Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI NãI §ÇU
Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®ßi hái ph¶i ®îc qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ
to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý
kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ sù tù trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi
nhuËn.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc chi phÝ mµ ®¬n vÞ cÇn tù
trang tr¶i vµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh.§iÒu nµy chØ cã thÓ thùc
hiÖn ®îc th«ng qua h¹ch to¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®óng,tÝnh
®ö gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ho¹t ®éng nµy rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt
ra s¶n phÈm.
Thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt
t m¸y mãc thiÕt bÞ,lao ®éng ,tiÒn vèn…tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ,cã hiÖu qu¶ hay
kh«ng.Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm vµ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt
kinh doanh, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n
bé c«ng nh©n viªn. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó ý.
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬
b¶n, khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i,h×nh thøc.V× vËy,còng nh
c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c viÖc tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm ë c«ng ty lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®Æc biÖt quan t©m.
NhËn thøc phÇn quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cæ phÇn x©y
dùng sè 7, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty .
Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÕt hîp víi lý luËn
®îc trang bÞ ë trêng ®¹i häc, em viÕt b¸o c¸o thùc tËp vµ b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
víi ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7-Vinaconex7”
B¸o c¸o gåm 2 phÇn:
PhÇn I : B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
PhÇn II: B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

1

PhÇn I
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty

C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (Thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt
Nam-VINACONEX) tríc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - Bé x©y dù...
LêI NãI §ÇU

!"#$%#&$' "&(
 )*+,-".!,/0 (12
34.5+/*66""),7
8290:"! '--!;)!+,-<6
"",! '- 2=04>7'6
&$)"?)@)
AB!24""C(,D+,-
"B!2
E6&-!;),6)??A%,8
 !4 !7   /-  0 ,(  &! 4 F )7 &  4
$2EG77/&#&H!)+I
B!,"4 -)6"'
J)K&7<&1L(
/$1,.2M),?,84,&N;)'
)B!4.< 4 &1!@2
M$4N<146(O&P,6146+
/(B!145D,0*?;29?,84
&,&N;$)')
B!I$4!,0D<:/&1!2
38;<"C7"L68I$4N<14
6(OQ!F1?!'6 N;$)'
)B!I$42
R6,??6 *$4 ,D8
"/-I"LCQ!, /68,/4.0(&
,D0 chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7-Vinaconex7
ST!U<V
PhÇn I : B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
PhÇn II: B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
W
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty VINACONEX 7 9 10 927