Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêI Më §ÇU
Sau khi ®îc häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o
nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc tÕ nh»m cñng cè vËn dông
nh÷ng lý luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ
chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy khi tèt nghiÖp ra trêng vÒ
c«ng t¸c t¹i c¬ quan, xÝ nghiÖp cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp vµ ®¶m ®¬ng
c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2, em ®· t×m hiÓu, ph©n
tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi so
s¸nh víi lý thuyÕt ®· häc ®îc trong nhµ trêng ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn c¬
b¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn. Muèn cã lîi nhuËn cao ph¶i
cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt hîp lý, ph¶i cã thÞ trêng më réng, gi¸ c¶ hîp lý vµ ®Æc
biÖt ph¶i cã vèn ®Çu t b»ng tiÒn phï hîp.
Trªn c¬ së ®ã em ®· chän ®Ò tµi “KÕ to¸n nghiÖp vô vèn b»ng tiÒn vµ
c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n” cho b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy.
Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn, chuyªn ®Ò
gåm 3 ch¬ng chÝnh :
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c kÕ to¸n “Vèn b»ng tiÒn vµ c¸c
kho¶n ph¶i thanh to¸n “ trong c«ng ty x©y l¾p .
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n “Vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n
ph¶i thanh to¸n “ ë C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n “Vèn
b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n “ ë C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2.
Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ sè liÖu thùc tÕ cha nhiÒu, ®Æc biÖt lµ
kinh nghiÖm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña em cha ®îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o
c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy c«
gi¸o vµ nhµ trêng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt
®Ñp h¬n.
Nh©n dÞp nµy em xin bµy tá lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi ban l·nh ®¹o
C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2 ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp ®ì em trong thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c
chó, c¸c anh chÞ trong C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vÒ mÆt
thùc tiÔn vµ cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së nghiªn có
chuyªn ®Ò ,gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.

1

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trêng Cao ®¼ng kü thuËt
c«ng nghiÖp 1 vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o NguyÔn Ngäc Lan ®· tËn t×nh híng
dÉn, dËy b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o chuyªn ®Ò nµy.

2

Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña vèn b»ng tiÒn
vµ c¸c kho¶n thanh to¸n

I. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn
1. Kh¸i niÖm, nhiÖm vô cña kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn :
a. Kh¸i niÖm vèn b»ng tiÒn:
Vèn b»ng tiÒn lµ mét bé phËn quan träng cña vèn...
lêI Më §ÇU
Sau khi ®îc häc xong phÇn lý thuyÕtchuyªn ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o
nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc nh»m cñng vËn dông
nh÷ng luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ
chuyªn m«n, võa lµm c ®îc c«ng viÖc sau nµy khi tèt nghiÖp ra trêng
c«ng t¸c t¹i quan, nghiÖp cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp vµ ®¶m ®¬ng
c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2, em ®· t×m hiÓu, ph©n
tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi so
s¸nh víi thuyÕt ®· häc ®îc trong nhµ trêng ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn
b¶n trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lîi nhuËn. Muèn lîi nhuËn cao ph¶i
cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt hîp lý, ph¶i cã thÞ trêng më réng, gi¸ c¶ hîp lý vµ ®Æc
biÖt ph¶i cã vèn ®Çu t b»ng tiÒn phï hîp.
Trªn së ®ã em ®· chän ®Ò tµi to¸n nghiÖp vèn b»ng tiÒn
c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n” cho b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy.
Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy ngoµi Lêi ®Çu KÕt luËn, chuyªn ®Ò
gåm 3 ch¬ng chÝnh :
Ch¬ng 1: lý luËn cña c«ng t¸c to¸n “Vèn b»ng tiÒn c¸c
kho¶n ph¶i thanh to¸n “ trong c«ng ty x©y l¾p .
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n “Vèn ng tiÒn c¸c kho¶n
ph¶i thanh to¸n “ ë C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2.
Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n “Vèn
b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n “ ë C«ng ty C¬ khÝ «t« 3-2.
Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n liÖu thùc cha nhiÒu, ®Æc biÖt
kinh nghiÖm ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña em cha ®îc s©u s¾c. vËy trong o
c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong c¸c thÇy
gi¸o nhµ trêng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoµn thµnh c«ng viÖc mét c¸ch tèt
®Ñp h¬n.
Nh©n dÞp nµy em xin bµy lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi ban l·nh ®¹o
C«ng ty k«t« 3-2 ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong thêi gian thùc
tËp t¹i c«ng ty. Em còng xin göi lêi c¶m ¬n s©uc tíi c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c
chó, c¸c anh c trong C«ng ty khÝ «t« 3-2 ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vÒ mÆt
thùc tiÔn vµ cung cÊp cho em nh÷ng tµi liÖu quan träng lµm c¬ së nghiªn có
chuyªn ®Ò ,gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền tại cty ôtô 3/2 9 10 472