Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

1

NguyÔn ThÞ Hoµng H¹nh

Lêi nãi ®Çu
Hoµ vµo xu thÕ më cöa, héi nhËp cña nÒn kinh tÕ quèc tÕ cña thÕ giíi
trong thÕ kû 21, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng cè g¾ng n©ng
cao tr×nh ®é qu¶n lý, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, c¶i tiÕn mÉu m·, gi¶m
gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ t¹o cho m×nh mét chç ®øng
v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý
kinh tÕ tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ mét kh©u cña h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp gi÷ vai trß
hÕt søc quan träng. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu chÊt
lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, còng
nh tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, lµ thíc ®o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ mµ
cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
MÆt kh¸c, viÖc qu¶n lý chi phÝ vµ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp lý cßn cã t¸c dông
tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc cho doanh nghiÖp, gióp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó cho doanh nghiÖp tÝch luü, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n
viªn. ChÝnh v× vËy, ®Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng cña m×nh, viÖc tæ chøc c«ng t¸c
kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ
hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu vµ vai trß trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
C¬ khÝ- §iÖn Thuû Lîi em ®· lùa chän ®Ò tµi:
“Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty C¬ khÝ- §iÖn Thuû Lîi ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña em.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc luËn v¨n gåm c¸c néi dung sau:

LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

NguyÔn ThÞ Hoµng H¹nh

Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty C¬ khÝ - §iÖn Thuû Lîi.
Ch¬ng 3 : BiÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty C¬ khÝ - §iÖn Thuû Lîi.
Sau ®©y lµ néi dung cô thÓ cña luËn v¨n.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

3

NguyÔn ThÞ Hoµng H¹nh

Ch¬ng 1
C¬ së lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ
s¶n xuÊt vµ ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Hoµng H¹nh
Lêi nãi ®Çu
Hoµ vµo xu thÕ cöa, héi nhËp cña nÒn kinh quèc cña thÕ giíi
trong thÕ 21, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng g¾ng n©ng
cao tr×nh ®é qu¶n lý, hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt, c¶i tiÕn mÉu m·, gi¶m
gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh vµ t¹o cho m×nh mét chç ®øng
v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng.
H¹ch to¸n kÕ to¸n mét c«ng quan träng trong thèng qu¶n
kinh tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c
ho¹t ®éng kinh doanh. mét kh©u cña h¹ch tn kÕ to¸n, c«ng t¸c to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp gi÷ vai trß
hÕt søc quan träng. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c chØ tiªu chÊt
lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, còng
nh tr×nh ®é chøc n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, lµ thíc ®o kÕt quho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc kÕ to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ
cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
MÆt kh¸c, viÖc qu¶n chi phÝ gi¸ thµnh mét c¸ch hîp cßn t¸c dông
tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc cho doanh nghiÖp, gióp gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó cho doanh nghiÖp tÝch luü, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n
viªn. ChÝnh v× vËy, ®Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng cña m×nh, viÖc chøc c«ng t¸c
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i ®îc c¶i tiÕn
hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t nhu cÇu vai trß trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
C¬ khÝ- §iÖn Thuû Lîi em ®· lùa chän ®Ò tµi:
chøc c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty C¬ khÝ- §iÖn Thuû Lîilµm ®Ò tµi nghiªn cøu
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña em.
Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, bè côc luËn v¨n gåm c¸c néi dung sau:
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL CCDC tại cty Cơ khí điện thuỷ lợi 9 10 319