Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ tù do ho¸ th¬ng
m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®·
vµ ®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ kü
thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c
toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi
cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt lµ vÒ xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc

trong nh÷ng

n¨m tiÕp theo §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy lµ híng vÒ xuÊt khÈu vµ thay thÕ dÇn nhËp
khÈu”.
§Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã kh¶
n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông vèn Ýt, thu
hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu,
trªn c¬ së ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c
nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, më réng th©m nhËp thÞ trêng quèc
tÕ.
Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn
kinh tÕ Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng
ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc më réng, t¹o ®iÒu kiÖn
cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu. Thuû s¶n lµ ngµnh kinh tÕ ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn
m¹nh
XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Mü nãi riªng, lµ mét
trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn
xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp vµ khã

kh¨n. §Ó gãp phÇn gióp ngµnh thuû s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn v¬n xa ra c¸c
níc trªn thÕ giíi vµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nµy: §Ò tµi “VÊn ®Ò xuÊt khÈu
thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü – thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ” ®· ®îc lùa chän
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
•

Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Thóc ®Èy xuÊt khÈu

hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ trêng Mü.
•

Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu

hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam.
•

KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

PhÇn I: ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
PhÇn II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµ Mü.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt
Nam vµo Mü.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n ch...
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi do ho¸ th¬ng
m¹i diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ, chÝnh ®Æc ®iÓm nµy cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®·
®ang lµm cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nhÊt lµ vÒ vèn, c«ng nghÖ
thuËt...Vµ ViÖt Nam còng n»m trong sè c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®ã.M¾t kh¸c
toµn cÇu ho¸ vµ do ho¸ th¬ng i còng t¹o ra rÊt nhiÒu nh÷ng thuËn lîi
cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhÊt xuÊt nhËp khÈu... Do ®ã, ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña m×nh, trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh ®Êt níc trong nh÷ng
n¨m tiÕp theo §¶ng Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh “ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh
ViÖt Nam trong giai ®o¹n nµy híng xuÊt khÈu thay thÕ dÇn nhËp
khÈu”.
§Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph¸t triÓn nµy chóng ta ph¶i ph¸t triÓn
v÷ng ch¾c c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tríc hÕt c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã k
n¨ng c¹nh tranh cao, ®Æc biÖt c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dông vèn Ýt, thu
hót nhiÒu lao ®éng, khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu,
trªn ph¸t huy néi lùc, thùc hiÖn nhÊt qu¸n c¸c chØ tiªu, thu hót c¸c
nguån lùc bªn ngoµi, tÝch cùc chñ ®éng, réng th©m nhËp thÞ trêng quèc
tÕ.
Lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän, ®ãng vai trß quan träng trong nÒn
kinh Quèc d©n, s¶n xuÊt t¨ng trëng nhanh, kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng
ngõng gia t¨ng víi nhÞp ®é cao, thÞ trêng lu«n ®îc réng, t¹o ®iÒu kiÖn
cho kinh tÕ ph¸t triÓn,thu hót nhiÒu lao ®éng gãp phÇn c©n b»ng c¸n c©n xuÊt
nhËp khÈu. Thuû s¶n ngµnh kinh ®ang ®îc Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn
m¹nh
XuÊt khÈu nãi chung, xuÊt khÈu thuû s¶n vµo nãi riªng, mét
trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng cña ®Êt níc vµ ngµnh thuû s¶n. Tuy nhiªn
xuÊt khÈu thuû s¶n sang trong thêi gian qua cßn nhiÒu bÊt cËp khã
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thuỷ sản VN sang TT Mĩ 9 10 759