Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho
nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã lµ yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi. Ho¹t ®éng
s¶n xuÊt thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c t liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng
®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu cña con ngêi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, TSC§ lµ
nh©n tè ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao n¨ng suÊt cña ngêi lao ®éng. Bëi vËy TSC§ ®îc xem nh lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m qua, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông TSC§ ®Æc biÖt ®îc
quan t©m. §èi víi mét doanh nghiÖp, ®iÒu quan träng kh«ng chØ lµ më réng quy m« TSC§
mµ cßn ph¶i biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã. Do vËy mét doanh
nghiÖp ph¶i t¹o ra mét chÕ ®é qu¶n lý thÝch ®¸ng vµ toµn diÖn ®èi víi TSC§, ®¶m b¶o sö
dông hîp lý c«ng suÊt TSC§ kÕt hîp víi viÖc thêng xuyªn ®æi míi TSC§.
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu n»m trong hÖ thèng qu¶n lý TSC§ cña mét
doanh nghiÖp. KÕ to¸n TSC§ cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vÒ t×nh h×nh TSC§ cña
doanh nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Dùa trªn nh÷ng th«ng tin Êy, c¸c nhµ qu¶n lý sÏ
cã ®îc nh÷ng ph©n tÝch chuÈn x¸c ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ. ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n
TSC§ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. §Ó chÕ ®é tµi
chÝnh kÕ to¸n ®Õn ®îc víi doanh nghiÖp cÇn cã mét qu¸ tr×nh thÝch øng nhÊt ®Þnh. Nhµ níc
sÏ dùa vµo t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é ë c¸c doanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng víng m¾c ®Ó cã thÓ
söa ®æi kÞp thêi.
C«ng ty X©y dùng 472 – Tæng c«ng ty x©y dùng Tr êng S¬n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé Quèc Phßng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Tµi s¶n cè ®Þnh ®ãng mét
vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®Æc thï cña ngµnh
s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c TSC§ ®îc sö dông t¹i c«ng ty hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ
thi c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t vèn vµo c¸c lo¹i TSC§, ®Æc biÖt
lµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, ®ång thêi tõng bíc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ
to¸n TSC§. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, C«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn
kh¾c phôc.
Tõ nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng 472 –
Tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Tr¬ng Anh
Dòng, em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ ví...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
T
µi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho
nÒn kinh quèc d©n, yÕu quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña héi. Ho¹t ®éng
s¶n xuÊt thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c t liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng
®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc nhu cÇu cña con ngêi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, TSC§
nh©n tè ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao n¨ng suÊt cña ng-
êi lao ®éng. Bëi vËy TSC§ ®îc xem nh thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m qua, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc dông TSC§ ®Æc biÖt ®îc
quan t©m. §èi víi mét doanh nghiÖp, ®iÒu quan träng kh«ng chØ réng quy TSC§
cßn ph¶i biÕt khai th¸c hiÖu qu¶ nguån tµi s¶n ®Þnh hiÖn cã. Do vËy mét doanh
nghiÖp ph¶i t¹o ra mét chÕ ®é qu¶n thÝch ®¸ng toµn diÖn ®èi víi TSC§, ®¶m b¶o sö
dông hîp lý c«ng suÊt TSC§ kÕt hîp víi viÖc thêng xuyªn ®æi míi TSC§.
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu n»m trong hÖ thèng qu¶n lý TSC§ cña mét
doanh nghiÖp. to¸n TS cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vÒ t×nh h×nh TSC§ cña
doanh nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Dùa trªn nh÷ng th«ng tin Êy, c¸c nhµ qu¶n
®îc nh÷ng ph©n tÝch chuÈn x¸c ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ. ViÖc h¹ch to¸n to¸n
TSC§ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é tµi chÝnh to¸n. §Ó chÕ ®é tµi
chÝnh to¸n ®Õn ®îc víi doanh nghiÖp cÇn mét qu¸ tr×nh thÝch øng nhÊt ®Þnh. Nhµ níc
dùa vµo t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é ë c¸c doanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng víng m¾c ®Ó thÓ
söa ®æi kÞp thêi.
C«ng ty X©y dùng 472 Tæng c«ng ty x©y dùng Tr êng S¬n mét doanh nghiÖp Nhµ n-
íc trùc thuéc Quèc Phßng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Tµi s¶n ®Þnh ®ãng mét
vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®Æc thï cña ngµnh
s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c TSC§ ®îc dông t¹i c«ng ty hÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt
thi c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t vèn vµo c¸c lo¹i TSC§, ®Æc biÖt
c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt thi c«ng, ®ång thêi tõng bíc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n
to¸n TSC§. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, C«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn
kh¾c phôc.
nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng 472
Tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n cïng víi híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Tr¬ng Anh
Dòng, em ®· chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶
dông TSC§ t¹i C«ng ty X©y dùng 472 Tæng c«ng ty x©y dùng Tr êng S¬n cho chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cña m×nh.
SV: NguyÔn Huy Tëng - Líp: KÕ to¸n K33
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán và sử dụng TSCĐ tại cty XD 472 9 10 772