Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: WTO

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn më ®Çu

Toµn cÇu ho¸ lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña quan hÖ
quèc tÕ hiÖn ®¹i, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· vµ ®ang thóc ®Èy
m¹nh mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc
lîng s¶n xuÊt ngµy cµng ®îc quèc tÕ ho¸ cao ®é. Nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc
c«ng nghÖ ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®· ®a c¸c quèc gia g¾n kÕt
l¹i gÇn nhau dÉn tíi sù h×nh thµnh m¹ng líi toµn cÇu, tríc t×nh h×nh ®ã tÊt c¶
c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ, ®iÒu chØnh chÝnh
s¸ch kinh tÕ vÜ m« theo híng më cöa, héi nhËp. C¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc
gia ®ang tõng bíc cam kÕt c¾t gi¶m vµ tiÕn tíi dì bá hµng rµo thuÕ quan, phi
thuÕ quan, lµm viÖc trao ®æi hµng ho¸ sù lu©n chuyÓn vèn, lao ®éng vµ kü
thuËt, c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n, më ®êng cho kinh
tÕ ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®îc chøng minh trong qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña
tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO tõ 1-1-1995 víi vai trß ®iÒu tiÕt kh«ng chØ
cña th¬ng m¹i hµng ho¸ mµ cßn më réng sang c¶ lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô,
®Çu t, quyÒn së h÷u trÝ tuÖ… víi 136 níc thµnh viªn chiÕm trªn 90% tæng kim
ng¹ch th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®· trë thµnh mét tæ chøc quy m« toµn cÇu vµ
lµ nÒn t¶ng ph¸p lý cho quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ diÔn ®µn thêng trùc ®µm
ph¸n th¬ng m¹i vµ thÓ chÕ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp th¬ng m¹i quèc tÕ. Xu thÕ
toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ vÒ b¶n chÊt lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÞ trêng v× vËy
thùc chÊt ®©y lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh, giµnh giËt thÞ trêng gay
g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c níc vµ gi÷a c¸c thùc thÓ kinh tÕ quèc tÕ. §©y còng lµ
mét tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña lùc
lîng s¶n xuÊt, cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, søc s¶n xuÊt ngµy
cµng ph¸t triÓn dÉn tíi sù ®ßi hái cÊp b¸ch ph¶i cã mét thÞ trêng tiªu thô hµng
hãa. VÊn ®Ò ®Çu t gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã xu thÕ
ngµy cµng ph¸t triÓn trë thµnh mét thÞ trêng chung ®ã lµ quy luËt ph¸t triÓn tÊt
yÕu. §iÒu hiÓn nhiªn ®èi víi c¸c níc ®Ó khái bÞ g¹t bá ra khái lÒ cña sù ph¸t

1

triÓn th× ®Òu ph¶i cã nç lùc héi nhËp vµ xu thÕ toµn cÇu hãa täa ra søc c¹nh
tranh cña nÒn kinh tÕ nãi chung v× tån t¹i cña chÝnh m×nh. §©y lµ mét qu¸
tr×nh võa hîp t¸c, võa ®Êu tranh ph©n chia thÞ trêng, v× vËy héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ thùc chÊt lµ cuéc ®Êu tranh phøc t¹p ®Ó gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ vµ
cñng cè an ninh chÝnh trÞ, ®éc lËp kinh tÕ vµ b¶n s¾c d©n téc cña mçi quèc gia
th«ng qua viÖc thiÕt lËp c¸c...
PhÇn më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña quan
quèc hiÖn ®¹i, cuéc c¸chng khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®ang thóc ®Èy
m¹nh mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc
lîng s¶n xuÊt ngµy cµng ®îc quèc ho¸ cao ®é. Nh÷ng tiÕn cña khoa häc
c«ng nghÖ ®Æc biÖt lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin ®· ®a c¸c quèc gia g¾n kÕt
l¹i gÇn nhau dÉn tíi h×nh thµnh m¹ng líi toµn cÇu, tríc t×nh h×nh ®ã tÊt
c¸c níc trªn thÕ giíi ®Òu thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¬ cÊu kinh tÕ, ®iÒu chØnh chÝnh
s¸ch kinh theo híng cöa, héi nhËp. C¸c nÒn kinh cña c¸c quèc
gia ®ang tõng bíc cam kÕt c¾t gi¶m tiÕn tíi hµng rµo thuÕ quan, phi
thuÕ quan, lµm viÖc trao ®æi hµng ho¸ lu©n chuyÓn vèn, lao ®éng
thuËt, c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ngµy cµng th«ng tho¸ng h¬n, më ®êng cho kinh
tÕ ph¸t triÓn. §iÒu nµy ®îc chøng minh trong qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña
chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO 1-1-1995 víi vai t ®iÒu tiÕt kh«ng chØ
cña th¬ng i hµng ho¸ mµ cßn réng sang lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô,
®Çu t, quyÒn së h÷u trÝ tuÖ víi 136 n íc thµnh viªn chiÕm trªn 90% tæng kim
ng¹ch th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®· trë thµnh mét chøc quy toµn cÇu
nÒn t¶ng ph¸p lý cho quan kinh quèc diÔn ®µn thêng trùc ®µm
ph¸n th¬ng m¹i vµ thÓ chÕ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp th¬ng m¹i quèc tÕ. Xu thÕ
toµn cÇu ho¸ khu vùc ho¸ b¶n chÊt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÞ trêng vËy
thùc chÊt ®©y s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh, giµnh giËt thÞ trêng gay
g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c níc gi÷a c¸c thùc thÓ kinh quèc tÕ. §©y còng
mét tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, víi ph¸t triÓn m¹nh cña lùc
lîng s¶n xuÊt, cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, søc s¶n xuÊt ngµy
cµng ph¸t triÓn dÉn tíi ®ßi hái cÊp b¸ch ph¶i cã mét thÞ trêng tiªu thô hµng
hãa. VÊn ®Ò ®Çu t gi÷a c¸c quèc gia, gi÷a c¸c nÒn kinh thÕ giíi xu thÕ
ngµy cµng ph¸t triÓn trë thµnh mét thÞ trêng chung ®ã lµ quy luËt ph¸t triÓn tÊt
yÕu. §iÒu hiÓn nhiªn ®èi víi c¸c níc ®Ó khái g¹t ra khái cña ph¸t
1
ĐATN ĐỀ ÁN: WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: WTO - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: WTO 9 10 268