Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Nãi ®Çu

TiÒn l¬ng võa lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña C«ng nh©n viªn chøc, nã
®¶m b¶o cho cuéc sèng ngêi lao ®éng ®îc æn ®Þnh vµ lu«n cã xu híng ®îc
n©ng cao. MÆt kh¸c tiÒn l¬ng ®èi víi doanh nghiÖp l¹i lµ mét yÕu tè chi phÝ.
Nh vËy ta thÊy tÝnh hai mÆt cña tiÒn l¬ng. Ngêi lao ®éng th× muèn thu nhËp
cao h¬n nh»m phôc vô cho cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh ®îc tèt h¬n,
cßn doanh nghiÖp l¹i muèn tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ
t¨ng chØ tiªu lîi nhuËn. V× vËy c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng lµ mét néi dung
quan träng. §a ra ®îc mét biÖn ph¸p qu¶n lý tiÒn l¬ng tèt sÏ gãp phÇn n©ng
cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng hiÖu qu¶, thu hót ®îc nguån lao
®éng cã tay nghÒ cao, ®êi sèng ngêi lao ®éng lu«n ®îc c¶i thiÖn nh»m theo
kÞp víi xu híng ph¸t triÓn cña x· héi, bªn c¹nh ®ã phÝa doanh nghiÖp vÉn
®¶m b¶o ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng lµ hîp lý vµ hiÖu qu¶.
Ngoµi ra, viÖc tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh
B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cã ý nghÜa rÊt quan träng
®èi víi doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng. Nã t¹o nguån tµi trî vµ ®¶m b¶o
quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn t¹i vµ sau nµy.
Nh×n nhËn ®îc tÇm quan träng cña néi dung tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch nép theo l¬ng, Trong thêi gian võa c«ng t¸c vµ võa thùc tËp tèt nghiÖp
t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh, em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp:
“TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Qu¶ng c¸o
truyÒn h×nh”. Néi dung cña b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tríc hÕt ®a ra
nh÷ng lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng, tiÕp ®ã ®i xem xÐt thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ
to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Qu¶ng
c¸o TruyÒn h×nh (EAC).

1

Néi dung bµi b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 phÇn :
PhÇn I: Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Qu¶ng c¸o
truyÒn h×nh.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ
vµ Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.

MÆc dï ®· cè g¾ng n¾m b¾t vÊn ®Ò lý thuyÕt, ¸p dông lý thuyÕt vµo
t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ nhng do thêi gian cã h¹n, ch¾c ch¾n bµi b¸o c¸o
vÉn cßn thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña thÇy gi¸o ®Ó bæ
sung vµo b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp vµ kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt trªn.

2

PhÇn I :
Mét sè nÐt kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty thiÕt bÞ vµ
qu¶ngc¸o TruyÒn h×nh
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1. LÞch sö vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
C«ng ty §Çu t vµ ph¸t triÓn...
Lêi Nãi ®Çu
TiÒn l¬ng võa nguån thu nhËp chñ yÕu cña C«ng nh©n viªn chøc,
®¶m b¶o cho cuéc sèng ngêi lao ®éng ®îc æn ®Þnh lu«n xu híng ®îc
n©ng cao. MÆt kh¸c tiÒn l¬ng ®èi víi doanh nghiÖp l¹i mét yÕu chi phÝ.
Nh y ta thÊy tÝnh hai mÆt cña tiÒn l¬ng. Ngêi lao ®éng t muèn thu nhËp
cao h¬n nh»m phôc cho cuéc sèng cña b¶n th©n gia ®×nh ®îc tèt h¬n,
cßn doanh nghiÖp l¹i muèn tiÕt kiÖm chi phÝ nh»m gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¨ng chØ tiªu lîi nhuËn. vËy c«ng t¸c qu¶n tiÒn l¬ng mét néi dung
quan träng. §a ra ®îc mét biÖn ph¸p qu¶n tiÒn l¬ng tèt gãp phÇn n©ng
cao c«ng t¸c qu¶n dông lao ®éng hiÖu qu¶, thu hót ®îc nguån lao
®éng tay nghÒ cao, ®êi sèng ngêi lao ®éng lu«n ®îc c¶i thiÖn nh»m theo
kÞp víi xu híng ph¸t triÓn cña héi, bªn c¹nh ®ã phÝa doanh nghiÖp n
®¶m b¶o ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng lµ hîp lý vµ hiÖu qu¶.
Ngoµi ra, viÖc tÝnh to¸n h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng nh
B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cã ý nghÜa rÊt quan träng
®èi víi doanh nghiÖp ngêi lao ®éng. t¹o nguån tµi trî ®¶m b¶o
quyÒn lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÖn t¹i vµ sau nµy.
Nh×n nhËn ®îc tÇm quan träng cña néi dung tiÒn l¬ng c¸c kho¶n
trÝch nép theo l¬ng, Trong thêi gian võa c«ng t¸c võa thùc tËp tèt nghiÖp
t¹i C«ng ty ThiÕt Qu¶ng c¸o truyÒn h×nh, em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp:
TiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt vµ Qu¶ng c¸o
truyÒn h×nh”. Néi dung cña b¶n b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp tríc hÕt ®a ra
nh÷ng luËn chung tiÒn l¬ng, tiÕp ®ã ®i xem xÐt thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ
to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l¬ng t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Qu¶ng
c¸o TruyÒn h×nh (EAC).
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty thiết bị và QC truyền hình 9 10 432