Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy
luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh. Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng
®îc trªn thÞ trêng, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña thÞ trêng víi s¶n phÈm cã chÊt
lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t
chÆt chÏ tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tøc lµ tõ
khi t×m nguån thu mua vËt liÖu ®Õn khi t×m ®îc thÞ trêng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm
®Ó ®¶m b¶o ®îc viÖc b¶o toµn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn
nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ doanh
nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü, më réng s¶n xuÊt.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn
ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ
c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ,
kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n , vËt t, tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m tÝnh n¨ng ®éng,s¸ng
t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh.
Chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû lÖ träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . V×
vËy,viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ ba
yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n : chÝnh x¸c - kÞp thêi - toµn diÖn.
H¹ch to¸n vËt liÖu cã ®¶m b¶o ®îc tÊt c¶ th× sÏ ®¶m b¶o cho viÖc cung c©p
nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu cña s¶n
xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc sö dông vËt liÖu,
nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn tîng l·ng phÝ vËt liÖu
trong s¶n xuÊt gãp phÇn gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm , n©ng cao lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp.
C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp t nh©n quy m«
s¶n xuÊt nhá nghµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt

1

Líp: TCKTD2

B¸o c¸o thùc tËp

khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Sau mét thêi gian ®i
s©u t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty t«i nhËn thÊy ®îc sù quan träng cña vËt liÖu,
c«ng cô dông cô víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý vËt
liÖu nh»m ®¸p øng kÞp thêi, nhu cÇu vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt.
NhËn thÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông
nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông c...
B¸o c¸o thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn
nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy
luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ t trêng lµ c¹nh tranh. Lµm t nµo ®Ó ®øng v÷ng
®îc trªn thÞ trêng, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña thÞ trêng víi s¶n phÈm chÊt
lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t
chÆt chÏ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tøc
khi t×m nguån thu mua vËt liÖu ®Õn khi t×m ®îc t trêng ®Õn tiªu t s¶n phÈm
®Ó ®¶m b¶o ®îc viÖc b¶o toµn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn
nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng doanh
nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü, më réng s¶n xuÊt.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i tiÕn nh ®ång c¸c biÖn
ph¸p qu¶n mäi yÕu liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n to¸n
c«ng quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ,
kiÓm tra viÖc dông tµi s¶n , vËt t, tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m tÝnh n¨ng ®éng,s¸ng
t¹o, c trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu s¶n xuÊt
kinh doanh.
Chi phÝ vËt liÖu chiÕmlÖ träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . V×
vËy,viÖc chøcch to¸n vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®îc ph¶i ®¶m b¶o ba
yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n : chÝnh x¸c - kÞp thêi - toµn diÖn.
H¹ch to¸n vËt liÖu ®¶m b¶o ®îc tÊt th× ®¶m b¶o cho viÖc cung c©p
nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng dông kÞp thêi ®ång cho nhu cÇu cña s¶n
xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc sö dông vËt liÖu,
nguyªn liÖu, c«ng dông cô, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn tîng l·ng pvËt liÖu
trong sn xuÊt gãp phÇn gim chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm , n©ng cao lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp.
C«ng ty TNHH thuËt Phïng Hng mét doanh nghiÖp t nh©n quy
s¶n xuÊt nhá nghµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt Líp: TCKTD2
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, CCDC tại cty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng 9 10 946