Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy
thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c
h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung Nhµ níc qu¶n
lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo
nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng
ho¸ trong thêi kú nµy chñ yÕu lµ giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ
theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh s½n.
Tãm l¹i trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n
xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c
tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n
phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò
trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo
tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï
®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu
kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng
ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng sÏ dÉn ®Õn t×nh
tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× sím muén còng sÏ bÞ ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lÝ ®îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng
cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi
t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc
tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng
dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ

D¬ng Thuú Mai

1

Líp: KT31B

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
to¸n cña C«ng ty, em ®· thùc hiÖn tèt b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh
víi ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Hµ B¾c
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn:
PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn
Hµ B¾c.
PhÇn II: Néi dung chÝnh cña kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn
Hµ B¾c.
PhÇn III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng
ty cæ phÇn Hµ B¾c vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lÝ luËn vµ thùc
tÕ.
Do thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«n...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Tiªu thô hµng ho¸ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña tÊt c¸c doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy
thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c
h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh ho¹ch hãa tËp trung Nhµ níc qu¶n
kinh chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c quan hµnh chÝnh can thiÖp s©u vµo
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu
tr¸ch nhiÖm c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng
ho¸ trong thêi nµy chñ yÕu giao nép s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¸c ®¬n
theo ®Þa chØ vµ gi¸ c¶ do Nhµ níc ®Þnh s½n.
Tãm l¹i trong nÒn kinh tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n
xuÊt c¸i g×? B»ng c¸ch nµo? Cho ai? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c
tiªu t hµng ho¸ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu t c viÖc chøc b¸n s¶n
phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong
nÒn kinh tÕ t trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò
trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë nªn cïng quan träng nÕu doanh nghiÖp nµo
chøc tèt nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn,
®¾p c¸c chi phÝ ®· ra x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh ®iÒu
kiÖn tån t¹i ph¸t triÓn. Ngîc l¹i doanh nghiÖp nµo kh«ng tiªu thô ®îc hµng
ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng dÉn ®Õn t×nh
tr¹ng "l·i gi¶, lç thËt" th× m muén còng ph¸ s¶n. Thùc nÒn kinh
thÞ trêng ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lÝ ®îc tèt nghiÖp vô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng
qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi hoµn thiÖn h¬n cho pp víi
t×nh h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc
tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn B¾c, ®îc híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng
dÉn NguyÔn ThÞ Lîi cïng víi gióp ®ì cña c¸n to¸n trong phßng
D¬ng Thuú Mai Líp: KT31B
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty CP Hà Bắc 9 10 933