Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Điện Quang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã sù ph¸t triÓn m¹nh
mÏ vÒ c¶ chiÒu réng vµ chiÒu s©u më ra nhiÒu ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu
ngµnh s¶n xuÊt. Trªn con ®êng tham dù WTO c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç
lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nh»m giíi thiÖu sang
c¸c níc b¹n ®ång thêi còng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i.
Trong ®iÒu kiÖn khi s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ trêng th× chÊt lîng s¶n
phÈm vÒ c¶ hai mÆt néi dung vµ h×nh thøc cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê
hÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· trë thµnh yªu cÇu quyÕt
®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp.ViÖc duy tr× æn ®Þnh va kh«ng ngõng ph¸t
triÓn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ thùc hiÖn khi chÊt lîng s¶n phÈm
ngµy cµng tèt h¬n vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn.
§Ó ®a ®îc nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tíi thÞ trêng vµ tËn
tay ngêi tiªu dïng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã gäi lµ giai ®o¹n b¸n hµng, Thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh nµy
doanh nghiÖp sÏ cã ®iÒ kiÖn thu håi vèn bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ
nghÜa vô víi nhµ níc, ®Çu t ph¸t triÓn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng.
TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ c¬
së ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng cã sù canh tranh
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ t¸c ®éng m¹nh ®Õn hÖ thèng qu¶n
lý nãi chung vµ kÕ to¸n nèi riªng còng nh vai trß cña tÝnh cÊp thiÕt cña kÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
Qua thêi gian thùc tËp,t×m hiÓu thc tÕ t¹i chi nh¸nh C«ng ty Bãng §Ìn
§iÖn Quang, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò “KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh”.

1

Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong
c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng
t¹i chi nh¸nh c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang
Ch¬ng III: Mét sè y kiÕn ®ãng gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang
V× thêi gian thùc tËp ng¾n nªn trong b¸o c¸o em chØ xin ®Ò cËp ®Õn mét
vµi s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty lµ bãng ®Ìn huúnh quang, bãng ®Ìn
trßn vµ ®Ìn nÊm.
Do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n
kh«ng tr¸nh khái sai xãt, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp söa ch÷a cña
c¸c thÇy c« vµ c¸n bé kÕ to¸n C«ng ty Bãng §Ìn §iÖn Quang ®Ó bµi viÕt nµy
thùc sù cã ý nghÜa vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn.
Qua ...
Lêi më ®Çu
NÒn kinh ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù ph¸t triÓn nh
chiÒu réng chiÒu s©u më ra nhiÒu ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ nhiÒu
ngµnh s¶n xuÊt. Trªn con ®êng tham WTO c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i
lùc hÕt m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao nh»m giíi thiÖu sang
c¸c níc b¹n ®ång thêi còng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i.
Trong ®iÒu kiÖn khi s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ trêng th× chÊt lîng s¶n
phÈm hai mÆt néi dung h×nh thøc cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n bao giê
hÕt ®èi víi doanh nghiÖp. Thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· trë thµnh yªu cÇu quyÕt
®Þnh sèng cßn cña doanh nghiÖp.ViÖc duy tr× æn ®Þnh va kh«ng ngõng ph¸t
triÓn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ thÓ thùc hiÖn khi chÊt lîng s¶n phÈm
ngµy cµng tèt h¬n vµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn.
§Ó ®a ®îc nh÷ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nh tíi thÞ trêng tËn
tay ngêi tiªu dïng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®ã gäi giai ®o¹n b¸n hµng, Thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh nµy
doanh nghiÖp ®iÒ kiÖn thu håi vèn ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ
nghÜa vô víi nhµ níc, ®Çu t ph¸t triÓn vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng.
TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ kinh cao
së ®Ó doanh nghiÖp thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng cã sù canh tranh
XuÊt ph¸t ®ßi hái cña nÒn kinh t¸c ®éng m¹nh ®Õn thèng qu¶n
lý nãi chung vµ kÕ to¸n nèi riªng còng nh vai trß cña tÝnh cÊp thiÕt cña kÕ to¸n
b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
Qua thêi gian thùc tËp,t×m hiÓu thc t¹i chi nh¸nh C«ng ty Bãng §Ìn
§iÖn Quang, em ®· lùa chän chuyªn ®Ò to¸n b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt
qu¶ kinh doanh”.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Điện Quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Điện Quang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Điện Quang 9 10 832