Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Qua nhiÒu n¨m ®æi míi ,díi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, nÒn
kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn râ rÖt .C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh
doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cïng c¹nh tranh b×nh ®¼ng tríc ph¸t luËt
®· t×m ®ùoc vÞ trÝ xøng ®¸ng trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi xu híng toµn cÇu ho¸ , quan hÖ bu«n b¸n
Th¬ng M¹i gi÷a níc ta víi c¸c níc b¹n ngµy cµng ®îc më réng vÒ mäi mÆt
.Do vËy vai trß cña ngµnh Th¬ng M¹i ®· trë nªn rÊt quan träng kh«ng chØ lµ
cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi kinh doanh trong mµ cßn më réng sang c¸c níc trªn
thÕ giíi. §iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn c¶ vÒ
chiÒu s©u vµ chiÒu réng sang c¸c níc trªn thÕ giíi . §iÒu nµy ®· gãp phÇn
lµm cho s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u , hµng
ho¸ th× ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , mÉu m· víi mét chÊt
lîng ®¶m b¶o .
Mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× kÕ to¸n cµng træ nªn quan träng vµ trë
thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ Níc vµ
Doanh NghiÖp . §èi víi nhµ níc , kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng vµ
kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thùc hiÖn ng©n s¸ch Nhµ Níc ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ
quèc d©n .§èi víi c¸c doanh nghiÖp , kÕ to¸n lµ c«ng cô ®iÒu hµnh, qu¶n lý
c¸c ho¹t ®éng ,tÝnh to¸n kinh tÕ , kiÓm tra b¶o vÖ , sö dông tµi s¶n tiÒn vèn ,
nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ ®éng vÒ tµi
chÝnh .
Víi tÇm quan träng nh vËy , trong sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ , kÕ to¸n
níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn ®æi toµn diÖn phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn
kinh tÕ kinh tÕ vµ hoµ nhËp víi c¸c th«ng lÖ Quèc tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n mµ
liªn ®oµn kÕ to¸n quèc gia ®· ®a ra .
Tõ ngµy 1/1/1996 C¸c Doanh NghiÖp ViÖt Nam b¾t ®Çu ¸p dông “ HÖ
thèng chÕ ®é kÕ to¸n “ míi do Bé Tµi ChÝnh ban hµnh vµ mçi doanh nghiÖp
ph¶i tù lùa chän mét h×nh thøc kÕ toµn phï h¬p nhÊt víi ®¹c ®iÓm kinh doanh
cña doanh nghiÖp m×nh cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh

Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nghiÖp Cæ PhÇn th× viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tõng bíc hoµn thiÖn kÕ
to¸n tiªu thô hµng ho¸ sao cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n míi ®ang trë
thµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tÞa c¸c
doang nghiÖp Cæ PhÇn .
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ã , em ®· chän ®Ò tµi “KÕ To¸n Thµnh PhÈm Tiªu
Thô vµ X¸c §Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cæ phÇn Tø Gia“, ®Ó nh»m nªu
bËt tÇm quan träng cña kÕ to¸n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Qua nhu n¨m ®æi míi ,díi qn ®u tt cña nhµ níc, n
kinh níc ta ®· nh÷ng bíc chuyÓn biÕn t .C¸c ®¬n s¶n xuÊt kinh
doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh ng c¹nh tranh b×nh ®¼ng tríc ph¸t lt
®· t×m ®ùoc t xøng ®¸ng trªn t trêng trong vµ ngi níc.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay víi xu híng toµn cÇu ho¸ , quan bu«n b¸n
Th¬ng M¹i gi÷a níc ta víi c¸c níc b¹n ngµy cµng ®îc réng mäi mÆt
.Do vËy vai trß cña ngµnh Th¬ng M¹i ®· trë nªn rÊt quan träng kh«ng chØ
cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi kinh doanh trong mµ cßn më réng sang c¸c níc trªn
thÕ giíi. §iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm cho s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn
chiÒu s©u chiÒu réng sang c¸c níc trªn thÕ giíi . §iÒu nµy ®· gãp phÇn
lµm cho s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn chiÒu réng chiÒu s©u , hµng
ho¸ th× ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , mÉu m· víi mét chÊt
lîng ®¶m b¶o .
Mét nÒn kinh ph¸t triÓn th× to¸n cµng træ nªn quan träng trë
thµnh c«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ Níc
Doanh NghiÖp . §èi víi nhµ níc , kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng
kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thùc hiÖn ng©n s¸ch Nhµ Níc ®Ó qu¶n nÒn kinh tÕ
quèc d©n .§èi víi c¸c doanh nghiÖp , to¸n c«ng ®iÒu hµnh, qu¶n
c¸c ho¹t ®éng ,tÝnh to¸n kinh , kiÓm tra b¶o , dông tµi s¶n tiÒn vèn ,
nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh chñ ®éng tµi
chÝnh .
Víi tÇm quan träng nh vËy , trong ®æi míi cña nÒn kinh , to¸n
níc ta ®· nh÷ng bíc chuyÓn ®æi toµn diÖn phï hîp víi yªu cÇu cña nÒn
kinh tÕ kinh tÕ vµ hoµ nhËp víi c¸c th«ng lÖ Quèc tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n mµ
liªn ®oµn kÕ to¸n quèc gia ®· ®a ra .
ngµy 1/1/1996 C¸c Doanh NghiÖp ViÖt Nam b¾t ®Çu ¸p dông
thèng chÕ ®é to¸n míi do Tµi ChÝnh ban hµnh mçi doanh nghiÖp
ph¶i tù lùa chän mét h×nh thøc kÕ toµn phï h¬p nhÊt víi ®¹c ®iÓm kinh doanh
cña doanh nghiÖp m×nh cho hiÖu qu¶ nhÊt. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh
Hoµn thiÖn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại cty CP Tứ Gia 9 10 673