Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu
trang

PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong Doanh NghiÖp…………………………………
1.1. §Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp…………………………………
1.1.1 B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng………………………………
1.1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng………………………………….
1.1.2.1. Vai trß cña tiÒn l¬ng………………………………
1.1.2.2. ý nghÜa cña tiÒn l¬ng……………………………..
1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng…………………………..
1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp…………………..
1.2.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian…………………………..
1.2.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm…………………………
1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp
1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp
1.2.2.3. Theo khèi lîng c«ng viÖc
1.2.3. C¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c ngoµi l¬ng
1.3. Quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT vµ KPC§
1.3.1. Quü tiÒn l¬ng
1.3.2. Quü b¶o hiÓm x· héi
1.3.3. Quü b¶o hiÓm y tÕ
1.3.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn
1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.5.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng
1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng
1.5.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng
1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng
1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
1.6. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.6.1. C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§
1.6.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.6.2.1 Tµi kho¶n sö dông
1.6.2.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ kho¶n trÝch theo l¬ng
1.7. H×nh thøc sæ kÕ to¸n
PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i
C«ng Ty S¶n XuÊt, Th¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh
2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng Ty S¶n XuÊt, Th¬ng m¹i vµ DÞch Vô Phó
B×nh
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i vµ
DÞch Vô Phó B×nh
2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i vµ
DÞch Vô Phó B×nh
2.2. Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n
trÝch theo l¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i vµ DÞch Vô Phó B×nh
2.2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i vµ DÞch Phó
Vô B×nh
2.2.2 Ph¬ng ph¸p x©y dùng quü l¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i vµ
DÞch Vô Phó B×nh
2.2.2.1. X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng
2.2.2.2. Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng vµ ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng
2.2.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng Ty S¶n xuÊt, Th¬ng M¹i
vµ DÞch Vô Phó B×nh
2.2.3.1. Quü b¶o hiÓm x...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu
trang
PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong Doanh NghiÖp…………………………………
1.1. §Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp…………………………………
1.1.1 B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng………………………………
1.1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng .…………………………………
1.1.2.1. Vai trß cña tiÒn l¬ng………………………………
1.1.2.2. ý nghÜa cña tiÒn l¬ng ..……………………………
1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng ..…………………………
1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ..…………………
1.2.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian ..…………………………
1.2.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm…………………………
1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp
1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp
1.2.2.3. Theo khèi lîng c«ng viÖc
1.2.3. C¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c ngoµi l¬ng
1.3. Quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT vµ KPC§
1.3.1. Quü tiÒn l¬ng
1.3.2. Quü b¶o hiÓm x· héi
1.3.3. Quü b¶o hiÓm y tÕ
1.3.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn
1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.5.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng
1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng
1.5.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng
1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TMDV Phú Bình 9 10 501