Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn I: lêi më ®Çu
Mang ¶nh hëng cña tÝnh chÊt kinh tÕ thÞ trêng, nÒn n«ng nghiÖp níc ta
chuyÓn dÇn tõ tù cung tù cÊp sang s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ víi s¶n lîng vµ
chÊt lîng ngµy cµng ®îc n©ng cao, c¶i thiÖn râ rÖt. Song song víi viÖc ph¸t triÓn
s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ lµ më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®Çu ra cho c¸c
mÆt hµng nµy.Híng ®i quan träng cña ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - n«ng
th«n chÝnh lµ chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc, më réng vµ n©ng cao vÞ thÕ trªn thÞ
trêng xuÊt khÈu cho c¸c mÆt hµng n«ng s¶n phÈm - môc ®Ých cuèi cïng cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
§¸nh gi¸ chung mÆt hµng n«ng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña níc ta ®ang tõng
bíc kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ so s¸nh víi xuÊt ph¸t ®iÓm ViÖt Nam lµ mét níc
n«ng nghiÖp.VÞ trÝ sè mét sÏ dµnh cho xuÊt khÈu g¹o - ®øng thø hai vÒ tr÷ lîng
xuÊt khÈu trªn thÕ giíi chØ sau Th¸i Lan. Nhng bªn c¹nh ®ã, chÌ víi ®Æc thï lµ
c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ thæ nhìng níc ta
høa hÑn sÏ mang l¹i mét nguån lîi kh«ng nhá. Kh«ng gièng nh g¹o, nhu cÇu sö
dông chÌ lµ phæ biÕn trªn thÕ giíi kh«ng ph©n chia theo vïng ®Þa lý, t«n gi¸o
mµ chØ cã sù kh¸c biÖt vÒ chÊt lîng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh duy nhÊt. N¾m b¾t ®îc
®iÒu nµy, chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®îc phíng híng vµ biÖn ph¸p ®Ó cã thÓ khai th¸c
®îc lîi thÕ vèn cã cña chÝnh m×nh.
ChÝnh v× vËy trong lÇn viÕt ®Ò ¸n chuyªn ngµnh em ®· chän ®Ò tµi: XuÊt
khÈu chÌ - híng ph¸t triÓn quan träng cña ngµnh chÌ ViÖt Nam. §Ò ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o - Th¹c sÜ Vò ThÞ Minh. Néi dung cña
®Ò tµi nµy gåm ba phÇn:
Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam trong thêi gian tíi.

nguyÔn thu thuû - nn 42a

phÇn II: néi dung
ch¬ng 1: c¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu
chÌ cña viÖt nam.
I.vai trß xuÊt khÈu chÌ trong nÒn kinh tÕ quèC d©n.

1.Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam.
Sau §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng, c¶ níc ta bíc vµo mét thêi kú ®æi míi.
Sau khi tiÕn hµnh thµnh c«ng mét thö nghiÖm ë giai ®o¹n tríc nh: Liªn kÕt c«ng
n«ng nghiÖp (n¨m 1979 ra ®êi vµ ho¹t ®éng c¸c xÝ nghiÖp Liªn hiÖp c«ng n«ng
nghiÖp - s¶n xuÊt chÌ ë trung du miÒn nói nh: Phó Thä, Yªn B¸i) c¶i tiÕn hÖ
thèng s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý (1983 - 1986), n¨m 1987 ngµnh chÌ b¾t ®Çu
bíc vµo mét giai ®o¹n tiÕn hµnh nh÷ng thö nghiÖm vµ ®æi míi kinh tÕ mét c¸ch
c¨n b¶n vµ hÖ thèng.
ChÌ lµ lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ®îc trång ë c¸c tØn...
PhÇn I: lêi më ®Çu
Mang ¶nh hëng cña tÝnh chÊt kinh thÞ trêng, nÒn n«ng nghiÖp níc ta
chuyÓn dÇn tõcung cÊp sang s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ víi s¶n lîng
chÊt lîng ngµy cµng ®îc n©ng cao, c¶i thiÖn râ rÖt. Song song víi viÖc ph¸t triÓn
s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng ho¸ lµ réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®Çu ra cho c¸c
mÆt hµng nµy.Híng ®i quan träng cña ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - n«ng
th«n chÝnh lµ chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc, më réng vµ n©ng cao vÞ thÕ trªn thÞ
trêng xuÊt khÈu cho c¸c mÆt hµng n«ng s¶n phÈm - môc ®Ých cuèi cïng cña
ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
§¸nh gi¸ chung mÆt hµng n«ng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña níc ta ®ang tõng
bíc kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ so s¸nh víi xuÊt ph¸t ®iÓm ViÖt Nam mét níc
n«ng nghiÖp.t mét sÏ dµnh cho xuÊt khÈu g¹o - ®øng thø hai vÒ t lîng
xuÊt khÈu trªn thÕ giíi c sau Th¸i Lan. Nhng bªn c¹nh ®ã, c víi ®Æc thï
c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vµ thæ nhìng níc ta
høa hÑn sÏ mang l¹i mét nguån lîi kh«ng nhá. Kh«ng gièng nh g¹o, nhu cÇu sö
dông c phæ biÕn trªn thÕ giíi kh«ng ph©n chia theo vïng ®Þa lý, t«n gi¸o
c cãkh¸c biÖt vÒ chÊt lîng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh duy nhÊt. N¾m b¾t ®îc
®iÒu nµy, chóng ta ®· x¸c ®Þnh ®îc phíng híng vµ biÖn ph¸p ®Ó cã t khai th¸c
®îc lîi thÕ vèn cã cña chÝnh m×nh.
ChÝnh vËy trong lÇn viÕt ®Ò ¸n chuyªn ngµnh em ®· chän ®Ò tµi: XuÊt
khÈu chÌ - híng ph¸t triÓn quan träng cña ngµnh chÌ ViÖt Nam. §Ò ¸n nµy ®-
îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cñagi¸o - Th¹cVò ThÞ Minh. Néi dung cña
®Ò tµi nµy gåm ba phÇn:
Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam trong thêi gian tíi.
nguyÔn thu thuû - nn 42a
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè 9 10 985