Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Hµ

§ång ThÞ Thu

lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ kû 21, xu híng khu vùc ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ c¸c nÒn kinh tÕ ®· ®îc
kh¼ng ®Þnh. BÞ cuèn trong vßng xo¸y c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cñng cè còng
nh hoµn thiÖn bé m¸y s¶n xuÊt, quy tr×nh qu¶n lý,.. ®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç
®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi
chÝnh. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vËt t, lao ®éng
vµ lµ thíc ®o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh kh«ng chØ tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ trong gi¸ thµnh mµ cßn cung cÊp th«ng tin cho
c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý
ngµy cµng cao cña doanh nghiÖp.
Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt quy m« võa, víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
phøc t¹p gåm nhiÒu bíc nèi tiÕp nhau, chñng lo¹i s¶n phÈm in ®a d¹ng, c«ng ty In
N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ®· tá ra ®øng v÷ng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Thµnh c«ng ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña tËp thÓ c¸n
bé c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm nh»m tõng bíc n©ng cao uy tÝn vµ søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®îc sù gióp ®ì cña thÇy
gi¸o TrÞnh §×nh Kh¶i cïng c¸c c¸n bé phßng tµi vô cu¶ c«ng ty em ®· m¹nh d¹n chän
®Ò tµi: “ H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty In N«ng
nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, bµi viÕt ®îc chia thµnh ba phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i c«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm.
PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm.
kÕt luËn

-1-

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Hµ

§ång ThÞ Thu

Nghiªn cøu ®æi míi vµ tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i c«ng ty In N«ng nghiÖp vµ
C«ng nghiÖp thùc phÈm lµ c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §ång ThÞ Thu
lêi nãi ®Çu
Bíc sang thÕ 21, xu híng khu vùc ho¸ quèc tÕ ho¸ c¸c nÒn kinh ®· ®îc
kh¼ng ®Þnh. cuèn trong vßng xo¸y c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cñng còng
nh hoµn thiÖn m¸y s¶n xuÊt, quy tr×nh qu¶n lý,.. ®Ó thÓ t¹o cho m×nh mét chç
®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng.
H¹ch to¸n to¸n mét phËn quan träng trong thèng qu¶n kinh tµi
chÝnh. Gi¸ thµnh chØ tiªu chÊt lîng ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vËt t, lao ®éng
thíc ®o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh kh«ng chØ tÝnh ®óng, ®ñ chi p trong gi¸ thµnh mµ cßn cung cÊp th«ng tin cho
c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ChÝnh vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi p s¶n xuÊt
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n
ngµy cµng cao cña doanh nghiÖp.
mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt quy võa, víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt
phøc t¹p gåm nhiÒu bíc nèi tiÕp nhau, chñng lo¹i s¶n phÈm in ®a d¹ng, c«ng ty In
N«ng nghiÖp C«ng nghiÖp thùc phÈm ®· ra ®øng v÷ng ho¹t ®éng hiÖu qu¶
trong nÒn kinh thÞ trêng. Thµnh c«ng ®ã ®ãng gãp kh«ng nhá cña tËp thÓ c¸n
c«ng nh©n viªn trong c«ng t¸c phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi ps¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n
phÈm nh»m tõng bíc n©ng cao uy tÝn vµ søc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c
qu¶n chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®îc gióp ®ì cña thÇy
gi¸o TrÞnh §×nh Kh¶i cïng c¸c c¸n phßng tµi cu¶ c«ng ty em ®· m¹nh d¹n chän
®Ò tµi: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty In N«ng
nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, bµi viÕt ®îc chia thµnh ba phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i c«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm.
PhÇn 3: Mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c chøc h¹ch to¸n chi p n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty In N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm.
kÕt luËn
- 1 -
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty in NN và CN thực phẩm 9 10 996