Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - cty Thoát nước HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Mét doanh nghiÖp, mét x· héi ®îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cã n¨ng
suÊt, cã chÊt lîng, vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy, nh×n tõ gãc ®é "Nh÷ng vÊn ®Ò
c¬ b¶n trong s¶n xuÊt" th× lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay nÒn kinh
tÕ b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ tri thøc th× lao ®éng cã trÝ tuÖ, cã kiÕn thøc,
cã kü thuËt cao sÏ trë thµnh nh©n tè hµng ®Çu trong viÖc t¹o ra n¨ng suÊt còng
nh chÊt lîng lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng ngêi lao ®éng ®· hao tèn mét
lîng søc lao ®éng nhÊt ®Þnh, do ®ã muèn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn
ra liªn tôc th× ngêi lao ®éng ph¶i ®îc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trªn c¬ së tÝnh
to¸n gi÷a søc lao ®éng mµ ngêi lao ®éng bá ra víi lîng s¶n phÈm t¹o ra còng
nh doanh thu thu vÒ tõ lîng nh÷ng s¶n phÈm ®ã, doanh nghiÖp trÝch ra mét
phÇn ®Ó tr¶ cho ngêi lao ®éng ®ã chÝnh lµ tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng (tiÒn l¬ng).
TiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc dïng ®Ó bï ®¾p
søc lao ®éng mµ ngêi lao ®éng ®· bá ra. XÐt vÒ mèi quan hÖ th× lao ®éng vµ
tiÒn l¬ng cã quan hÖ mËt thiÕt vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau.
Nh vËy, trong c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp, yÕu tè con
ngêi lu«n ®Æt ë vÞ trÝ hµng ®Çu. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña
m×nh khi søc lao ®éng mµ hä bá ra ®îc ®Òn bï xøng ®¸ng díi d¹ng tiÒn l¬ng.
G¾n víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm
y tÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña toµn
x· héi ®Õn tõng ngêi lao ®éng.
Cã thÓ nãi r»ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò ®îc c¶ doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng quan t©m. V× vËy viÖc
h¹ch to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng cïng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo gi¸
thµnh s¶n phÈm sÏ mét phÇn gióp cho doanh nghiÖp cã søc c¹nh tranh trªn thÞ
trêng nhê gi¸ c¶ hîp lý. Qua ®ã còng gãp cho ngêi lao ®éng thÊy ®îc quyÒn
vµ nghÜa vô cña m×nh trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã thóc ®Èy viÖc
Kim Phîng

KÕ to¸n - K33

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
n©ng cao chÊt lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c viÖc tÝnh ®óng, tÝnh
®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng còng lµ ®éng lùc thóc
®Èy hä h¨ng say s¶n xuÊt vµ yªn t©m tin tëng vµo sù ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, nªn ®èi víi C«ng ty Tho¸t níc Hµ Néi
viÖc x©y dùng mét c¬ chÕ tr¶ l¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®ñ vµ thanh to¸n kÞp
thêi nh»m n©ng cao ®êi sèng, t¹o niÒm tin, ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Mét doanh nghiÖp, mét x· héi ®îc coi lµ ph¸t triÓn khi lao ®éng cã n¨ng
suÊt, cã chÊt lîng, vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh vËy, nh×n tõ gãc ®é "Nh÷ng vÊn ®Ò
b¶n trong s¶n xuÊt" th× lao ®éng mét trong nh÷ng yÕu quan träng
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NhÊt lµ trong t×nh h×nh hiÖn nay nÒn kinh
tÕ b¾t ®Çu chuyÓn sang nÒn kinh tÕ tri thøc th× lao ®éng cã trÝ tuÖ, cã kiÕn thøc,
cã kü thuËt cao sÏ trë thµnh nh©n tè hµng ®Çu trong viÖc t¹o ra n¨ng suÊt còng
nh chÊt lîng lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng ngêi lao ®éng ®· hao tèn mét
lîng søc lao ®éng nhÊt ®Þnh, do ®ã muèn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn
ra liªn tôc th× ngêi lao ®éng ph¶i ®îc t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Trªn c¬ së tÝnh
to¸n gi÷a søc lao ®éng ngêi lao ®éng ra víi lîng s¶n phÈm t¹o ra còng
nh doanh thu thu lîng nh÷ng s¶n phÈm ®ã, doanh nghiÖp trÝch ra mét
phÇn ®Ó tr¶ cho ngêi lao ®éng ®ã chÝnhtiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng (tiÒn l-
¬ng).
TiÒn l¬ng doanh nghiÖp t cho ngêi lao ®éng ®îc dïng ®Ó ®¾p
søc lao ®éng ngêi lao ®éng ®· ra. XÐt mèi quan th× lao ®éng
tiÒn l¬ng cã quan hÖ mËt thiÕt vµ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau.
Nh vËy, trong c¸c chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp, yÕu con
ngêi lu«n ®Æt ë trÝ hµng ®Çu. Ngêi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña
m×nh khi søc lao ®éng ra ®îc ®Òn xøng ®¸ng díi d¹ng tiÒn l¬ng.
G¾n víi tiÒn l¬ng lµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm
y tÕ, kinh phÝ C«ng ®oµn. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña toµn
x· héi ®Õn tõng ngêi lao ®éng.
thÓ nãi r»ng, tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò ®îc doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng quan t©m. vËy viÖc
h¹ch to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l¬ng cïng c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµo gi¸
thµnh s¶n phÈm sÏ mét phÇn gióp cho doanh nghiÖpsøc c¹nh tranh trªn thÞ
trêng nhê gi¸ hîp lý. Qua ®ã còng gãp cho ngêi lao ®éng thÊy ®îc quyÒn
nghÜa cña m×nh trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®ã thóc ®Èy viÖc
Kim Phîng KÕ to¸n - K33
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - cty Thoát nước HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - cty Thoát nước HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại XN thoát nước số 3 - cty Thoát nước HN 9 10 867