Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ
mäi mÆt. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn
kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
§Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ Níc ®· cã sù
®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nhng víi b¶n chÊt lµ mét níc XHCN th× bªn
c¹nh viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo híng kinh tÕ thÞ trêng. §¶ng vµ Nhµ Níc
®· ®Ò ra môc tiªu lµ: "NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN".
Më ®Çu cho c«ng t¸c ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ lµ viÖc c¸c doanh nghiÖp
quèc doanh ®· dÇn chuyÓn sang c¬ chÕ tù cung, tù cÊp, kh«ng cßn t×nh tr¹ng
quan liªu bao cÊp, û l¹i vµo Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn
®Þnh híng ®îc híng ®i cña m×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¸p øng ®îc
nhu cÇu cña Nh©n d©n ®ång thêi còng thu vÒ cho Nhµ níc mét nguån ng©n
s¸ch lín.
Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp quèc doanh th× nh÷ng c«ng ty, doanh
nghiÖp t nh©n còng ra ®êi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng nhu
cÇu cña x· héi.
C¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh thùc hiÖn nhiÖn vô s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh ®ång thêi còng cã nghÜa vô víi Nhµ níc. C¸c ®¬n vÞ
kinh tÕ thùc c¸c chÝnh s¸ch h¹ch to¸n ®éc lËp vµ theo chÕ ®é h¹ch to¸n Nhµ níc ban hµnh.
ChÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß quan träng trong nÒn
kinh tÕ hiÖn nay. §Ó qu¶n lý kinh tÕ ®îc râ rµng, chÝnh x¸c, kÞp thêi th× kÕ
to¸n ®ãng vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc còng nh doanh
nghiÖp t nh©n th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n
lý kinh tÕ hiÖn nay. C«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho viÖc tÝnh to¸n, x©y dùng vµ
kiÓm tra b¶o vÖ viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t ,vèn, qu¶n lý tµi chÝnh trong c¸c
doanh nghiÖp xÝ nghiÖp… Dùa vµ o c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi. §a
doanh nghiÖp ®i lªn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.

1

PhÇn I. PhÇn chung
A.Vµi nÐt s¬ lîc vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng - vËn t¶i Ph¬ng
Duy

A.1. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
- Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
C«ng ty ®îc x©y dùng vµo n¨m 2000, theo quyÕt ®Þnh sè 2523/Q§UB
cña thµnh phè Hµ Néi (së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t) ho¹t ®éng theo sè ®¨ng ký
0102005855.
§Þa chØ c«ng ty: Xãm T©n Tr¹i - Phó Cêng - Sãc S¬n - Hµ Néi
Trong 4 n¨m qua víi sù qu¶n lý s¶n xuÊt cña c¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty
vµ s nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®a c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn,
®¸p øng ®îc nhu cÇu cña con n...
Lêi nãi ®Çu

 !" #$%&'()*!+,-
)*.&)*/0!
"1)/&'()*"2%+%+&'
345,2$6!+2.$%789:+;<
=#)*>)*/0!"2%+%+
?<,$%@A+)*/0>/89:+A!
BC,435,2$6)*$%#D#
5,EDD,&F*','.)4G;=
5,$<,.H$=%+%!:D#5,EDD
/(;$%&2I,.)D$J
,,(+DK0L,+%7,K
&$!
M<=  D # 5,E D ;  4  D
#L0N&'()*%,
,(I7!
:D#%%5,ED'##?&2
I,.)D(;K0LO?+%!:F/
)*'P&=7$%>*7=+%Q
%!
:P;45,2$6)*G5,
)*#!"5,2$6)*R%PI)/0;)*
G5,ED#+%LD
#;4)*$%4?,#,.,%5,2
$6)*#!:4)*S#PID'%
)2##&TD?%&2E5,2$6%P
D#IP# U'%4)*;;
(D#5,*/S1)/0!"
D#$<%%%!
V
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty TNHH XD và VT Phương Duy 9 10 519