Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp

Lêi nãi ®Çu

§Êt níc ta hiÖn nay ®· xo¸ bá nÒn kinh tÕ bao cÊp vµ chuyÓn sang nÒn
kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay víi nhiÒu thµnh phÇn
kinh tÕ ®· t¹o ra mét søc c¹nh tranh m¹nh mÏ v× thÕ c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ®iÒu ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®ã chÝnh lµ
lîi nhuËn. Lîi nhuËn chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ
doanh nghiÖp bá ra. ViÖc t¨ng lîi nhuËn còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng gi¸
b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸ vµ gi¶m chi phÝ, nhng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
hiÖn nay viÖc t¨ng gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ rÊt khã bëi khi chóng
ta t¨ng gi¸ b¸n nã sÏ lµm gi¶m møc cÇu cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng vµ t¹o c¬
héi cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña ta. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn pt kinh
doanh bÒn v÷ng, l©u dµi æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch linh
ho¹t vÒ gi¸, hiÓu râ chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó mang l¹i lîi
nhuËn cao nhÊt, muèn vËy ph¶i cã mét ®éi ngò kÕ to¸n lµnh nghÒ ®Ó h¹ch to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c
yÕu tè gi¸ trÞ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ
c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cña doanh
nghiÖp. V× vËy ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét
c«ng t¸c träng t©m kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng
còng nh toµn x· héi nãi chung. Môc ®Ých chÝnh cña vÊn ®Ò nµy lµ vËn dông lý
luËn vÒ ho¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
"G¹ch èp l¸t HN" Trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i nh»m gãp phÇn nhá
vµo c«ng t¸c viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty.
Víi ý nghÜa trªn em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh lµ: "Tæ chøc
c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty
G¹ch èp l¸t Hµ Néi".
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn:

§inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A

1

B¸o c¸o thùc tËp
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c kho¸n vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi .
PhÇn III: NhËn xÐt vµ ý kiÕn ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch
to¸n, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty G¹ch èp
l¸t Hµ Néi.
Do ®Ò tµi cßn míi vµ tr×nh ®é nhËn thøc cïng víi thêi gian thùc
tËp cã h¹n, mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nhng bµi viÕt ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh
khái ...
B¸o c¸o thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta hiÖn nay ®· x nÒn kinh bao cÊp chuyÓn sang nÒn
kinh thÞ trêng. Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay víi nhiÒu thµnh phÇn
kinh ®· t¹o ra mét søc c¹nh tranh m¹nh thÕ c¸c doanh nghiÖp muèn
tån t¹i ph¸t triÓn th× ®iÒu ®Çu tiªn c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®ã chÝnh
lîi nhuËn. Lîi nhuËn chÝnh kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu chi p
doanh nghiÖp ra. ViÖc t¨ng lîi nhuËn còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng gi¸
b¸n cña s¶n phÈm hµng ho¸ gi¶m chi phÝ, nhng trong nÒn kinh thÞ trêng
hiÖn nay viÖc t¨ng gi¸ b¸n cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ lµ rÊt khã bëi khi chóng
ta t¨ng gi¸ b¸n lµm gi¶m møc cÇu cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng t¹o
héi cho c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cña ta. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp muèn pt kinh
doanh bÒn v÷ng, l©u dµi æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÝnh s¸ch linh
ho¹t gi¸, hiÓu chi phÝ ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó mang l¹i lîi
nhuËn cao nhÊt, muèn vËy ph¶i cã mét ®éi ngò kÕ to¸n lµnh nghÒ ®Ó h¹ch to¸n
chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c
yÕu gi¸ trÞ ®· ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ
c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt qu¶n cña doanh
nghiÖp. V× vËy ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét
c«ng t¸c träng t©m kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng
còng nh toµn héi nãi chung. Môc ®Ých chÝnh cña vÊn ®Ò nµy vËn dông
luËn ho¹ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
"G¹ch èp l¸t HN" Trªn ®ã ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i nh»m gãp phÇn nhá
vµo c«ng t¸c viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty.
Víi ý nghÜa trªn em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh lµ: " chøc
c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm i c«ng ty
G¹ch èp l¸t Hµ Néi".
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn:
§inh V¨n Dòng - Líp Tµi chÝnh KÕ to¸n K10A
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Gạch ốp lát HN 9 10 758