Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý
Lêi nãi ®Çu

§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ
trªn thÕ giíi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cµng ph¶i
nç lùc h¬n n÷a trong cuéc chiÕn t×m kiÕm thÞ trêng cho m×nh. C¸c doanh
nghiÖp cÇn ph¶i n¾m râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh nh thÕ nµo
®Ó ®a ra ph¬ng híng ph¸t triÓn thÝch hîp nhÊt.
§Ó cã thÓ n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n
C«ng ty lµ c«ng cô ®¾c lùc nhÊt trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý . KÕ to¸n gi÷
vai trß quan träng cã thÓ cho c¸c nhµ qu¶n lý biÕt ®îc c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ
®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh kÕt qu¶ ®Çu ra. Trong c¸c th«ng tin vÒ
chi phÝ Nguyªn vËt liÖu (NVL), C«ng cô dông cô (CCDC) lµ th«ng tin quan
träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Muèn cã th«ng tin vÒ chi phÝ NVL ®Çy ®ñ vµ chÝnh
x¸c th× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i hoµn thiÖn ®Ó cã thÓ tæng hîp th«ng
tin cung cÊp cho nhµ qu¶n lý.
C«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n NVL lµ cÇn thiÕt trong mét doanh
nghiÖp. Cã tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n th× míi gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n lý
NVL ®îc tèt h¬n. NVL ®îc qu¶n lý tèt, x©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc vÒ cung
cÊp, dù tr÷ vµ sö dông NVL mét c¸ch hîp lý nhÊt, gãp phÇn tiÕt kiÖm vËt t
tr¸nh l·ng phÝ, mÊt m¸t, gãp phÇn gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh
nghiÖp.
Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u
cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c«, chó t¹i phßng Tµi vô cña C«ng ty, vµ
Th.S NguyÔn ThÞ Hång Thuý em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn h¹ch
to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u".
Ngoµi phÇn më bµi vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm 2 ch¬ng
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i
Ch©u.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý

Ch¬ng II: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i
Ch©u.
Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái thiÕu
sãt, em mong sù chØ b¶o cña thÇy c« trong khoa, ®Æc biÖt lµ Th.S NguyÔn ThÞ
Hång Thuý cïng toµn thÓ c¸c c«, chó t¹i Phßng tµi vô C«ng ty Cæ phÇn B¸nh
kÑo H¶i Ch©u.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

Chuyªn ®Ò thùc tËp

GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý
Ch¬ng I

Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu
trong c¸c doanh nghiÖp.
I. Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong
doanh nghiÖp s¶n xuÊt

1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu
VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt vµ lµ c¬ së vËt chÊt cÊu th...
Chuyªn ®Ò thùc tËp GVHD: ThS. NguyÔn ThÞ Hång Thuý
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc
trªn t giíi. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cµng ph¶i
lùc h¬n n÷a trong cuéc chiÕn t×m kiÕm thÞ trêng cho m×nh. C¸c doanh
nghiÖp cÇn ph¶i n¾m t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh nh thÕ nµo
®Ó ®a ra ph¬ng híng ph¸t triÓn thÝch hîp nhÊt.
§Ó thÓ n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n
C«ng ty c«ng ®¾c lùc nhÊt trong c«ng t¸c chøc qu¶n . to¸n gi÷
vai trß quan träng cã thÓ cho c¸c nhµ qu¶n lý biÕt ®îc c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ
®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh kÕt qu¶ ®Çu ra. Trong c¸c th«ng tin
chi phÝ Nguyªn vËt liÖu (NVL), C«ng dông (CCDC) th«ng tin quan
träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Muèn cã th«ng tin vÒ chi phÝ NVL ®Çy ®ñ vµ chÝnh
x¸c th× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n to¸n ph¶i hoµn thiÖn ®Ó thÓ tæng hîp th«ng
tin cung cÊp cho nhµ qu¶n lý.
C«ng t¸c qu¶n h¹ch to¸n NVL cÇn thiÕt trong mét doanh
nghiÖp. chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n th× míi gióp cho qu¸ tr×nh qu¶n
NVL ®îc tèt h¬n. NVL ®îc qu¶n tèt, x©y dùng ®îc c¸c ®Þnh møc cung
cÊp, tr÷ dông NVL mét c¸ch hîp nhÊt, gãp phÇn tiÕt kiÖm vËt t
tr¸nh l·ng phÝ, mÊt m¸t, gãp phÇn gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho doanh
nghiÖp.
Qua thêi gian t×m hiÓu thùc t¹i C«ng ty phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u
cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c«, c t¹i phßng Tµi cña C«ng ty,
Th.S NguyÔn ThÞ Hång Thuý em nh d¹n chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn h¹ch
to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u".
Ngoµi phÇn më bµi vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm 2 ch¬ng
Ch¬ng I: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n NVL t¹i C«ng ty phÇn B¸nh kÑo H¶i
Ch©u.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán NVL, tại cty CP bánh kẹo Hải Châu 9 10 376