Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
* Lêi nãi ®Çu ..............................................................................
* Néi dung c¬ b¶n cña b¸o c¸o....................................................
PhÇn 1 : ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n
cña c«ng ty.............................................................................
I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ ................................................
1. Chøc n¨ng , nhiÖm vô ,vÞ trÝ , ph¬ng híng ho¹t ®éng .........
2. C¬ cÊu tæ chøc , qu¶n lý .......................................................
3. Tæ chøc , h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ....................................
4. ThuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n ....
II – Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty...............................
PhÇn 2 : néi dung c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
b¸n hµng cña c«ng ty................................
PhÇn 3 : kÕt luËn .....................................................................
- NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ ......................................................................
- §èi chiÕu gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ ................................................
- X¸c nhËn cña c«ng ty

1

PhÇn I : ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c
kÕ to¸n b¸n hµng cña C«ng ty
-------0O0------I - §Æc ®IÓm , t×nh h×nh cña ®¬n vÞ .
1. §Æc ®iÓm , t×nh h×nh chung cña C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I
1.1 Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I tªn quèc tÕ lµ ViÖt Nam Informatics Company, ®îc
thµnh lËp n¨m 1984. §©y lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ níc ®Çu tiªn ho¹t
®éng trong lÜnh vùc kü thuËt ®iÖn, ®iÖn tö, tin häc, viÔn th«ng, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ tù
®éng ho¸.
KÓ tõ khi ®îc thµnh lËp C«ng ty ®· lµ thµnh viªn chÝnh cña tæng C«ng ty §iÖn tö,
Tin häc ViÖt Nam vµ Phßng Th¬ng m¹i & C«ng nghiÖp ViÖt Nam, lµ héi viªn héi Tin
häc ViÖt Nam vµ héi C«ng nghÖ Tù ®éng ho¸ ViÖt Nam .
C«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo N§ 338-CP quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i sè 308
Q§/TCLS§T ngµy 25/5/1993 cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp nÆng nay lµ Bé C«ng
NghiÖp .
C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc & ho¹t ®éng cña
Tæng C«ng ty §iÖn tö vµ Tin häc ViÖt Nam ®· ®îc Bé trëng Bé C«ng NghiÖp phª
chuÈn sè 39/Q§-TCCB ngµy 6/1/1996 .
C«ng ty M¸y tÝnh ViÖt Nam I lµ mét daonh nghiÖp nhµ níc cã quy m« võa. Trô
së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi nhng C«ng ty cßn cã chi nh¸nh ®Æt t¹i TP HCM.
Trªn ®Þa bµn Hµ Néi, C«ng ty cã 6 ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc vµ ph©n xëng s¶n
xuÊt ph©n bè ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. C¸c ®¬n vÞ b¸n hµng trùc thué...
Môc lôc
Trang
* Lêi nãi ®Çu ..............................................................................
* Néi dung c¬ b¶n cña b¸o c¸o....................................................
PhÇn 1 : ®¸nh g thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n
cña c«ng ty.............................................................................
I - §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña ®¬n vÞ ................................................
1. Chøc n¨ng , nhiÖm vô ,vÞ trÝ , ph¬ng híng ho¹t ®éng .........
2. C¬ cÊu tæ chøc , qu¶n lý .......................................................
3. Tæ chøc , h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ....................................
4. ThuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n ....
II Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ...............................
PhÇn 2 : néi dung c«ng c h¹ch to¸n to¸n
b¸n hµng cña c«ng ty................................
PhÇn 3 : kÕt luËn .....................................................................
- NhËn xÐt , ®¸nh gi¸ ......................................................................
- §èi chiÕu gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ ................................................
- X¸c nhËn cña c«ng ty
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1 9 10 966