Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng
trªn thÞ trêng. Muèn vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông c¸c c«ng cô
qu¶n lÝ tµi chÝnh sao cho phï hîp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t
hiÖu qu¶ cao nhÊt.
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, kÕ to¸n trë thµnh c«ng cô quan träng, ®¾c lùc
trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö
dông tµi s¶n,vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tµi chÝnh còng nh chñ ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp
ph¸p nghÜa lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶,
H¬n thÕ n÷a ph¶i lµ hiÖu qu¶ cµng cao, l·i cµng nhiÒu thi cµng tèt. §èi víi c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toµn bé chi phÝ cña doanh
nghiÖp. Do ®ã, viÖc sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së
®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n
xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt
kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi.
NhËn thøc ®îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i
c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng
t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m” lµm ®Ò tµi cho
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty
Cæ phÇn may Hå G¬m.
Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty
Cæ phÇn May Hå G¬m.

Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp

2

Ch¬ng I
®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may
Hå G¬m
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g ¬m.
- Tªn ®¬n vÞ

: C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m

- Tªn giao dÞch

: HOGUOM GARMENT COMPANY

- Tªn viÕt t¾t

: HOGARSCO

- Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr¬ng §Þnh- Hai Bµ Trng- Hµ Néi
- H×nh thøc së h÷u vèn

: Chñ së h÷u

- H×nh thøc ho¹t ®éng

: S¶n xuÊt kinh doanh

- LÜnh vùc kinh doanh

: S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu

1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G ¬m.
C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g¬m theo
QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngµy 01
th¸ng 01 n¨m 2000.
C«ng ty may Hå g¬m thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè: 575/Q§-TCCB ngµy
22/04/1997 cña ...
Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Doanh nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng
trªn thÞ trêng. Muèn vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt dông c¸c c«ng
qu¶n lÝ tµi chÝnh sao cho phïp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t
hiÖu qu¶ cao nhÊt.
XuÊt ph¸t nhu cÇu trªn, to¸n trë thµnh c«ng quan träng, ®¾c lùc
trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hµnh c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n kiÓm tra viÖc b¶o , sö
dông tµi s¶n,vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tµi chÝnh còng nh chñ ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
c ®Ých cña doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn métch hîp
ph¸p nghÜa ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i hiÖu qu¶,
n thÕ n÷a ph¶i hiÖu qu¶ cµng cao, l·i cµng nhiÒu thi cµng tèt. §èi víi c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toµnchi phÝ cña doanh
nghiÖp. Do ®ã, viÖc dông p lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn
®Þnh møc to¸n chi phÝ biÖn ph¸p u hiÖu nhÊt ®Ó thÊp chi phÝ s¶n
xuÊt, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt
kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi.
NhËn thøc ®îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nµy, trong thêi gian thùc tËp t¹i
c«ng ty phÇn may G¬m, em ®· lùa chän nghiªn u ®Ò tµi Tæ chøc ng
t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë ng ty phÇn may G¬m lµm ®Ò tµi cho
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chun ®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch ¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m.
Ch ¬ng II: Thùc tr¹ng chøc c«ng t¸c to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty
Cæ phÇn may Hå G¬m.
Ch¬ng III: Mét ý kiÕn ®Ò xuÊtc«ng t¸c to¸n vËt liÖu ë C«ng ty
Cæ phÇn May G¬m.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL ở cty CP May Hồ Gươm 9 10 653