Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
(nvl) - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp

i. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c
doanh nghiÖp
1 - Kh¸i niÖm NVL
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng,thÓ
hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬
së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm.
Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ tham gia vµo
mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL bÞ tiªu hao toµn bé vµ kh«ng gi÷ nguyªn
h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu mµ gi¸ trÞ cña NVL ®îc chuyÓn toµn bé mét lÇn vµo
chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm míi lµm ra.
2 - §Æc ®iÓm vµ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
Trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n) vËt liÖu
lµ mét bé phËn cña hµng tån kho thuéc TSC§ cña Doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, nã
cßn lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, lµ c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh
nªn s¶n phÈm.
Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trong toµn bé chi
phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã vËt
liÖu kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cña s¶n phÈm, mµ nã cßn ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. NVL cã ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng
lo¹i, sù ®a d¹ng th× s¶n phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu vµ phôc vô cho nhu
cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña X· héi.

1

Nh ta ®· biÕt, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé kh«ng
gi÷ nguyªn ®îc h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu, gi¸ trÞ cña nã chuyÓn mét lÇn toµn bé
vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra. Do ®ã, t¨ng cêng qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n NVL
®¶m b¶o viÖc sö dông tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho Doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng. ViÖc
qu¶n lý vËt liÖu ph¶i bao gåm c¸c mÆt nh: sè lîng cung cÊp, chÊt lîng chñng lo¹i
vµ gi¸ trÞ. Bëi vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n NVL lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong
toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ níc nh»m cung cÊp kÞp thêi
®Çy ®ñ vµ ®ång bé nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt, kiÓm tra ®îc c¸c ®Þnh
møc dù tr÷, tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶n xuÊt, ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ mÊt m¸t, h
háng, l·ng phÝ trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ cung cÊp
th«ng tin cho c¸c bé phËn kÕ to¸n nh»m hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kÕ to¸n qu¶n
trÞ.
3- C¸c ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i NVL
1 - Ph©n lo¹i vËt liÖu.
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i víi c¸c
néi dung kinh tÕ, c«ng dông vµ tÝn...
PhÇn I
lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu
(nvl) - c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp
i. c¬ së h¹ch to¸n nvl, c«ng cô dông cô trong c¸c
doanh nghiÖp
1 - Kh¸i niÖm NVL
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt NVL nh÷ng ®èi tîng lao ®éng,thÓ
hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ lµ mét trong ba yÕub¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm.
Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh, NVL chØ tham gia vµo
mét chu s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh, NVL tiªu hao toµn vµ kh«ng gi÷ nguyªn
h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu gi¸ t cña NVL ®îc chuyÓn toµn mét lÇn vµo
chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm míi lµm ra.
2 - §Æc ®iÓm vµ vai trß cña NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
Trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt (c«ng nghiÖp, x©y dùngb¶n) vËt liÖu
mét phËn cña hµng tån kho thuéc TSC§ cña Doanh nghiÖp. MÆt kh¸c,
cßn lµ nh÷ng yÕukh«ng thÓ thiÕu, lµ c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh
nªn s¶n phÈm.
Chi phÝ vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trong toµn bé chi
phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do ®ã vËt
liÖu kh«ng c quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cñan phÈm, cßn ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. NVL ®¶m b¶o ®óng quy c¸ch, chñng
lo¹i, ®a d¹ng th× s¶n phÈm s¶n xuÊt míi ®¹t ®îc yªu cÇu phôc cho nhu
cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao cña X· héi.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các DN 9 10 896