Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o kÕ to¸n

Lêi më ®Çu
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh
tÕ. Mçi nhµ ®Çu t hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ
to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh.
HiÖn nay níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ
®ang ®øng tríc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng vµ
kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng nh bªn
ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u
s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu
¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý.
C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng
cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶.
MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬
së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n kÕ to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu
thùc tÕ t¹i C«ng ty dÖt len Mïa §«ng, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña
thÇy c« gi¸o còng nh c¸c c« chó kÕ to¸n cña C«ng ty dÖt len Mïa §«ng. Em
®· chän ®Ò tµi :
"Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i C«ng ty dÖt len
Mïa §«ng"
B¸o c¸o gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ dÖt len Mïa §«ng
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty
PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña
C«ng ty.
Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn
b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù
®ãng gãp cña c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi , ngµy

th¸ng

n¨m 2005

Sinh viªn.
Hoµng ThÞ Phîng

Trêng C§ KT- KT CN I

B¸o c¸o kÕ to¸n

PhÇn I:
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty dÖt len mïa ®«ng.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty dÖt len mïa ®«ng
Tªn c«ng ty : C«ng ty dÖt len Mïa §«ng
§Þa chØ XN : 47 NguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi
TiÒn th©n cña c«ng ty lµ “ Liªn xëng c«ng tù hîp danh” ®îc thµnh lËp n¨m
1960 do hîp doanh c¸c nhµ t b¶n nghµnh dÖt trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o c«ng th¬ng nghiÖp t b¶n. N¨m 1970 ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y dÖt len Mïa §«ng”.
Ngµy 8/7/1993 ®îc sù ®ång ý cña UBND thµnh phè Hµ Néi nhµ m¸y
chÝnh thøc mang tªn “C«ng ty DÖt Len Mïa §«ng”. C«ng ty lóc nµy vÉn lµ
m«t doanh nghiÖp thuéc khèi ...
B¸o c¸o kÕ to¸n
Lêi më ®Çu
to¸n mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n kinh
tÕ. Mçi nhµ ®Çu t hay mét c¬ kinh doanh cÇn ph¶i a vµo c«ng t¸c
to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh.
HiÖn nay níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh m¹nh mÏ sang
nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc. C«ng t¸c qu¶n kinh
®ang ®øng tríc yªu cÇu néi dung qu¶n tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng
kh«ng Ýt phøc t¹p. t c«ng cô thu thËp cung cÊp th«ng tin
c¸c ho¹t ®éng kinh cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau bªn trong còng nh bªn
ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u
s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu
¶nh hëng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý.
C«ng t¸c to¸n ë c«ng ty nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng
mèi liªn hÖ, g¾n víi nhau t¹o thµnh mét thèng qu¶n hiÖu qu¶.
MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬
së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt t×m hiÓu
thùc t¹i C«ng ty dÖt len Mïa §«ng, ®ång thêi ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña
thÇy gi¸o còng nh c¸c chó to¸n cña C«ng ty dÖt len Mïa §«ng. Em
®· chän ®Ò tµi :
"Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i C«ng ty dÖt len
Mïa §«ng"
B¸o c¸o gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ dÖt len Mïa §«ng
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty
PhÇn III : Mét ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n cña
C«ng ty.
Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt k n¨ng cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn
b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
®ãng gãp cña c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi , ngµy th¸ng n¨m 2005
Sinh viªn.
Hoµng ThÞ Phîng
Trêng C§ KT- KT CN I
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT TH tại cty Dệt len Mùa Đông 9 10 648