Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi

Khoa: Kinh tÕ

Lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh
tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh, doanh nghiÖp
ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, ®¸p øng
®ù¬c nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹.
ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t tõ kh©u ®Çu tíi
kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tøc lµ tõ kh©u thu mua nguyªn
vËt liÖu ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®îc tiÒn vÒ nh»m ®¶m b¶o viÖc b¶o
toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã
lîi nhuËn ®Ó tÝch lòy vµ më réng s¶n xuÊt.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c
biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè cã liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c«ng cô ®Ó qu¶n lý
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m
b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ
x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
cña doanh nghiÖp, thêng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy,
viÖc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu vµ ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇu cña
c«ng t¸c kÕ to¸n ®ã lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn. KÕ to¸n nguyªn vËt
liÖu cã ®¶m b¶o ®îc 3 yªu cÇu trªn míi ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp nguyªn
vËt liÖu kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt
chÏ chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, dù tr÷, nhê ®ã gãp phÇn gi¶m bít chi
phÝ, dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn, ®ång thêi n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.
KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c h¹ch
to¸n kÕ to¸n. Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu tèt sÏ cung cÊp th«ng tin kÞp

Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi

Khoa: Kinh tÕ

thêi vµ chÝnh x¸c c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh
nghiÖp.
Bªn c¹nh ®ã, nÒn kinh tÕ thÞ trêng më víi sù hßa nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi, rÊt nhiÒu c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®· vµo ViÖt Nam, tõ ®ã ®ßi hái chÕ
®é h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ph¶i cã
nh÷ng ®ßi hái cho phï hîp vµ ngang b»ng víi c¸c níc kh¸c trªn thÕ giíi. Do
®ã, hiÖn nay, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n chung vµ kÕ to¸...
Trêng §¹i häc C«ng nghiÖp Hµ Néi Khoa: Kinh tÕ
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt muèn tån t¹i
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i ph¬ng ¸n n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh
tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh, doanh nghiÖp
ph¶i t×m mäi biÖn pp ®Ó ®øng v÷ng ph¸t triÓn trªn th¬ng trêng, ®¸p øng
®ù¬c nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹.
ChÝnh vËy, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t kh©u ®Çu tíi
kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tøc kh©u thu mua nguyªn
vËt liÖu ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ thu ®îc tiÒn vÒ nh»m ®¶m b¶o viÖc b¶o
toµn t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, ngêi lao ®éng doanh nghiÖp
lîi nhuËn ®Ó tÝch lòy vµ më réng s¶n xuÊt.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång c¸c
biÖn ph¸p qu¶n mäi yÕu liªn quan tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
c«ng t¸c to¸n mét phËn cÊu thµnh cña thèng c«ng ®Ó qu¶n
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc dông tµi s¶n, vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m
b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n
x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Nguyªn vËt liÖu mét yÕu rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
cña doanh nghiÖp, thêng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy,
viÖc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu vµ ph¶i ®¶m b¶o 3 yªu cÇu cña
c«ng t¸c to¸n ®ã lµ: chÝnh x¸c, kÞp thêi toµn diÖn. to¸n nguyªn vËt
liÖu ®¶m b¶o ®îc 3 yªu cÇu trªn míi ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp nguyªn
vËt liÖu kÞp thêi ®ång cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt
chÏ chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao, tr÷, nhê ®ã gãp phÇn gi¶m bít chi
phÝ, dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn, ®ång thêi n©ng cao
hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.
to¸n nguyªn vËt liÖu mét kh©u quan träng trong c«ng t¸c h¹ch
to¸n kÕ to¸n. chøc to¸n nguyªn vËt liÖu tèt cung cÊp th«ng tin kÞp
Hoµng ThÞ TiÕp KT3- Kho¸ 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT NVL tại cty TNHH SX bao bì và DV TM HN 9 10 356