Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn tại các DNNN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

T

rong chiÕn lîc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Õn n¨m 2000,
§¶ng ta còng ®· chØ râ “ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia híng vµo viÖc
t¹o ra vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong toµn x· héi, t¨ng nhanh

s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n...” (1). T¹o vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶
lµ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc ChÝnh phñ, Ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
quan t©m.
§¹i héi §¶ng toµn lÇn thø VI ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt ®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¬
chÕ kinh tÕ nãi chung, thÞ trêng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. C¸c DNNN ®îc
quyÒn tù chñ h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhng cïng víi nã, doanh
nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. Trong cuéc c¹nh
tranh nµy DNNN cã nh÷ng vÞ thÕ bÊt lîi ®ã lµ thiÕu vèn, bé m¸y chËm thÝch øng
víi sù biÕn ®æi cña thÞ trêng, l¾m tÇng nÊc trung gian, vµ nhiÒu sù rµng buéc lÉn
nhau, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé rÊt thô ®éng.
DNNN lµ mét bé phËn quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc gia, cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vµ trong qu¸ tr×nh héi
nhËp. Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c DNNN ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò nan gi¶i,
trong ®ã vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu«n lµ bµi to¸n hãc bóa víi hÇu hÕt c¸c
DNNN.
VËy huy ®éng vèn ë ®©u? lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng vèn? vµ ®ång vèn ®îc ®a vµo
sö dông nh thÕ nµo?. §ã lµ c©u hái kh«ng chØ c¸c DNNN quan t©m, mµ lµ vÊn ®Ò
bøc thiÕt víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do
®ã ®i t×m lêi gi¶i vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho khu vùc DNNN lµ
mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ thiÕt thùc.
Qua nghiªn cøu vµ ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc HuyÒn,
em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p t¹o vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö
(1)

T¹p chÝ Th«ng tin Khoa häc Ng©n hµng sè 7/1997
-1-

§Ò ¸n m«n häc
dông vèn cho c¸c DNNN ë ViÖt Nam hiÖn nay”. Do thêi gian h¹n chÕ, kinh
nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu. Do ®ã ®Ò tµi nay kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.
Song ®©y còng lµ nç lùc cña b¶n th©n. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn quý
b¸u cña thÇy gi¸o ®Ó viÖc nghiªn cøu cña em ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

-2-

§Ò ¸n m«n häc
I. Vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn - ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1.Vèn vµ vai trß cña vèn ®èi víi DNNN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng
1.1.Kh¸i qu¸t vÒ vèn.
Tõ tríc ®Õn nay cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ vèn, mçi mét quan ®iÓm ®Òu
cã c¸ch tiÕp cËn riªng. Nhng cã thÓ nãi, thùc chÊt vèn chÝnh lµ biÓu...
Lêi nãi ®Çu
rong chiÕn lîc æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ héi ®Õn n¨m 2000,
§¶ng ta còng ®· chØ “ChÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia híng vµo viÖc
t¹o ra vèn dông vèn hiÖu qu¶ trong toµn héi, t¨ng nhanh
s¶n phÈm héi thu nhËp quèc d©n...”
(1)
. T¹o vèn dông vèn cã hiÖu qu¶
nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc ChÝnh phñ, Ng©n hµng c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
quan t©m.
T
§¹i héi §¶ng toµn lÇn thø VI ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt ®æi míi chÝnh s¸ch
chÕ kinh tÕ nãi chung, thÞ trêng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng. C¸c DNNN ®îc
quyÒn c h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhng cïng víi nã, doanh
nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. Trong cuéc c¹nh
tranh nµy DNNN cã nh÷ng thÕ bÊt lîi ®ã thiÕu vèn, m¸y chËm thÝch øng
víi biÕn ®æi cña thÞ trêng, l¾m tÇng nÊc trung gian, nhiÒu rµng buéc lÉn
nhau, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé rÊt thô ®éng.
DNNN lµ mét bé phËn quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ quèc gia, cã ý nghÜa quyÕt
®Þnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc vµ trong qu¸ tr×nh héi
nhËp. Tuy nhiªn hiÖn nay c¸c DNNN ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nhiÒu vÊn ®Ò nan gi¶i,
trong ®ã vèn hiÖu qu¶ dông vèn lu«n bµi to¸n hãc bóa víi hÇu hÕt c¸c
DNNN.
VËy huy ®éng vèn ë ®©u? lµm thÕ nµo ®Ó huy ®éng vèn? ®ång vèn ®îc ®a vµo
dông nh thÕ nµo?. §ã c©u hái kh«ng chØ c¸c DNNN quan t©m,vÊn ®Ò
bøc thiÕt víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do
®ã ®i t×m lêi gi¶i vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cho khu vùc DNNN lµ
mét vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ thiÕt thùc.
Qua nghiªn cøu vµ ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc HuyÒn,
em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p t¹o vèn n©ng cao hiÖu q
(1) T¹p chÝ Th«ng tin Khoa häc Ng©n hµng sè 7/1997
-1-
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn tại các DNNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn tại các DNNN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn tại các DNNN 9 10 367