Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Vũ Dương

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi riªng ®Ó cã
®îc sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh ngµy nay. Chóng ta ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña
nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô
quan träng trong hÖ thèng quản lý tµi chÝnh. Nã gi÷ mét vai trß tÊt yÕu trong
viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n víi quy m« s¶n xuÊt võa s¶n phÈm s¶n xuÊt
hµng lo¹t. Công ty TNHH Vũ Dương ®· ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu
s©u lÉn chiÒu réng. Tuy míi ®îc thµnh lËp nhng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc
nhiÒu b¹n hµng trong níc vµ quèc tÕ biÕt ®Õn qua th¬ng hiÖu Hanatex. §Ó cã
sù thµnh c«ng nh ngµy h«m nay ®· cã sù ®ãng gãp kh«ng mÖt mái cña ban
l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· ®ãng gãp tµi n¨ng
trÝ tuÖ vµ søc lao ®éng cña m×nh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô mµ công ty ®Ò ra.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Công ty TNHH Vũ Dương võa qua víi sù gióp ®ì
tËn t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé trong Công ty ®Æc biªt lµ sù chØ b¶o vÒ chuyªn
m«n cña phßng kÕ to¸n ®· ®a lý thuyÕt cña em ®i vµo thùc tÕ vµ ngîc l¹i ®Ó
em chuyÓn t¶i tõ thùc tÕ quay vÒ lý thuyÕt ®ã chÝnh lµ sù gióp ®ì cña c« gi¸o
Trần Thị Miến vµ víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh tèt kú b¸o
c¸o nµy b¸o c¸o tæng hîp
Néi dung cña b¸o c¸o gåm 4 phÇn
PhÇn I :
PhÇn II :

Tæng quan vÒ doanh nghiÖp
Thùc Tr¹ng Tæ Chøc KÕ To¸n Trong Mét Kú Cña Doanh

NghiÖp
PhÇn III : NhËn xÐt vµ khuyÕn nghÞ
PhÇn IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp
Trªn ®©y lµ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña Công ty TNHH Vũ Dương. Do
cßn nhiÒu vÒ nhiÒu mÆt nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt.
V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« cïng c¸c b¹n sinh
viªn em xin tiÕp thu.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I
Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú
cña doanh nghiÖp
I §Æc ®iÓm chung

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
Công ty TNHH Vũ Dương lµ mét doanh nghiÖp t nh©n ®îc thµnh lËp
ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1998 theo quyÕt ®Þnh sè 2307/ GPUB của UBND thành
phố Hà Nội .
Tªn giao dÞch c«ng ty: C«ng ty TNHH Vũ Dương
Trô së Chính: 109 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp c«ng ty chØ cã kho¶ng h¬n 100 c¸n bé c«ng nh©n
viªn cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ th« s¬ víi sù nç lùc kh«ng ngõng ®Õn n¨m
2001 c«ng ty ®Çu t thªm 16 tû ®ång cho mét d©y chuyÒn kÐo sî OE thu hót
150 c«ng nh©n vµ ®Æt t¹i Công ty năm 2002 tiÕp tôc ®Çu t...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

   !"#$%&
'()*+!,+)-*.
/01quản)23!'-%4 
+-!
5-6/ *$748$9$74
)+!Công ty TNHH Dương:+-$
6);-!< )=$9&"* :
>+/1>/?,@7!A
* * :*B&>
):+C>-*6"* :D
3E)-&F1.công ty!
G(=+Công ty TNHH Dương8/#H
=F&*#>-Công ty I>)J>$ 
*&%:)2 &@)+
@ $8/ )2 3)#H&*
Trần Thị Miến>&>$6@:1K>
 >L
-&>MNO
PhÇn I : Tæng quan vÒ doanh nghiÖp
PhÇn II : Thùc Tr¹ng Tæ Chøc KÕ To¸n Trong Mét Kú Cña Doanh
NghiÖp
PhÇn III : NhËn xÐt vµ khuyÕn nghÞ
PhÇn IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp
<6 )>-*&Công ty TNHH Vũ Dương!P
%I>&@*B'7!
F= @4=2&O *C>+
@7!
Q76$?R
Lª ThÞ Ph¬ng - Líp KT3G
S
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Vũ Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Vũ Dương - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Vũ Dương 9 10 944