Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty 20

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m võa qua xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét
xu thÕ kh¸ch quan ®ang diÔn ra mang tÝnh chÊt toµn cÇu mµ kh«ng mét quèc
gia nµo, mét doanh nghiÖp nµo l¹i kh«ng tÝnh ®Õn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña
m×nh. Xu thÕ nµy võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c quèc gia c¸c doanh nghiÖp cã c¬
héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ång thêi nã còng ®em l¹i nh÷ng th¸ch thøc to lín vÒ
sù c¹nh tranh, kh¶ n¨ng thu hót thÞ trêng. V× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi
hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi c¸ch thøc lµm viÖc, ph¶i quan t©m ®Õn tÊt
c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn
cho doanh nghiÖp, hoµn thµnh nhiÖm vô víi Ng©n s¸ch Nhµ níc, n©ng cao ®êi
sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng.
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung, nguyªn vËt liÖu thêng
chiÕm mét tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, chØ cÇn mét sù biÕn
®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô còng ¶nh hëng ®Õn gi¸
thµnh. V× vËy viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®¶m
b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra mét
c¸ch liªn tôc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ sö dông vèn lu
®éng lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nªn trong
thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty 20 - Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc phßng, qua
t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c cña C«ng ty em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Tæ
chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty 20 - Tæng côc HËu cÇn - Bé Quèc
phßng" ®Ó t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt tån t¹i ®ång thêi ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn
nh»m kh¾c phôc, gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu ë C«ng ty 20 - TCHC - BQP.
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau:
PhÇn 1: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty 20
PhÇn 2: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt
liÖu ë C«ng ty 20.
PhÇn 3: C«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 20

§µm ThÞ Kim Oanh

1

B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô
PhÇn 1
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty 20

1.1. §Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty 20
C«ng ty 20 lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc TCHC - BQP.
Tªn giao dÞch: C«ng ty 20
Tªn giao dÞch quèc tÕ; GRAMIT - TEXTILE - COMPANY - No 20 (viÕt
t¾t lµ GATECONO 20)
Gi¸m ®èc C«ng ty: Chu §×nh Quý
§Þa chØ: 35 Phan §×nh Giãt - Thanh Xu©n - Hµ Néi.
GiÊy phÐp kinh doanh sè: 110965
Sè hiÖu tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn Q...
B¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô
Lêi nãi ®Çu

 !"#
$%&'# (&)*
+,-.'%%&/0
&)'123/45'6
78'$9:;3,<+=.)2'&)>
?%&&9@6%$&9A!
9A+79!)9B9CD(=
%&$%CEA7E$A3
7B#AD8%79!F,
%&79!/$.D=%3
GHB&79!$I"78B
?& .D=%J#CCC49F
,<+=.%%& .D=%J#CCC9
B9!&".*.D=%+79!(
DC/&&"A%979!$%97KC
!!&(%&A,
E=6(>H*.D=%D
38=&'L#.MNJ@CO="JPQ&>$
+)8#*L#.5R7AD6ST@
6.D=%FL#.MNJ@CO="JPQ
&>T)+U'$U2'23!7V
WX&C$/&&"%0#.D=
%FL#.MNJLOLJPQY,
P8=&%&C2 7S
Y"ZSL!@6*L#.MN
Y"MS++8@6#.D=
%FL#.MN,
Y"[SL#@(&.D=%'L#.MN
§µm ThÞ Kim Oanh
Z
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty 20 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty 20 9 10 399