Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
Trong thêi kú ®æi míi,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· vµ ®ang cã bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ h×nh thøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Cho ®Õn
nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh (SXKD) ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nªn kinh
tÕ thÞ trêng vµ ®Èy m¹nh nÒn kinh tÕ thÞ trêng trªn ®µ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
Thùc hiÖn h¹ch to¸n trong c¬ chÕ míi ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra vµ cã l·i.
§Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã, c¸c ®¬n vÞ ph¶i quan t©m tíi tÊt c¶ c¸c
kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ra tíi khi thu vèn vÒ ®¶m b¶o thu
nhËp cho ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô SXKD ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ
nhiÒu biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu ®îc
lµ thùc hiÖn qu¶n lý kinh tÕ trong mäi ho¹t ®éng SXHD cña doanh nghiÖp.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh
kh¸ch quan vµ gi¸m ®èc cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña doanh
nghiÖp.
Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng cã ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, ®ång
thêi chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kh¸ch quan nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh quy
luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh… buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i hÕt søc
quan t©m tíi viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
muèn ®¹t ®îc nh vËy, th× ®iÒu ®Çu tiªn lµ doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý
chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm th«ng qua
bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
ChÝnh v× vËy mµ viÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu trong nh÷ng vÊn ®Ò thêi thiÕt
yÕu vµ lu«n lµ mét sù ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó gióp nhµ qu¶n lý
l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt
t, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn
kÕ ho¹ch gi¸ thµnh nh nµo?.. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp
chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp
cho sù ph¸t triÓn SXKD vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp .
1

NhËn thøc ®îc vai trß cña kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y xi
m¨ng S«ng §µ (thuéc C«ng ty VËt t x©y l¾p vËn t¶i S«ng §µ 12), em ®· m¹nh
d¹n t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ò tµi vÒ tæ chøc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµn...
lêi nãi ®Çu
Trong thêi kú ®æi míi,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ®ang bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ h×nh thøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Cho ®Õn
nay cïng víi chÝnh s¸ch cöa, c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh (SXKD) ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc thiÕt lËp nªn kinh
thÞ trêng ®Èy m¹nh nÒn kinh thÞ trêng trªn ®µ æn ®Þnh ph¸t triÓn.
Thùc hiÖn h¹ch to¸n trong chÕ míi ®Ó ®¾p nh÷ng chi p ra vµ cã l·i.
§Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng yªu cÇu ®ã, c¸c ®¬n ph¶i quan t©m tíi tÊt c¸c
kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊtkhi vèn ra tíi khi thu vèn vÒ ®¶m b¶o thu
nhËp cho ®¬n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa SXKD ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ
nhiÒu biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu kh«ng t thiÕu ®îc
thùc hiÖn qu¶n kinh trong mäi ho¹t ®éng SXHD cña doanh nghiÖp.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh
kh¸ch quan gi¸m ®èc hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD cña doanh
nghiÖp.
Ho¹t ®éng trong c¬ c thÞ trêng cã ®iÒu tiÕt vÜ cña Nhµ níc, ®ång
thêi chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kh¸ch quan nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh quy
luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i hÕt søc
quan t©m tíi viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
muèn ®¹t ®îc nh vËy, th× ®iÒu ®Çu tiªn doanh nghiÖp ph¶i qu¶n
chÆt c chi phÝ s¶n xuÊt,nh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm th«ng qua
phËn to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh tÝnh g thµnh s¶n phÈm.
ChÝnh v× vËy mµ viÖc tæ chøc tèt c«ngc kÕ ho¹ch tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu thiÕt yÕu trong nh÷ng vÊn ®Ò thêi thiÕt
yÕu lu«n mét ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó gióp nhµ qu¶n
l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt
t, tiÒn vèn hiÖu qu hay kh«ng, tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ, t×nh nh thùc hiÖn
kÕ ho¹ch gi¸ thµnh nh nµo?.. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn pp h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp
chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp
cho sù ph¸t triÓn SXKD vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp .
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc cty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12 9 10 682