Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vùng KT trọng điểm miền Bắc

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c
v÷ng bø¬c tíi t¬ng lai.
A.
I.

Nh÷ng thÕ m¹nh cña vïng.
®iÒu kiÖn tù nhiªn

1.VÒ vÞ trÝ ®Þa lý

Vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c n»m ë phÝa ®«ng b¾c ®ång b»ng s«ng
Hång vµ sên ®«ng nam vïng ®«ng b¾c b¾c bé, tiÕp gi¸p víi vÞnh B¾c Bé cã 3
cùc lµ 3 thµnh phè lín lµ Hµ Néi, H¶i Phßng, H¹ Long.ë ®©y Hµ Néi lµ trung
t©m chÝnh trÞ, v¨n ho¸,khoa häc- kü thuËt cña níc ta, cã s©n bay quèc tÕ Néi
Bµi, C¸t Bi cïng côm c¶ng H¶i Phßng, C¸i L©n lµ cöa më vµo- ra cña toµn
vïng B¾c Bé vµ cã thÓ cña c¶ khu vùc T©y Nam Trung Quèc. TuyÕn ®êng 18
vµ ®êng 5 lµ hai trôc ®êng x¬ng sèng cho c¶ B¾c Bé. Vïng nµy n»m gÇn mét
trong nh÷ng khu vùc ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y,
mèi giao lu hîp t¸c quèc tÕ vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ cña vïng ®· ®îc më réng
nhanh chãng.
2. Tµi nguyªn thiªn nhiªn.
a. §Êt.

§Êt níc n«ng nghiÖp lµ nguån tµi nguyªn c¬ b¶n cña vïng, do phï sa cña
hÖ thèng S«ng Hång vµ S«ng Th¸i B×nh båi ®¾p.DiÖn tÝch nµy dïng ®Ó trång
c©y ng¾n ngµy nh lóa, hoa mµu l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m.DiÖn
tÝch nµy tiÕp tôc ®îc më réng ra biÓn víi c¸c biÖn ph¸p quai ®ª, lÊn biÓn, thùc
hiÖn ph¬ng thøc “ lóa lÊn cãi, cãi lÊn só, vÑt, só, vÑt lÊn biÓn”.
b. KhÝ hËu

§Æc trng khÝ hËu cña vïng lµ cã mét mïa ®«ng l¹nh, tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng
4 n¨m sau, vµ cã tiÕt ma phïn trong mïa kh«. §ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn
lîi cho viÖc t¨ng vô trong n¨m: vô ®«ng víi c¸c c©y a l¹nh, vô xu©n, vô hÌ thu,
vô mïa.
1

c. S«ng ngßi.

M¹ng líi s«ng ngßi trong vïng t¬ng ®èi ph¸t triÓn. ë vÞ trÝ h¹ lu s«ng Hång
vµ s«ng Th¸i B×nh víi nhiÒu chi lu nªn vïng cã mét m¹ng líi s«ng t¬ng ®èi
dµy ®Æc. Dùa vµo ®ã, ë ®ã x©y dùng hÖ thèng ®ª s«ng, ®ª biÓn, ®Ó ng¨n lò, níc mÆn, ph¸t triÓn hÖ thèng tíi tiªu, thuû n«ng. KÕt hîp víi hÖ thèng ®êng bé,
hÖ thèng giao th«ng ®êng thuû t¹o thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x·
héi.
d. Danh lam th¾ng c¶nh.

Vïng cã nhiÒu th¾ng c¶nh thiªn nhiªn ®éc ®¸o( vÞnh H¹ Long, ®¶o C¸t Bµ,
b¸n ®o¶ §å S¬n), cïng c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch l©n cËn nh §ång M«- Ng¶i S¬n,
C«n S¬n- KiÕp B¹c, Chïa H¬ng, rõng Cóc Ph¬ng, Tam Cèc- BÝch §éng… næi
tiÕng cña d©n téc ë Hµ Néi, H¶i Phßng, H¶i
D¬ng, Qu¶ng Ninh….cã søc hÊp dÉn du kh¸ch trong vµ ngoµi n íc. §©y lµ lîi
thÕ rÊt lín ®Ó ph¸t triÓn du lÞch.
II. Tµi nguyªn nh©n v¨n

Nguån tµi nguyªn nh©n v¨n cña vïng còng cã nh÷ng nÐt ®éc ®¸o. Vïng kinh
tÕ träng ®iÓm n»m trong vïng ®ång b»ng s«ng Hång- c¸i n«i cña nÒn v¨n
minh lóa nø¬c, cã lÞch sö h×nh thµnh sím.
LÞch sö 4.000 n¨m dùng níc vµ gi÷ níc cña d©n téc ta g...
Kinh tÕ träng ®iÓm miÒn B¾c
v÷ng bø¬c tíi t¬ng lai.
A. Nh÷ng thÕ m¹nh cña vïng.
I. ®iÒu kiÖn tù nhiªn
1.VÒ vÞ trÝ ®Þa lý
Vïng kinh träng ®iÓm miÒn B¾c n»m ë phÝa ®«ng b¾c ®ång b»ng s«ng
Hång sên ®«ng nam vïng ®«ng b¾c b¾c bé, tiÕp gi¸p víi vÞnh B¾c 3
cùc 3 thµnh phè lín Néi, H¶i Phßng, Long.ë ®©y Néi trung
t©m chÝnh trÞ, v¨n ho¸,khoa häc- thuËt cña níc ta, s©n bay quèc Néi
Bµi, C¸t Bi cïng côm c¶ng H¶i Phßng, C¸i L©n cöa vµo- ra cña toµn
vïng B¾c thÓ cña khu vùc T©y Nam Trung Quèc. TuyÕn ®êng 18
®êng 5 hai trôc ®êng x¬ng sèng cho B¾c Bé. Vïng nµy n»m gÇn mét
trong nh÷ng khu vùc ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y,
mèi giao lu p t¸c quèc vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ cña vïng ®· ®îc réng
nhanh chãng.
2. Tµi nguyªn thiªn nhiªn.
a. §Êt.
§Êt níc n«ng nghiÖp nguån tµi nguyªn b¶n cña vïng, do p sa cña
thèng S«ng Hång S«ng Th¸i B×nh båi ®¾p.DiÖn tÝch nµy dïng ®Ó trång
c©y ng¾n ngµy nh lóa, hoa mµu l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m.DiÖn
tÝch nµy tiÕp tôc ®îc më réng ra biÓn víi c¸c biÖn ph¸p quai ®ª, lÊn biÓn, thùc
hiÖn ph¬ng thøc “ lóa lÊn cãi, cãi lÊn só, vÑt, só, vÑt lÊn biÓn”.
b. KhÝ hËu
§Æc trng khÝ hËu cña vïng lµ cã mét a ®«ng l¹nh, tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng
4 n¨m sau, tiÕt ma phïn trong a kh«. §ã lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn
lîi cho viÖc t¨ng vô trong n¨m: vô ®«ng víi c¸c c©y a l¹nh, vô xu©n, vô hÌ thu,
vô mïa.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vùng KT trọng điểm miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vùng KT trọng điểm miền Bắc - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vùng KT trọng điểm miền Bắc 9 10 361