Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

“Häc ®i ®«i víi hµnh” gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt ®ã lµ ph¬ng
ch©m gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §¶ng, cña nhµ trêng cña chñ nghÜa x· héi
chóng ta.
Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lÝ thuyÕt
vÒ chuyªn ®Ò ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m
nhËp vµo thùc tÕ, nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lÝ thuyÕt vÒ chuyªn
ngµnh kÕ to¸n ®· häc ®a vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ
chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy sau khi tèt nghiÖp ra trêng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan xÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ n¾m b¾t, hoµ nhËp vµ
®¶m ®ang c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng
ngõng cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i c¶ níc, nh»m ®¸p øng nhu cµu ®i l¹i
cña nh©n d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch
b»ng « t« ph¸t triÓn, viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cïng
víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cã nhiÒu thuËn lîi, cho nªn cã thÓ nãi r»ng c«ng
t¸c kiÓm so¸t h¹ch to¸n kÕ to¸n. §Æc biÖt kÕ toµn “vèn b»ng tiÒn” cña
c«ng ty ®ãng mét phÇn vai trß quan träng bëi do ®Æc thï, chøc n¨ng
nhiÖm vô trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ vÜ m«.
Trªn c¬ së ®ã cïng víi sù híng dÉn cña c« gi¸o Hoµng ThÞ Hång
Lª vµ C« NguyÔn Kim H¹nh em ®· chän ®Ò tµi “kÕ to¸n nghiÖp vô vèn
b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n” t¹i c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hµ
T©y nh»m bæ sung kiÕn thøc häc trªn líp ®i vµo thùc tÕ vµ cho b¸o c¸o
tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt
luËn chuyªn ®Ò gåm 4 ch¬ng chÝnh:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c khoan
ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty quan lý bÕn xe Hµ T©y.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n
ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y.
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý
bÕn xe Hµ T©y.
Ch¬ng IV:Mét sè kiÕn nghÞ,®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hµ T©y.
Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ cha nhiÒu, ®Æc biÖt
lµ kinh nghiÖm ph©n tÝch cña em cha ®îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o c¸o
thùc tÕ trong b¸o thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt,
kÝnh mong thÇy c« gi¸o vµ nhµ trêng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh
mét c¸ch tèt ®Ñp h¬n.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

ch¬ng II
Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
vµ c¸c kho¶n ph¶I thanh to¸n t¹i c«ng ty
qu¶n lý bÕn xe hµ t©y
I. T×m hiÓu chung vÒ c«ng ty quan lý bÕn xe hµ t©y

Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña...
i nãi ®Çu
 
!"#$%&'$%()$%$*%+,
-%.
/012345'%462
7237'+#()+3!"
89':"$;8162723
+%'0%!%<9%27
23"'0%"$=%2%;=(%(>
)7#?%6=@@A"5A'8
"%="!.BC9(@
0$%%8':"D#
$%!!(7E()#7=8
4%"%#,%8
5:(@'=9=="%C
F378'3@(:
@"#.&G5=;5:7$%
2",4%(H?%(5IGC'D<
="(7*".
/(3IC9J$%/EK
L3BM2NO"#P"+7=;
5:7%#2Q65P
/!2:"5RD(395
;=$%"S.M,2372)"I4
8237K"T 6U
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại cty QL bến xe Hà Tây 9 10 878