Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn cố định tại cty Chè Long Phú

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi Më §Çu
Vèn lµ ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè
quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp
nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n lý
vµ sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi
®a cho doanh nghiÖp.
Vèn cè ®Þnh lµ mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt. Trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n vµ gi÷ mét vÞ
trÝ quan träng. Vèn cè ®Þnh thêng chiÕm mét tû lÖ vèn kh¸ lín trong doanh
nghiÖp.ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh nh thÕ nµo ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn kÕt qu¶ sanr xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn cè ®Þnh lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp.
Tõ tÇm quan träng cña vèn nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng trong
lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long
Phó, cïng sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung,
phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o §Æng H¶i
Lý, t«i ®· t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh t¹i C«ng ty chÌ Long Phó”.
§Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn gåm cã nh÷ng
néi dung chÝnh sau ®©y:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông Vèn cè
®Þnh.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ Vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý, sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i
C«ng Ty ChÌ Long Phó .
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng Ty chÌ Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i Lý ®· tËn t×nh híng dÉn
em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy.

§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng 1:Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ Vèn Cè §Þnh Vµ
Qu¶n Lý Sö Dông Vèn Cè §Þnh
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Vèn Cè §Þnh.
1.1.1 Kh¸i niÖm.
ViÖc mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§) cña doanh
nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i thanh to¸n chi tr¶ b»ng tiÒn.
Sè vèn ®Çu t øng tríc ®Ó mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c TSC§ h÷u h×nh vµ v«
h×nh ®îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §ã lµ sè vèn ®Çu t øng tríc v×
sè vèn nµy nÕu ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mÊt ®i, doanh nghiÖp sÏ thu
håi ®îc sau khi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh.
V× lµ vèn ®Çu t øng tríc ®Ó ®Çu t mua s¾m, x©y dùng c¸c TSC§ nªn
quy m« cña Vèn cè ®Þnh lín hay nhá sÏ quy ®Þnh quy m« TSC§...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi Më §Çu
Vèn ph¹m trï cña nÒn kinh hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè
quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp
nµo muèn tån t¹i ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n
sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi
®a cho doanh nghiÖp.
Vèn ®Þnh mét trong hai thµnh phÇn cña vènn xuÊt. Trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n vµ g mét vÞ
trÝ quan träng. Vèn ®Þnh thêng chiÕm mét tû vèn kh¸ lín trong doanh
nghiÖp.ViÖc qu¶n dông vèn ®Þnh nh thÕ nµo ¶nh hëng trùc tiÕp
®Õn kÕt qu sanr xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. vËy, n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn cè ®Þnh lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp.
tÇm quan träng cña vèn nãi chung vèn ®Þnh nãi riªng trong
lÜnh vùc n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long
Phó, cïng híng dÉn tËn t×nh cña c¸n l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung,
phßng kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªngsù gióp ®ì tËn t×nh cñagi¸o §Æng H¶i
Lý, t«i ®· t×m hiÓu vµ chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh t¹i C«ng ty chÌ Long Phó”.
§Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn gåm cã nh÷ng
néi dung chÝnh sau ®©y:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng luËn chung vèn ®Þnh qu¶n dông Vèn
®Þnh.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng Vèn ®Þnh qu¶n lý, dông Vèn ®Þnh t¹i
C«ng Ty ChÌ Long Phó .
- Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ dông
Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó.
Em xin cn thµnh c¶m ¬n C«ng Ty c Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i ®· tËn t×nh híng dÉn
em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn cố định tại cty Chè Long Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn cố định tại cty Chè Long Phú - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn cố định tại cty Chè Long Phú 9 10 944