Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chóng ta ®ang ®îc chøng kiÕn sù chuyÓn
m×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, vµ thùc tÕ ®· cho thÊy mét xu
thÕ kh¸ch quan ®ang diÔn ra mang tÝnh chÊt toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc gia,
kh«ng mét tËp ®oµn, kh«ng mét c«ng ty nµo l¹i kh«ng tÝnh ®Õn chiÕn lîc kinh
doanh cña m×nh. §ã lµ xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, mét xu thÕ
®em l¹i søc m¹nh vÒ tµi chÝnh; tËn dông c«ng nghÖ nh»m lµm gi¶m chi phÝ,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho tÊt c¶ nh÷ng doanh nghiÖp tham gia vµo
guång m¸y ®ã.
ViÖt Nam còng kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÞ
trêng thÕ giíi, cã nhiÒu doanh nghiÖp ®· ra ®êi vµ kh«ng ngõng lín m¹nh.
Nhng ®Ó cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo sao cho hîp lý,
ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ khi bá vèn ra
®Õn khi thu håi væn vÒ, ®¶m b¶o thu nhËp cña ®¬n vÞ, hoµn thµnh nghÜa vô víi
nhµ níc, c¶i tiÕn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt
më réng. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn c¸c bíc thËt cÈn thËn vµ
nhanh chãng sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra lµ cao nhÊt, víi gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n
phÈm cã søc hót ®èi víi ngêi tiªu dïng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ®¶m
b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng liªn tôc, ®ã lµ nguyªn vËt
liÖu, yÕu tè ®Çu vµo, c¬ së t¹o nªn h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm.
V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i h¹ch to¸n vµ qu¶n lý
®Çy ®ñ chÝnh x¸c nguyªn vËt liÖu, ph¶i ®¶m b¶o c¶ ba yÕu tè cña c«ng t¸c
h¹ch to¸n lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi, toµn diÖn.
Trong s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ chÝnh lµ yÕu tè ®Ó ®øng
v÷ng vµ chiÕn th¾ng trong sù c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c, chØ
cÇn mét sù biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng cã ¶nh hëng tíi gi¸
thµnh. ViÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c cã t¸c dông quan träng ®Õn viÖc h¹ch
to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó t¨ng cêng h¹ch to¸n

NguyÔn ThÞ Thu Giang- Líp Q10K3

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
kÕ toµn ®ång thêi gãp phÇn lµm gi¶m sù l·ng phÝ vËt t. V× vËy cÇn ph¶i qu¶n
lý vËt t chÆt chÏ, kh«ng cã sù thÊt tho¸t l·ng phÝ nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n
phÈm vµ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp.
C«ng ty Th¨ng Long (TALIMEX) lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n
xuÊt s¶n phÈm quÇn ¸o phôc vô nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ ®Ó xuÊt khÈu ra
thÞ trêng níc ngoµi, cho nªn tõ kh©u chän vËt liÖu cho tíi tuyÓn tay ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
 
 !"#$%&'()*
+,-.(&&/)+0
/)1&/)/& 2/. 
,"345 &*+0#$)*
6 22%#&.71,8/9: &;.
( ;<(;,9%&
=53
 >9?@/AB$&1%$#C
D$5#,9'D%&/A $23
?5=2%&/D2E"CF
D,9;*C0%& G
;+(;+;*(AHI%0
=%B%#;H;1"J%C&&K%8%$
&$;D0H)/%!%&9;*(
L)3M,9;&9H$1<1%&
5+; &(%$;%&( ;
<50%$D!,N3
 40%$,9;*(,0JH;;
H;+;*(&HD !85 &!%1
90%&JL2!%1(";<3
>%1%(#O,9 &;2%&+; G
".*!%1 9;;H;;H0"/
2 &P.*CD&,93
 ;*(,.;. &0
%%&E2"JCD3QOR
)H)I%#.!%1 9@5;L$
&3>92".*5,8+S%92
".;*(%&&;<34D2
NguyÔn ThÞ Thu Giang- Líp Q10K3
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại cty TALIMEX 9 10 353