Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hiÖu qu¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. Muèn vËy doanh nghiÖp
ph¶i cã chiÕn lîc thÞ trêng tèt ®Ó ®Èy m¹nh lîng hµng ho¸ b¸n ra, më réng
kh¸ch hµng, nh»m t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh.
ChÝnh nh÷ng yÕu tè, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng
cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý
doanh nghiÖp, v× nã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh sö dông vËt t, tiÒn vèn, lao
®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phôc vô yªu cÇu
qu¶n lý cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m tiÕt kiÖm
chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, ®¹t ®îc lîi nhuËn mong muèn trong s¶n xuÊt kinh doanh
®a ra doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc, víi nh÷ng g× ®· ®îc lµm t¹i C«ng ty
T.M.T cïng víi sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o em ®· chän c«ng t¸c kÕ
to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp.
PhÇn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt
thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng
vËn t¶i.
Ch¬ng III: T×m hiÓu chung vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c trong C«ng
ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng IV: NghiÖp vô tµi chÝnh vµ ph©n tÝch gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng V: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao
th«ng vËn t¶i.

15

ch¬ng II
thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîpchi phÝ s¶n xuÊt,
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty th¬ng m¹i vµ s¶n
xuÊt thiÕt bÞ vËt t giao th«ng vËn t¶i
Qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ
vËt t giao th«ng vËn t¶i (C«ng ty T.M.T)
A. Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty T.M.T

1. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
§èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi giíi h¹n s¶n xuÊt mµ s¶n xuÊt ph¶i
tËp hîp theo ®ã. HiÖn nay, trong c«ng ty viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tËp
hîp chi phÝ theo kho¶n môc:
- Chi phÝ NVLTT
- Chi phÝ NCTT
- Chi phÝ SXC
Doanh nghiÖp ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ NhËt ký chung vµ h¹ch
to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Quy tr×nh s¶n xuÊt
cña C«ng ty T.M.T lµ t¬ng ®èi dµi (kho¶ng 03 ®Õn 05 th¸ng). Hi...
hiÖu qu¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. Muèn vËy doanh nghiÖp
ph¶i cã chiÕn lîc thÞ trêng tèt ®Ó ®Èy m¹nh lîng hµng ho¸ b¸n ra, réng
kh¸ch hµng, nh»m t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh.
ChÝnh nh÷ng yÕu tè, c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh
gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp mét phËn cÊu thµnh quan träng
cña thèng c«ng cô qu¶n kinh tÕ, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n
doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh nh sö dông vËt t, tiÒn vèn, lao
®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phôc vô yªu cÇu
qu¶n cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m tiÕt kiÖm
chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, ®¹t ®îc lîi nhuËn mong muèn trong s¶n xuÊt kinh doanh
®a ra doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc, víi nh÷ng ®· ®îc lµm t¹i C«ng ty
T.M.T cïng víi sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o em ®· chän c«ng t¸c kÕ
to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp.
PhÇn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt
thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕtgiao th«ng
vËn t¶i.
Ch¬ng III: m hiÓu chung c¸c phÇn hµnh to¸n kh¸c trong C«ng
ty Th¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng IV: NghiÖp tµi chÝnh ph©n tÝch gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Th-
¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i.
Ch¬ng V: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th¬ng m¹i s¶n xuÊt thiÕt giao
th«ng vËn t¶i.
15
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM và SX TBVT GTVT 9 10 719