Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Tấn Khoa

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i vît qua
nh÷ng bì ngì khã kh¨n ban ®Çu ®Ó bíc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
theo c¬ chÕ thÞ trêng. Tríc sù c¹nh tranh gay g¾t, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶I mang l¹i hiÖu
qu¶ kinh tÕ x· héi. NghÜa lµ ph¶i lÊy thu nhËp bï ®¾p chi phÝ vµ cã lîi nhuËn,
thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc.
§Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh
nghiÖp cÇn ph¶i nh¹y bÐn n¾m b¾t ®îc th«ng tin trong vµ ngoµi níc mét c¸ch
chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ thêng xuyªn. Tõ ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh n©ng
cao kh¶ n¨ng sö dông vèn, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao.
Sau mét thêi gian häc tËp, tu dìng vµ rÌn luyÖn t¹i trêng t«i ®· ®îc
trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc thuéc chuyªn nghµnh kÕ to¸n. Nay t«i ®· hoµn thµnh
nhiÖm vô häc tËp chuÈn bÞ bíc vµo kú thi tèt nghiÖp ra trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t×m hiÓu nghiªn cøu t¹i C«ng ty TNHH TÊn
Khoa víi nh÷ng lý thuyÕt ®· ®îc häc t¹i trêng cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña
gi¸o viªn híng dÉn vµ c¸c c¸n bé C«ng ty ®· gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò.

PHÇN A: T×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò chung
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty
- Tªn gäi: Chi nh¸nh C«ng Ty TNHH TÊn Khoa
- §Þa chØ: Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Ba §×nh – Hµ Néi
- §iÖn tho¹i: 04 7223977
C«ng Ty TÊn Khoa lµ C«ng ty kinh doanh rîu nhËp khÈu. NhËp tõ c¸c
níc nh: Ph¸p, Anh, Mü, Chile…
Trô së chÝnh cña Tæng C«ng ty TÊn Khoa ®Æt t¹i Lª Th¸nh T«ng –
QuËn 1 TP HCM. Ngoµi ra C«ng Ty ®Æt c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh thµnh phè
nh:
• 186 Tr¬ng C«ng §Þnh – TP Vòng Tµu
• 77/54 TrÇn Phó – TP CÇn Th¬
• 49 Lª Hång Phong – TP Nha Trang
• 50 NguyÔn Chi Thanh – TP §µ N½ng
• Ngâ 1 d·y C – Giang V¨n Minh – Hµ néi
C«ng Ty ®îc thµnh lËp n¨m 1999. Cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy
®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam.
Cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi kho¶n, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c
nhµ níc, c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
- N¨m 2000: C«ng ty cã 56 c¸n bé c«ng nh©n viªn
- N¨m 2002: C«ng ty cã 70 c¸n bé c«ng nh©n viªn
- N¨m 2004: C«ng ty cã 112 c¸n bé c«ng nh©n viªn
Sù t¨ng trëng lùc lîng lao ®éng lµ yÕu tè rÊt quan träng ®Ó C«ng ty gi¶i
quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò ®Ó ®¸p øng ®îc nhiÖm vô trong c«ng cuéc ®æi míi.
§Æc ®iÓm vÒ nguån vèn, c¬ cÊu vÒ nguån vèn cña doanh nghiÖp:
T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty.
+ Tæng nguån vèn n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002: 12.768.436.389
®ång ®iÒu nµy cho thÊy C«ng ty cã sù cè g¾ng trong viÖc huy ®éng vèn...
Lêi më ®Çu
Cïng víi viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ph¶i vît qua
nh÷ng ngì khã kh¨n ban ®Çu ®Ó bíc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
theo c¬ cthÞ trêng. Tríc sù c¹nh tranh gay g¾t, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-
îc th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶I mang l¹i hiÖu
qu¶ kinh tÕ x· héi. NghÜaph¶i lÊy thu nhËp®¾p chi phÝ vµlîi nhuËn,
thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc.
§Ó qu¶n hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh
nghiÖp cÇn ph¶i nh¹y bÐn n¾m b¾t ®îc th«ng tin trongngoµi níc t c¸ch
chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ thêng xuyªn. ®ã thóc ®Èy qu¸ tr×nh kinh doanh n©ng
cao kh¶ n¨ng sö dông vèn, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao.
Sau mét thêi gian häc tËp, tu dìng rÌn luyÖn t¹i trêng t«i ®· ®îc
trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc thuéc chuyªn nghµnh kÕ to¸n. Nay t«i ®· hoµn thµnh
nhiÖm vô häc tËp chuÈn bÞ bíc vµo kú thi tèt nghiÖp ra trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t×m hiÓu nghiªn cøu t¹i C«ng ty TNHH TÊn
Khoa víi nh÷ng lý thuyÕt ®· ®îc häc t¹i trêng cïng gióp ®ì tËn t×nh cña
gi¸o viªn híng dÉn vµ c¸c c¸n bé C«ng ty ®· gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Tấn Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Tấn Khoa - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Tấn Khoa 9 10 844