Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ®iÒu kiÖn ®Ó loµi ngêi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cïng víi
x· héi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng më réng vµ
ph¸t triÓn kh«ng ngõng. §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp ®ã thuéc lo¹i h×nh, thµnh phÇn kinh tÕ hay
h×nh thøc së h÷u nµo ®Òu ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c
nhau, trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu.
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc,
c¸c doanh nghiÖp cã m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi nhng còng vÊp ph¶i rÊt
nhiÒu khã kh¨n tõ sù t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng. §Ó vît
qua sù chän läc, ®µo th¶i kh¾t khe cña thÞ trêng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× c¸c doanh
nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Trong ®ã, viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu
kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, nã gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®îc c¸c nguyªn nh©n, nh©n tè lµm biÕn
®éng ®Õn chi tiªu, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸c, nã t¹o ®iÒu
kiÖn cho doanh nghiÖp cã nh÷ng biÖn ph¸p phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸
thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tõ ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý n¾m ®îc c¸c th«ng tin
cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý tèi u. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng
®iÒu kiÖn ®Ó cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, c¹nh tranh ®îc
víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong vµ ngoµi níc.
Nh vËy, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, c«ng t¸c kÕ to¸n lµ
mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ ë c¸c doanh nghiÖp. Trong
c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a chóng cã
mèi quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã t¹o thµnh mét hÖ thèng cã hiÖu qu¶ cao. Trong ®ã, kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét bé phËn quan träng kh«ng
thÓ thiÕu ®îc. Nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn ®îc c¸c ®Þnh møc chi phÝ, dù to¸n chi
phÝ vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng kh¶ n¨ng
tiÒm tµng ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp cho doanh nghiÖp m×nh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Pin Hµ Néi
®îc ®èi diÖn víi thùc tr¹ng qu¶n lý kinh tÕ, kÕt hîp víi nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n
vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c k...
Lêi m ë ®Çu
S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®iÒu kiÖn ®Ó loµi ngêi tån t¹iph¸t triÓn. Cïng víi
héi, c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµngréng
ph¸t triÓn kh«ng ngõng. §Ó qu¶n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp ®ã thuéc lo¹i h×nh, thµnh phÇn kinh hay
h×nh thøc h÷u nµo ®Òu ph¶i dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng qu¶n kh¸c
nhau, trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi nh mét c«ng cô h÷u hiÖu.
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng qu¶n m« cña Nhµ níc,
c¸c doanh nghiÖp cã m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh thuËn lîi nhng còng vÊp ph¶i rÊt
nhiÒu khã kh¨n t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh trong chÕ thÞ trêng. §Ó vît
qua chän läc, ®µo th¶i kh¾t khe cña thÞ trêng, tån t¹i ph¸t triÓn ®îc tc¸c doanh
nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp. Trong ®ã, viÖc tËp hîp chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm yªu cÇu
kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi tÊt c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®îc c¸c nguyªn nh©n, nh©n lµm biÕn
®éng ®Õn chi tiªu, chi p s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸c, t¹o ®iÒu
kiÖn cho doanh nghiÖp nh÷ng biÖn ph¸p phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸
thµnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, ®ã gióp cho nhµ qu¶n n¾m ®îc c¸c th«ng tin
cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n tèi u. §©y còng chÝnh mét trong nh÷ng
®iÒu kiÖn ®Ó cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, c¹nh tranh ®îc
víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong vµ ngoµi níc.
Nh vËy, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh trong chÕ thÞ trêng, c«ng t¸c to¸n
mét trong nh÷ng c«ng quan träng trong qu¶n kinh ë c¸c doanh nghiÖp. Trong
c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nhng gi÷a chóng
mèi quan h÷u g¾n t¹o thµnh mét thèng hiÖu qu¶ cao. Trong ®ã, to¸n
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét phËn quan träng kh«ng
thÓ thiÕu ®îc. ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn ®îc c¸c ®Þnh møc chi phÝ, to¸n chi
phÝ ho¹ch gi¸ thµnh gióp cho c¸c nhµ qu¶n ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng kh¶ n¨ng
tiÒm tµng ®Ó ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp cho doanh nghiÖp m×nh.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Pin Hµ Néi
®îc ®èi diÖn víi thùc tr¹ng qu¶n lý kinh tÕ, kÕt hîp víi nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n
tÇm quan träng cña c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm, Em ®· m¹nh d¹n ®i s©u vµo t×m hiÓu lùa chän ®Ò tµi : to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Pin Hµ Néi...
Néi dung chuyªn ®Ò, ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 thµnh phÇn chÝnh sau:
Ch¬ng I: luËn chung to¸n chi p s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong
doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
2
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Pin HN 9 10 682