Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vÉn
lu«n lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp, nã chÞu sù chi phèi ®Õn mäi
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt kú doanh nghiÖp còng lu«n t×m vµ thùc thi
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm do doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ra. Nhng ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× kh«ng hÒ ®¬n gi¶n, nã ®ßi
hái ph¶i t×m ®îc híng ®i ®óng cho doanh nghiÖp cña m×nh vµ mét chÕ ®é kÕ
to¸n hîp lý. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn
kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng hay gi¶m chi phÝ
s¶n xuÊt ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c.
ThÊy râ tÇm quan träng trªn cïng víi qu¸ tr×nh häc t¹i trêng, em ®· tËp
trung ph©n tÝch vµ nghiªn cøu ®Ò tµi:
"KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y
dùng Binh ®oµn 11".
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò chia thµnh 3 phÇn
nh sau:
PhÇn I: Lý luËn chuyªn vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, x©y l¾p.
PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n
phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p - Binh ®oµn 11.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng - Binh ®oµn 11.
V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy c« gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò ®îc
hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi em xin c¶m ¬n c« Lª ThÞ B×nh ®· gióp em hoµn
thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.

Cao Thuú Anh - 38A2

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn thø nhÊt
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p

I. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p t¸c ®éng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm

1. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p trong ngµnh x©y dùng
X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp cã chøc n¨ng
t¸i s¶n xuÊt TSC§ cho tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã lµm
t¨ng søc m¹nh vÒ kinh tÕ, qu«c phßng, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho x·
héi. Mét ®Êt níc cã mét c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× ®Êt níc ®ã míi cã ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn. Nh vËy viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng bao giê còng ph¶i tiÕn
hµnh tríc mét bíc so víi c¸c ngµnh kh¸c.
Muèn c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c th× x©y dùng lµ mét ngµnh kh«ng thÓ
thiÕu ®îc. V× thÕ mét bé phËn lín cña thu nhËp quèc d©n nãi chung vµ quü
tÝch lòy nãi riªng, cïng ví...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay trong nÒn kinh thÞ trêng, môc tiªu t×m kiÕm lîi nhuËn vÉn
lu«n lµ môc tiªu c¬ b¶n nhÊt cña doanh nghiÖp, chÞu chi phèi ®Õn mäi
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. BÊt doanh nghiÖp còng lu«n t×m thùc thi
nh÷ng gi¶i ph¸p nh»mgi¸ thµnhn©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm do doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ra. Nhng ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× kh«ng ®¬n gi¶n, ®ßi
hái ph¶im ®îc híng ®i ®óng cho doanh nghiÖp cña m×nh mét chÕ ®é kÕ
to¸n hîp lý. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn
kÕt qu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ viÖc t¨ng hay gi¶m chi p
s¶n xuÊt ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c.
ThÊy râ tÇm quan träng trªn cïng víi qu¸ tr×nh häc t¹i trêng, em ®· tËp
trung ph©n tÝch vµ nghiªn cøu ®Ò tµi:
"KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y
dùng Binh ®oµn 11".
Ngoµi phÇn ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò chia thµnh 3 phÇn
nh sau:
PhÇn I:luËn chuyªn vÒ kÕ to¸n chi p s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, x©y l¾p.
PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n
phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p - Binh ®oµn 11.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë XÝ nghiÖp x©y dùng - Binh ®oµn 11.
thêi gian tr×nh ®é h¹n nªn trong qu¸ tr×nh viÕt chuyªn ®Ò, em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong thÇy c« p ý ®Ó chuyªn ®Ò ®îc
hoµn thiÖn h¬n. §ång thêi em xin c¶m ¬n c« ThÞ B×nh ®· gióp em hoµn
thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.
Cao Thuú Anh - 38A2
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN XD binh đoàn 11 9 10 310