Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty phát triển hạ tầng Tân Thành

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
Lêi më ®Çu
BÊt kú mét lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo cña x· héi còng cÇn ph¶i cã sù
tham gia cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Trong thêi gian qua nhiÒu doanh nghiÖp cña
ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c thay ®æi hÖ thèng qu¶n lý. Víi thêi c¬ vµ
th¸ch thøc míi trong ho¹t ®éng kinh doanh, viÖc thay ®æi hÖ thèng qu¶n lý
cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, víi søc Ðp quèc tÕ ho¸ ngµy cµng t¨ng,
lµ mét yªu cÇu cã tÇm quan träng chiÕn lîc ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u
dµi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. HiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý tæ chøc ®îc
thÓ hiÖn cô thÓ qua hiÖu qu¶, tÝnh hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc, c¸c hÖ thèng
nh©n sù, tuyÓn dông, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, ®µo t¹o …HÖ thèng qu¶n
lý tiªn tiÕn ®ßi hái còng ph¶i t¬ng xøng víi bé m¸y qu¶n lý cña doanh
nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ ®iÒu ®ã bé m¸y qu¶n lý trong mét tæ chøc ngµy còng trë
nªn quan träng trong vai trß qu¶n lý cña m×nh. Nhng bé m¸y qu¶n lý muèn
ho¹t ®éng tèt th× tríc hÕt cÇn ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y phï hîp, ®ã
lµ mét c¬ cÊu chuyªn tinh, gän nhÑ, hîp lý kh«ng cã sù chång chÐo. Bé m¸y
qu¶n lý ho¹t ®éng tèt ®ßi hái chÊt lîng ®éi ngò qu¶n lý còng ph¶i ngµy cµng
®îc n¨ng cao. Do vËy, viÖc tuyÓn dông, bè trÝ, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n bé
ph¶i phï hîp víi n¨ng lùc thùc sù vµ yªu cÇu cña chÝnh vÞ trÝ qu¶n lý Êy.
ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý sao cho cã thÓ ®¸p øng môc tiªu cña tæ chøc lµ
mét vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu c¸c nhµ l·nh ®¹o. Ngµy nay xu híng chuyÓn giao
qu¶n lý trùc tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp FDI (doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi) t¹o ra ¶nh hëng lan to¶, tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao n¨ng
lùc c¸n bé vµ chÊt lîng hÖ thèng qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
ThÊy ®îc vai trß quan träng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
x©y dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng T©n Thµnh, ®îc sù gióp ®ì cña mäi ngêi trong
c«ng ty em ®· nghiªn cøu t×m hiÓu vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®Ó
hiÓu râ ®îc sù t¸c ®éng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cña c«ng
ty, thÊy ®îc mÆt u vµ mÆt cßn h¹n chÕ.

§µo TÊt Th¾ng - Líp 620

1

B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
ch¬ng I
kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty x©y dùng
ph¸t triÓn h¹ tÇng t©n thµnh

1. Kh¸t qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y
dùng ph¸t triÓn h¹ tÇng T©n Thµnh
C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng T©n Thµnh tríc ®©y lµ hîp t¸c
x· vËn t¶i T©n Thµnh. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh,
tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ mét c¸ch nhanh chãng cña ®Þa ph¬ng c...
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
Lêi më ®Çu
BÊt mét lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo cña héi còng cÇn ph¶i
tham gia cña ho¹t ®éng qu¶n lý. Trong thêi gian qua nhiÒu doanh nghiÖp cña
ViÖt Nam ®· vµ ®ang thùc hiÖn c¸c thay ®æi hÖ thèng qu¶n lý. Víi thêi c¬
th¸ch thøc míi trong ho¹t ®éng kinh doanh, viÖc thay ®æi thèng qu¶n lý
cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh, víi søc Ðp quèc tÕ ho¸ ngµy cµng t¨ng,
mét yªu cÇu cã tÇm quan träng chiÕn lîc ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u
dµi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. HiÖu qu¶ thèng qu¶n chøc ®îc
thÓ hiÖn t qua hiÖu qu¶, tÝnh hîp lý cña cÊu chøc, c¸c thèng
nh©n sù, tuyÓn dông, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc, ®µo t¹o thèng qu¶n
tiªn tiÕn ®ßi hái còng ph¶i t¬ng xøng víi m¸y qu¶n cña doanh
nghiÖp.
XuÊt ph¸t ®iÒu ®ã m¸y qu¶n trong mét chøc ngµy còng trë
nªn quan träng trong vai trß qu¶n cña m×nh. Nhng m¸y qu¶n lý muèn
ho¹t ®éng tèt th× tríc hÕt cÇn ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y phï hîp, ®ã
lµ mét c¬ cÊu chuyªn tinh, gän nhÑ, hîp kh«ng cã chång chÐo.m¸y
qu¶n lý ho¹t ®éng tèt ®ßi hái chÊt lîng ®éi ngò qu¶n còng ph¶i ngµy cµng
®îc ng cao. Do vËy, viÖc tuyÓn dông, trÝ, ®µo t¹o vµ sö dông c¸n
ph¶i phï hîp víi n¨ng lùc thùc yªu cÇu cña chÝnh t qu¶n lý Êy.
ViÖc chøc m¸y qu¶n sao cho thÓ ®¸p øng môc tiªu cña chøc
mét vÊn ®Ò lµm ®au ®Çu c¸c nhµ l·nh ®¹o. Ngµy nay xu híng chuyÓn giao
qu¶n trùc tiÕp trong c¸c doanh nghiÖp FDI (doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t
trùc tiÕp níc ngoµi) t¹o ra ¶nh hëng lan to¶, tÝch cùc gãp phÇn n©ng cao n¨ng
lùc c¸n bé vµ chÊt lîng hÖ thèng qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.
ThÊy ®îc vai trß quan träng cña cÊu chøc qu¶n trong ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
x©y dùng ph¸t triÓn tÇng T©n Thµnh, ®îc gióp ®ì cña mäi ngêi trong
c«ng ty em ®· nghiªn cøu t×m hiÓu cÊu chøc qu¶n cña c«ng ty ®Ó
hiÓu râ ®îc sù t¸c ®éng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý trong ho¹t ®éng cña c«ng
ty, thÊy ®îc mÆt u vµ mÆt cßn h¹n chÕ.
§µo TÊt Th¾ng - Líp 620
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty phát triển hạ tầng Tân Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty phát triển hạ tầng Tân Thành - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty phát triển hạ tầng Tân Thành 9 10 303