Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy mét ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong xu thÕ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i biÕt tù chñ vÒ mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh tõ viÖc ®Çu t, sö dông vèn, tæ chøc s¶n xuÊt cho ®Õn tiªu thô s¶n phÈm,
ph¶i biÕt tËn dông n¨ng lùc, c¬ héi ®Ó lùa chän cho m×nh mét híng ®i ®óng
®¾n. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lµ mçi doanh nghiÖp ®Òu
kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n
¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong thêi
gian, tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c
nhµ qu¶n trÞ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c
®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. V× vËy, kÕ
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®îc x¸c ®Þnh lµ kh©u
träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ViÖc hoµn thiÖn
c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ viÖc lµm thùc sù cÇn
thiÕt vµ cã ý nghÜa.
Sau bíc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng
thÝch øng kÞp thêi, kh«ng cã sù ®iÒu chØnh phï hîp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh kÐm ®· dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã, cã rÊt nhiÒu doanh
nghiÖp ®· biÕt v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn … mét
trong sè ®ã lµ C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng,
phong phó, gi¸ c¶ hîp lý ®ang ngµy cµng mét chiÕm lÜnh thÞ trêng, gÇn gòi
h¬n víi ngêi tiªu dïng.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ, cïng víi
sù híng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi vµ c¸c C«, Chó trong Phßng Tµi vô cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ”

LuËn v¨n tèt nghiÖp

KÕt cÊu luËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm
Ch¬ng 2: Thùc tÕ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ
Ch¬ng 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
1.1 -Chi phÝ s...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng ngµy mét ph¸t triÓn, ®Æc biÖt trong xu thÕ
héi nhËp kinh quèc hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i biÕt c mäi mÆt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh tõ viÖc ®Çu t,dông vèn,chøc s¶n xuÊt cho ®Õn tiªu ts¶n phÈm,
ph¶i biÕt tËn dông n¨ng lùc, héi ®Ó lùa chän cho m×nh mét híng ®i ®óng
®¾n. §Ó ®îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mçi doanh nghiÖp ®Òu
kh«ng ngõng h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.
Lµ mét trong nh÷ng phÇn hµnh quan träng cña c«ng t¸c to¸n, kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m s¸t ph¶n
¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong thêi
gian, tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c¸c
nhµ qu¶n trÞ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c
®Þnh gi¸ b¸nn phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. vËy,
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n ®îc x¸c ®Þnh kh©u
träng t©m cña c«ng t¸c to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ViÖc hoµn thiÖn
c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm viÖc lµm thùc cÇn
thiÕt vµ cã ý nghÜa.
Sau bíc chuyÓn ®æi nÒn kinh tËp trung, bao cÊp sang nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa, mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng
thÝch øng kÞp thêi, kh«ng ®iÒu chØnh phï hîp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh kÐm ®· dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã, rÊt nhiÒu doanh
nghiÖp ®· biÕt v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn mét
trong ®ã C«ng ty phÇn nh kÑoi víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng,
phong phó, gi¸ hîp ®ang ngµy cµng mét chiÕm lÜnh thÞ trêng, gÇn gòi
h¬n víi ngêi tiªu dïng.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ, cïng víi
híng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi c¸c C«, Chó trong Phßng Tµi cña
c«ng ty, em ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thiÖn to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cp Bánh kẹo Hải Hà 9 10 852