Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ níc ta sang kinh tÕ thÞ trêng lµ xu híng tÊt yÕu.
NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi c¸c quy luËt kh¾t khe chi phèi m¹nh mÏ ®Õn mäi mÆt
®êi sèng kinh tÕ x· héi, ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §øng tríc nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ hÖ thèng
qu¶n lý cã sù thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét
bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc
trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm xo¸t ho¹t ®éng kinh doanh. H¹ch to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u cña h¹ch to¸n kÕ to¸n gi
mét vai trß hÕt søc quan träng. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh
tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vËt t, lao ®éng, thiÕt bÞ, tr×nh ®é tæ chøc … lµ c¬ së ®Ó
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc
cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan
cña c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®ã th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n Lý
vµ Kinh Doanh Hµ Néi vµ thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7, tõ ý nghÜa
thùc tiÕn kÕ to¸n ë Chi nh¸nh, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÞnh §×nh
Kh¶i cïng víi c¸c c¸n bé Ban Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty S«ng
§µ 7 em ®· chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ
7 “ ®Ó lµm luËn v¨n t«t nghiÖp cho m×nh. Th«ng qua lý luËn ®Ó t×m hiÓu thùc
tiÔn, ®ång thêi tõ thùc tiÔn lµm s¸ng tá kiÕn thøc häc ë trêng. Tuy nhiªn do thêi
gian vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¹i luËn v¨n cña em kh«ng thÓ
ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh .
Em hi väng nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o,
b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ hoµn thiÖn bµi luËn v¨n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .

Trong luËn v¨n nµy, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung cã 3 phÇn
chÝnh :
Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p .
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm ë Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7 t¹i...
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn nÒn kinh níc ta sang kinh thÞ trêng lµ xu híng tÊt yÕu.
NÒn kinh thÞ trêng víi c¸c quy luËt kh¾t khe chi phèi m¹nh ®Õn mäi mÆt
®êi sèng kinh héi, ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §øng tr-
íc nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh thÞ trêng ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n thèng
qu¶n lý cã sù thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét
phËn quan träng trong thèng qu¶n kinh tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc
trong viÖc ®iÒu hµnh kiÓm xo¸t ho¹t ®éng kinh doanh. H¹ch to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét kh©u cña ch to¸n to¸n gi
mét vai trß hÕt søc quan träng. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh
tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vËt t, lao ®éng, thiÕt bÞ, tr×nh ®é chøc ®Ó
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc
cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y mét ®ßi hái kh¸ch quan
cña c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®ã th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi ps¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n
Kinh Doanh Néi thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7, ý nghÜa
thùc tiÕn to¸n ë Chi nh¸nh, ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÞnh §×nh
Kh¶i cïng víi c¸c c¸n bé Ban Tµi chÝnhKÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty S«ng
§µ 7 em ®· chän ®Ò tµi : Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ
7 ®Ó lµm luËn v¨n t«t nghiÖp cho m×nh. Th«ng qua luËn ®Ó t×m hiÓu thùc
tiÔn, ®ång thêi thùc tiÔn lµm s¸ng kiÕn thøc häc ë trêng. Tuy nhiªn do thêi
gian tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¹i luËn v¨n cña em kh«ng t
ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh .
Em hi väng nhËn ®îc ®ãng gãp ý kiÕnchØ b¶o cña c¸c thÇygi¸o,
b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ hoµn thiÖn bµi luËn v¨n cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty Sông Đà 7 tại Hoà Bình 9 10 932