Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng VN sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc
Môc lôc
Trang
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu vµ ®«i
nÐt xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Mü

2

I. Kh¸i niÖm môc ®Ých-c¸c h×nh thøc - vai trß cña xuÊt khÈu

2

1. Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých

2

2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu

2

3. Sù cÇn thiÕt cña xuÊt khÈu nãi chung vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi
riªng ®èi víi ViÖt Nam

4

II. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi xuÊt khÈu

6

1. C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp

6

2. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp

10

III. §«i nÐt xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Mü

11

1. Nh÷ng gÆt h¸i ban ®Çu

11

2. Quan hÖ bíc sang trang míi

12

Ch¬ng II: TriÓn väng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam
sang Mü

14

I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam

14

1. T×nh h×nh s¶n xuÊt

14

2. ThÞ trêng xuÊt khÈu

14

II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam

17

1. Nh÷ng thuËn lîi vµ triÓn väng

17

2. Nh÷ng khã kh¨n

19

Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy vµ th¸o gì khã kh¨n
cho DNVN khi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü.

23

I. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp

23

1. Doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc x©m nhËp thÞ trêng
Mü.

23

2. T×m hiÓu kü hÖ thèng luËt ph¸p phøc t¹p cña Mü

24

3. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng
quèc tÕ

24

II. VÒ phÝa nhµ níc

25

1. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i vµ c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng

25

2. §Çu t h¬n n÷a cho ngµnh dÖt may

25
1

§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng VI ®· më ra mét bíc ph¸t triÓn míi cho nÒn kinh tÕ
níc ta. Víi qu¸ tr×nh ®æi míi kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ th× ho¹t
®éng kinh doanh Quèc tÕ còng ngµy cµng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Ngµy
nay, díi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ sù t¸c
®éng ngµy cµng t¨ng cña xu híng khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, kinh
doanh quèc tÕ ph¸t triÓn lµ mét tÊt yÕu. Khi ®Ò cÊp tíi kinh doanh quèc
tÕ chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi lÜnh vùc xuÊt khÈu bëi v× nã lµ
h×nh thøc kinh doanh c¬ b¶n nhÊt vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu
ngo¹i tÖ chñ yÕu cña quèc gia, xuÊt khÈu cña c«ng nghiÖp nh÷ng n¨m
gÇn ®©y ®· cã nhiÒu thµnh tùu to lín mµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã
phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá trong thµnh tùu ®ã chÝnh lµ mÆt hµng dÖt may.
Trong nh÷ng n¨m tríc ®©y xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam sang 1 sè
thÞ trêng truyÒn thèng nh c¸c níc §«ng ¢u, Liªn X« cò ®· cã nh÷ng
thµnh tùu to lín. Ngµy nay nh÷ng thÞ trêng nµy ®· bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ
nhng xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam l¹i ®ang ®øng tríc nh÷ng thÞ trêng
tiÒm n¨ng míi mµ mét trong nh÷ng thÞ trêng ®ã lµ Mü.
Cïng víi sù ph¸t tr...
§Ò ¸n m«n häc
Môc lôc
Trang
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ bn vÒ xuÊt khÈu vµ ®«i
nÐt xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Mü
2
I. Kh¸i niÖm môc ®Ých-c¸c h×nh thøc - vai trß cña xuÊt khÈu
2
1. Kh¸i niÖm vµ môc ®Ých 2
2. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu 2
3. Sù n thiÕt cña xuÊt khÈu nãi chung vµ xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi
riªng ®èi i ViÖt Nam
4
II. C¸c nh©n tè nh hëng tíi xuÊt khÈu
6
1. C¸c nn tè bªn ngi doanh nghiÖp 6
2. C¸c nn tè bªn trong doanh nghiÖp 10
III. §«i nÐt xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Mü
11
1. Nh÷ng t h¸i ban ®Çu 11
2. Quan hÖ bíc sang trang míi 12
Ch¬ng II: TriÓn väng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam
sang Mü
14
I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam
14
1. T×nh h×nh n xuÊt 14
2. ThÞ trêng xuÊt ku 14
II. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam
17
1. Nh÷ng thn lîi vµ triÓn väng 17
2. Nh÷ng khã kh¨n 19
Ch¬ng III: Nh÷ng gii ph¸p thóc ®Èy vµ th¸o gì khã kh¨n
cho DNVN khi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü.
23
I. VÒ phÝa c doanh nghiÖp
23
1. Doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc x©m nhËp thÞ trêng
Mü.
23
2. T×m hiÓu kü hÖ thèng luËt ph¸p phøc t¹p cña Mü 24
3. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ¸p dông hÖ thèng qn lý chÊt lîng
quèc tÕ
24
II. VÒ phÝa nhµ níc
25
1. Cã nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i vµ c¬ chÕ qun lý th«ng tho¸ng 25
2. §Çu t h¬n n÷a cho nnh dÖt may 25
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng VN sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng VN sang TT Mĩ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng VN sang TT Mĩ 9 10 470