Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng C§ Kinh tÕ KTCNI

B¸o c¸o Tæng hîp

Lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, khi mµ nÒn khoa häc c«ng nghÖ
ph¸t triÓn, ®êi sèng, kinh tÕ,v¨n ho¸, x· héi kh«ng ngõng n©ng cao th×
x©y dùng c¬ b¶n ®· trë thµnh mét ngµnh hÕt søc quan träng. S¶n
phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín , thêi
gian sö dông l©u dµi nªn rÊt cã ý nghÜa vÒ kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã s¶n
phÈm x©y dùng c¬ b¶n cßn thÓ hiÖn ý thøc thÈm mü do vËy còng cã ý
nghÜa to lín vÒ v¨n ho¸ x· héi, thÓ hiÖn ®îc nÐt ®Ñp truyÒn thèng.
Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng
nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Díi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch
to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gÝa thµnh s¶n phÈm sÏ gióp
doanh nghiÖp cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh.
Trong ho¹t ®éng x©y l¾p, qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ
gÝa thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung cÊp, ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp
n¾m ®îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n
xuÊt cña tõng ®éi thi c«ng, cña tõng c«ng tr×nh còng nh cña toµn
doanh nghiÖp tõ ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn
c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ , t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, vËt
t, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ nµy, nhµ qu¶n lý cã ®îc c¸i nh×n toµn diÖn vÒ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp m×nh. Qua ®ã t×m ra
nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ph¬ng thøc tæ
chøc qu¶n lý, nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt,
ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng víi môc tiªu
cuèi cïng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nªn em ®· chän ®Ò
tµi: " KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
c«ng ty Ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng", môc tiªu cña chuyªn ®Ò lµ : vËn
dông kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ trêng vµo nghiªn cøu c«ng t¸c
thùc tiÔn t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng, tõ ®ã t×m hiÓu, bæ
sung kiÕn thøc thùc tÕ. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng.
Ch¬ng III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kiÕn ngh...
Trêng C§ Kinh tÕ KTCNI B¸o c¸o Tæng hîp
Lêi nãi ®Çu

 !"#$
#%&'()*+!,-./0*
12#%&'()*3$435
6&73#.&894:;/<8=4*
1#%&'()*>:,1?&@%A4:
;35 !BCD.%/
EF*.9*135$!
*.9$!G,-.*3:*.92!&
*.9&/H54!-.*3:;=
IF*.9FIF*1JI
&4$IK'=*2$/
=!#%3K-.LF*.9
F*1&.9-.*3:&
KB'2"$.-.*=!*
.92"!2"$A 2
&"4#F$$'
,F&'F$$6&7*@
3!$$'=*1/
8(+%-.*3:4B$&=
!*.9&=&$/M.4$
L**G5*.9(,G
,-.*3:L**G5*.9
(,G,-.*3:*.9NF=
*1*=8578.
.O33B.@/
P@,B>-.2@BF
F*1(#%3K8Q
RST@BF*.9F*1=
%U?.@#%&'S78.2.%83R@
&7,88,.
'V=%U?.@#%&'"4$.)G
.,'/P!&..%8)WR
E(XRY:3.@.@BF*.9F
*1&#%3K/
E(XXR'=@BFF*
1=%U?.@#%&'/
E(XXXRP@CN
@BF*.9F*1=%
U?.@#%&'/
NguyÔn ThÞ Nhung 
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty phát triển KT XD 9 10 293