Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c trªn
con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, cho nªn cÇn rÊt nhiÒu
nguån vèn. Trong ®ã viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam, cã vai trß
®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. ODA cña
NhËt B¶n viÖn trî cho ViÖt Nam tËp trung vµo 5 lÜnh vùc c¬ b¶n, cô thÓ lµ:
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ x©y dùng thÓ chÕ; x©y dùng vµ c¶i t¹o c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng vµ ®iÖn lùc; ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng h¹ tÇng c¬ së
n«ng th«n; ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o y tÕ; b¶o vÖ m«i trêng vµ ®· ®¹t ®îc
rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn nguån vèn ODA cña NhËt B¶n hiÖn nay
ë ViÖt Nam cßn nhiÒu khã kh¨n trong sö dông.
XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa thùc tiÔn vµ tÇm quan träng nªu trªn, em ®· lùa
chän ®Ò tµi: "T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam tõ n¨m
1992 ®Õn nay vµ mét sè kiÕn nghÞ" lµm ®Ò tµi tiÓu luËn thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ tËp trung ph©n tÝch vai trß cña nguån viÖn trî ODA ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông
nguån viÖn trî ODA cña NhËt B¶n. Tõ ®ã ®a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó t¨ng cêng
thu hót nguån vèn viÖn trî nµy.
Néi dung tiÓu luËn: bao gåm 3 ch¬ng ®îc tr×nh bµy theo bè côc sau:
ch¬ng I: Vai trß cña ODA.
ch¬ng II: T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam tõ n¨m
1992 ®Õn nay.
ch¬ng III: TriÓn väng vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó thu hót viÖn trî ODA
cña NhËt B¶n.
Cuèi cïng em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Quan hÖ
Quèc tÕ ®· gi¶ng dËy, d×u d¾t em trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Æc biÖt em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Ngäc Lan, gi¶ng viªn Trêng §¹i häc
Ngo¹i Th¬ng ®· híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.

Do sù míi mÎ cña c«ng t¸c nghiªn cøu, còng nh sù h¹n chÕ vÒ thêi gian
vµ tr×nh ®é nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. RÊt mong ®îc sù gãp
ý cña quý thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Hµ Néi, ngµy 20 thµng 3 n¨m 2003
Sinh viªn
Ph¹m V¨n Qu©n

ch¬ng I

vai trß cña ODA
I. Kh¸i niÖm vµ c¸c h×nh thøc cña ODA
§Ó hiÓu ®îc ®óng ®¾n b¶n chÊt cña ODA vµ vËn dông nã cã hiÖu
qu¶, chóng ta cÇn nghiªn cøu kü hoµn c¸nh ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
nã. ODA ra ®êi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø II cïng víi kÕ häach Marshall, ®Ó
gióp c¸c níc Ch©u ©u phôc håi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp bÞ chiÕn tranh tµn ph¸.
§Óc tiÕp nhËn viÖn trî cña kÕ häach Marshall, c¸c níc Ch©u ©u ®· ®a ra mét
ch¬ng tr×nh phôc håi kinh tÕ cã sù phèi hîp vµ thµnh lËp mét tæ chøc hîp t¸c
kinh tÕ Ch©u ©u,...
lêi më ®Çu
trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c trªn
con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, cho nªn cÇn rÊt nhiÒu
nguån vèn. Trong ®ã viÖn t ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam, vai trß
®Æc biÖt quan träng ®èi víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh ViÖt Nam. ODA cña
NhËt B¶n viÖn trî cho ViÖt Nam tËp trung vµo 5 lÜnh vùc b¶n, thÓ lµ:
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc x©y dùng thÓ chÕ; x©y dùng c¶i t¹o c¸c c«ng
tr×nh giao th«ng vµ ®iÖn lùc; ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng h¹ tÇng c¬ së
n«ng th«n; ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o y tÕ; b¶o m«i trêng vµ ®· ®¹t ®îc
rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn nguån vèn ODA cña NhËt B¶n hiÖn nay
ë ViÖt Nam cßn nhiÒu khã kh¨n trong sö dông.
XuÊt ph¸t ý nghÜa thùc tiÔn tÇm quan träng nªu trªn, em ®· lùa
chän ®Ò tµi: "T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam n¨m
1992 ®Õn nay mét kiÕn nghÞ" lµm ®Ò tµi tiÓu luËn thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi tËp trung ph©n tÝch vai trß cña nguån viÖn trî ODA ®èi
víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam t×nh h×nh qu¶n lý, dông
nguån viÖn trî ODA cña NhËt B¶n. Tõ ®ã ®a ra mét sè kiÕn nghÞ ®Ó t¨ng cêng
thu hót nguån vèn viÖn trî nµy.
Néi dung tiÓu luËn: bao gåm 3 ch¬ng ®îc tr×nh bµy theo bè côc sau:
ch¬ng I: Vai trß cña ODA.
ch¬ng II: T×nh h×nh viÖn trî ODA cña NhËt B¶n cho ViÖt Nam tõ n¨m
1992 ®Õn nay.
ch¬ng III: TriÓn väng mét kiÕn ng ®Ó thu hót viÖn trî ODA
cña NhËt B¶n.
Cuèi cïng em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Quan hÖ
Quèc ®· gi¶ng dËy, d×u d¾t em trong qu¸ tr×nh häc tËp. §Æc biÖt em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o NguyÔn Ngäc Lan, gi¶ng viªn Trêng §¹i häc
Ngo¹i Th¬ng ®· híng dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh tiÓu luËn nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Viện trợ ODA của Nhật dành cho VN 9 10 728