi quan hÖ gi÷a hai nguån vèn nµy ®Ó tõ ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i

ph¸p nh»m ph¸t huy cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån vèn ®Çu t víi t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. Tõ ®ã chóng ta cã ®îc c¸i nh×n bao qu¸t vÒ
t×nh h×nh kinh tÕ ®Êt níc, nh»m ®Èy m¹nh t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x·
héi c«ng b»ng v¨n minh. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi: “Vai trß vµ mèi quan hÖ
gi÷a hai nguån vèn trong níc vµ níc ngoµi trong viÖc thóc ®Èy t¨ng trën...
Lêi nãi ®Çu
LËt gië nh÷ng trang vµng son cña toµn d©n téc ViÖt Nam, nh©n
d©n ViÖt Nam, ®Êt níc ViÖt Nam ®· ®i qua thÕ kØ XX víi nh÷ng chiÕn c«ng
hiÓn h¸ch vµ nh÷ng th¾ng lîi ý nghÜa lÞch vµ thêi ®¹i - Mét thÕcña
®Êu tranh gian nan, oanh liÖt dµnh l¹i ®éc lËp tù do, thèng nhÊt tæ quèc
bíc vµo x©y dùng Chñ nghÜa héi. Chóng ta hµo d©n téc ta - Mét
d©n téc anh hïng, th«ng minh ng t¹o, hµo vÒ §¶ng ta - §¶ng céng
s¶n ViÖt Nam quang vinh. Bíc sang thÕ XXI, C¸ch m¹ng níc ta võa bíc
sang thêi vËn héi lín, võa ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng nguy th¸ch thøc
kh«ng thÓ xem thêng. Cïng víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc tõ tríc trong
c«ng cuéc x©y dùng b¶o quèc, nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan
träng cña thêi ®æi i ®· lµm cho thÕ lùc cña níc ta lín m¹nh lªn
nhiÒu. Tõng ngµy tõng giê, ®Êt níc ta chuyÓn m×nh trong xu thÕ ph¸t tiÓn vµ
héi nhËp. Bªn c¹nh nh÷ng c¬ héi lín vÒ së vËt chÊt kÜ thuËt cña nÒn kinh
tÕ, tiÒm n¨ng lín lao ®éng, tµi nguyªn, t×nh h×nh chÝnh trÞ héi
b¶n æn ®Þnh, nh©n d©n cã phÈm chÊt tèt ®Ñp, m«i trêng hoµ b×nh, sù hîp t¸c
liªn kÕt quèc tÕ vµ xu thÕ tÝch cùc trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. Nh-
ng h¬n bao giêi hÕt cßn cÇn mét chÕ qu¶n phï hîp, nh÷ng quan
kinh tÕ cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt ®Æt trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh thÞ
trêng díi chÕ ®é c nghÜa, ®Ó t¹o ®éng lùc còng nh gi¶i ph¸p cho ph¸t
triÓn æn ®Þnh ®ßi hái ®oµn kÕt cña toµn §¶ng, toµn d©n ta trong mäi ho¹t
®éng ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, n dông mäi nguån lùc trong níc,
®ång thêi sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc bªn ngoµi ®Ó c«ng nghiÖp
ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Mét trong nh÷ng ph¬ng híng §¶ng Nhµ n-
íc ta nhËn ®Þnh vµ thÊy ®îc tÇm quan träng quyÕt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu
cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ã chÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t
ph¶t triÓn. Trong ®ã chóng ta thÓ thÊy ®îc vai trß vµ mèi quan gi÷a
hai nguån vèn trong níc níc ngoµi - nghiªn cøu thùc tr¹ng vai trß
còng nh i quan gi÷a hai nguån vèn nµy ®Ó ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài 9 10 389