Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò tµi : mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i ®iÖn lùc
ba ®×nh - hµ néi.

PhÇn mét
C¬ së lý luËn h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu
trong c¸c doanh nghiÖp.
I)Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu:
1) Kh¸i niÖm nguyªn liÖu, vËt liÖu:
Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i cã ®ñ ba yÕu tè:
- Lao ®éng.
- T liÖu lao ®éng.
- §èi tîng lao ®éng.
Ba yÕu tè nµy cã sù t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho
x· héi. §èi tîng lao ®éng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong bÊt
cø qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo. BiÓu hiÖn cô thÓ cña ®èi tîng lao ®éng ë ®©y chÝnh lµ c¸c
lo¹i vËt liÖu. Theo M¸c, bÊt kú mét lo¹i vËt liÖu nµo còng lµ ®èi tîng lao ®éng song
kh«ng ph¶i bÊt cø ®èi tîng lao ®éng nµo còng lµ vËt liÖu mµ chØ khi ®èi tîng lao
®éng thay ®æi do t¸c ®éng cña yÕu tè con ngêi th× khi ®ã nã míi trë thµnh vËt liÖu.
VÝ dô nh c¸c lo¹i quÆng n»m trong lßng ®Êt th× kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu nhng than ®¸,
s¾t, ®ång, thiÕc... khai th¸c ®îc trong c¸c quÆng Êy l¹i lµ vËt liÖu cho c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c¬ khÝ...
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë doanh nghiÖp, ba yÕu tè h×nh thµnh chi
phÝ t¬ng øng: chi phÝ tiªu hao vËt liÖu, chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ khÊu hao t liÖu lao
®éng. Theo quan ®iÓm cña M¸c Lªnin th× ®ã chÝnh lµ chi phÝ lao ®éng vËt hãa vµ
lao ®éng sèng.
VËy vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thay ®æi do lao ®éng cã Ých cña con
ngêi t¸c ®éng. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt, vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷
quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt, thuéc tµi s¶n lu ®éng.

Theo kÕ to¸n Ph¸p, vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng trong t×nh tr¹ng sö dông tèt
mµ xÝ nghiÖp mua vµo lµm chÊt liÖu ban ®Çu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp
míi.
Trong chuÈn mùc kÕ to¸n Quèc tÕ (IAS) sè 2, vËt liÖu ®îc xÕp vµo hµng tån
kho dïng ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cung cÊp c¸c dÞch vô.

2) §Æc ®iÓm vµ vai trß cña nguyªn liÖu, vËt liÖu trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh:
VËt liÖu lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu t¹o nªn thµnh phÈm, dÞch vô, lµ ®Çu vµo
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
XÐt trªn c¸c ph¬ng diÖn kh¸c nhau, ta thÊy râ ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ quan träng cña
vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh:
- VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng biÓu hiÖn díi d¹ng vËt hãa, lµ mét trong ba yÕu tè
c¬ b¶n kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt t¹o thµnh
s¶n phÈm míi. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc cung cÊp vËt liÖu
cã ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng chÊt lîng hay kh«ng. NÕu vËt liÖu cã chÊt lîng tèt,
®óng ...
§Ò tµi : mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i ®iÖn lùc
ba ®×nh - hµ néi.
PhÇn mét
C¬ së lý luËn h¹ch to¸n nguyªn liÖu, vËt liÖu
trong c¸c doanh nghiÖp.
I)Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu:
1) Kh¸i niÖm nguyªn liÖu, vËt liÖu:
Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i cã ®ñ ba yÕu tè:
- Lao ®éng.
- T liÖu lao ®éng.
- §èi tîng lao ®éng.
Ba yÕu nµy sù t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho
héi. §èi tîng lao ®éng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng t thiÕu trong bÊt
cø qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nµo. BiÓu hiÖn cô thÓ cña ®èi tîng lao ®éng ë ®©y chÝnh lµ c¸c
lo¹i vËt liÖu. Theo M¸c, bÊt kú mét lo¹i vËt liÖu nµo còng lµ ®èi tîng lao ®éng song
kh«ng ph¶i bÊt ®èi tîng lao ®éng nµo còng vËt liÖu chØ khi ®èi tîng lao
®éng thay ®æi do t¸c ®éng cña yÕu con ngêi th× khi ®ã míi trë thµnh vËt liÖu.
VÝ dô nh c¸c lo¹i quÆng n»m trong lßng ®Êt th× kh«ng ph¶i lµ vËt liÖu nhng than ®¸,
s¾t, ®ång, thiÕc... khai th¸c ®îc trong c¸c quÆng Êy l¹i vËt liÖu cho c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp chÕ t¹o, c¬ khÝ...
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë doanh nghiÖp, ba yÕu h×nh thµnh chi
phÝ t¬ng øng: chi phÝ tiªu haot liÖu, chi phÝ tiÒn l¬ng, chi phÝ khÊu hao t liÖu lao
®éng. Theo quan ®iÓm cña M¸c Lªnin t ®ã chÝnh chi phÝ lao ®éng vËt hãa
lao ®éng sèng.
VËy vËt liÖu ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thay ®æi do lao ®éng Ých cña con
ngêi t¸c ®éng. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt, vËt liÖu tµi s¶n tr÷
quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt, thuéc tµi s¶n lu ®éng.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL, CCDC tại Điện lực Ba Đình HN 9 10 959