Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3235 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Môc lôc
Lêi më ®Çu ..........................................................................................................
Quy định chữ viết tắt...............................................................................................

2
3

PhÇn I
Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t vµ
ph¸t triÓn h¹ tÇng Nam Quang
1.1. Khái quát về Công ty

4
4

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.......................
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty.....................................
1.1.3.1.
Tổ
chức
bộ
máy
kế
toán
của
Công
ty............................................................
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty......................................................
1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng ………………………………....………...……
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………....…………..……
1.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp …………………………....…………………
1.2.4. Kế toán nợ phải thu …………………………………….....……………...…
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng ……………………………….....…………...……
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………...……….....…………………
1.2.7. Kế toán kết quả kinh doanh ………………………….....……..……………
PhÇn II
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty CP ®Çu t vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Nam Quang
2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty .................................................................................
2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty..........................................................................

4
7
14
14
17

25
24
44
49
53
58
64
70

74
74
76

KÕt luËn ...............................................................................................................

78

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập.................................................................

79

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ........................................................................

80

SV: Hoµng Minh Trang
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
Danh mục tài liệu tham khảo ......................................................
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Môc lôc
Lêi më ®Çu .......................................................................................................... 2
Quy định chữ viết tắt............................................................................................... 3
PhÇn I
Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t
ph¸t triÓn h¹ tÇng Nam Quang 4
1.1. Khái quát về Công ty 4
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................
1.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.......................
1.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty.....................................
1.1.3.1. T chức bộ máy kế toán của Công
ty............................................................
1.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán Công ty......................................................
4
7
14
14
17
1.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty
25
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng ………………………………....………...……
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………....…………..……
1.2.3. Kế toán thuế GTGT phải nộp …………………………....…………………
1.2.4. Kế toán nợ phải thu …………………………………….....……………...…
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng ……………………………….....…………...……
1.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………...……….....…………………
1.2.7. Kế toán kết quả kinh doanh ………………………….....……..……………
24
44
49
53
58
64
70
PhÇn II
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty CP ®Çu t vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng Nam Quang 74
2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện côngc kế toán doanh thu, chi phí xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty ................................................................................. 74
2.2. Một skiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty.......................................................................... 76
KÕt luËn ............................................................................................................... 78
Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập................................................................. 79
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ........................................................................ 80
SV: Hoµng Minh Trang
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí và xđ kq KD tại cty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang 9 10 781