Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK tôm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t«m xuÊt khÈu

Lêi më ®Çu
GÇn nöa thÕ kØ qua, ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn
m¹nh mÏ, liªn tôc c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp
c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, t¹o bíc ®ét ph¸ tÝch cùc trong héi nhËp
quèc tÕ, vît qua nhiÒu rµo c¶n cña thÞ trêng , v÷ng bíc tiÕn lªn. Cuéc sèng cña
lao ®éng nghÒ c¸ còng tõng bíc ®îc c¶i thiÖn. NhiÒu ng d©n chÝ thó lµm ¨n
kh«ng v× môc ®Ých tríc m¾t mµ quªn ®i lîi Ých l©u dµi. BiÕt vËn dông hîp lý
c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia, cïng víi viÖc
øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, më réng thÞ trêng, dù ®o¸n c¸c bíc
ph¸t triÓn hîp víi søc vµ lùc cña m×nh ®Ó v÷ng bíc ®i lªn.
Thùc tÕ cho thÊy s¶n lîng cña c¸c mÆt hµng thñy s¶n t¨ng liªn tôc qua c¸c
n¨m, nhng thÞ trêng xuÊt khÈu cña nã lu«n lu«n biÕn ®éng t¹o s c¨ng th¼ng
cho c¸c nhµ chÝnh quyÒn, còng nh cho chÝnh ngêi lao ®éng. ChÝnh v× vËy xuËt
khÈu thñy s¶n nãi chung vµ xuÊt khÈu t«m nãi riªng ®ang lµ mét vÊn ®Ò mang
tÝnh thêi sù hiÖn nay.
VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò ®ã lµ g×? Thùc tr¹ng cña nã ra sao? Vµ hiÖn t¹i
ta ®· cã gi¶i ph¸p nh thÕ nµo vµ còng nh nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh l©u dµi
cña chóng lµ g× ?
H·y cïng t«i t×m hiÓu ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ “ Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng
cao chÊt lîng xuÊt khÈu t«m” ®Ó lµm râ nh÷ng th¾c m¾c trªn.
Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn c¬ b¶n nh sau:
Ph©n 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ ngµng thuû s¶n va mÆt hµng t«m xuÊt khÈu
PhÇn 2: THùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu t«m
PhÇn 3: Gi¶i ph¸p – nh÷ng híng ®i míi – ph¬ng híng ph¸t triÓn giai
®o¹n 2006-2010
MÆc dï ®Ò ¸n ®· hoµn thµnh, nhng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. RÊt
mong ®îc sù dãng gãp ý kiÕn cña quÝ vÞ ®Ó t«i cã thÓ hoµm chØnh ®Ò ¸n nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn ,gióp ®ì cña TS Vò Anh Träng
PhÇn I
§Ò ¸n m«n häc

Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t«m xuÊt khÈu

Kh¸i qu¸t chung vÒ ngµnh thñy s¶n vµ mÆt hµng
t«m xuÊt khÈu

I. Vai trß cña ngµnh thñy s¶n trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1. Tríc ®©y
Trong qu¸ tr×nh gÇn nöa thÕ kØ tõ ngµy thµnh lËp 1/4/1960 , Ngµnh thñy s¶n
®· tr¶i qua nhiÒu chÆng ®uêng víi nh÷ng chñ tr¬ng thÝch hîp víi tõng thêi k×
ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Sau nh÷ng n¨m “nhanh tay líi, ch¾c tay sóng” cïng
toµn d©n téc võa x©y dùng miÒn B¾c X· Héi Chñ NghÜa, võa ®Êu tranh chèng
Mü cøu níc, giµnh ®éc lËp thèng nhÊt tæ quèc; råi vît qua thêi k× suy tho¸i
nghiªm träng, tëng nh ®Õn bê vùc ph¸ s¶n cña nh÷ng n¨m cuèi 1970 cña thÕ
kû truíc, ngµnh ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn m×nh m¹nh mÏ, lµ mét ...
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t«m xuÊt khÈu
Lêi më ®Çu
GÇn nöa thÕ qua, ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn
m¹nh mÏ, liªn tôc c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp
c«ng nghiÖp a, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, t¹o bíc ®ét ph¸ tÝch cùc trong héi nhËp
quèc tÕ, vît qua nhiÒu rµo c¶n cña thÞ trêng , v÷ng bíc tiÕn lªn. Cuéc sèng cña
lao ®éng nghÒ còng tõng bíc ®îc c¶i thiÖn. NhiÒu ng d©n chÝ thó lµm ¨n
kh«ng v× môc ®Ých tríc m¾t quªn ®i lîi Ých l©u dµi. BiÕt vËn dông hîp
c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¸c ch¬ng tr×nh quèc gia, cïng víi viÖc
øng dông c¸c tiÕn khoa häc thuËt, réng thÞ trêng, ®o¸n c¸c bíc
ph¸t triÓn hîp víi søc vµ lùc cña m×nh ®Ó v÷ng bíc ®i lªn.
Thùc tÕ cho thÊy s¶n lîng cña c¸c mÆt hµng thñy s¶n t¨ng liªn tôc qua c¸c
n¨m, nhng thÞ trêng xuÊt khÈu cña lu«n lu«n biÕn ®éng t¹o s c¨ng th¼ng
cho c¸c nhµ chÝnh quyÒn, còng nh cho chÝnh ngêi lao ®éng. ChÝnh v× vËy xuËt
khÈu thñy sn nãi chung vµ xuÊt khÈu t«m nãi riªng ®ang lµ mét vÊn ®Ò mang
tÝnh thêi sù hiÖn nay.
VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò ®ã lµ g×? Thùc tr¹ng cña ra sao? Vµ hiÖn t¹i
ta ®· cã gi¶i ph¸p nh t nµo vµ còng nh nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh l©u dµi
cña chóng lµ g× ?
H·y cïng t«i t×m hiÓu ®Ò tµi nghiªn cøu Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng
cao chÊt lîng xuÊt khÈu t«m ®Ó lµm râ nh÷ng th¾c m¾c trªn.
Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn c¬ b¶n nh sau:
Ph©n 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ ngµng thuû s¶n va mÆt hµng t«m xuÊt khÈu
PhÇn 2: THùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu t«m
PhÇn 3: Gi¶i ph¸p nh÷ng híng ®i míi ph¬ng híng ph¸t triÓn giai
®o¹n 2006-2010
c dï ®Ò ¸n ®· hoµn thµnh, nhng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt. RÊt
mong ®îc sù dãng gãp ý kiÕn cña quÝ vÞ ®Ó t«i cã thÓ hoµm chØnh ®Ò ¸n nµy.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn ,gióp ®ì cña TS Vò Anh Träng
PhÇn I
§Ò ¸n m«n häc
ĐATN ĐỀ ÁN: XK tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK tôm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK tôm 9 10 955