Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
“Häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt” ®ã lµ ph¬ng ch©m
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §¶ng ta, cña nhµ trêng X· héi chñ nghÜa chóng ta.
Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ
chuyªn ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc tÕ
nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lý luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao
n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy khi tèt
nghiÖp ra trêng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan, xÝ nghiÖp cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp
vµ ®¶m ®¬ng c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
Là mét sinh viªn chuyªn nghµnh kÕ to¸n, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng
ty , ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn Lª ThÞ Ánh TuyÕt vµ cña Quý
c«ng ty , em ®· quan t©m t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ vÒ c«ng
t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : KÕ To¸n Vèn B»ng TiÒn
Víi ®Ò tµi nµy em ®· t×m hiÓu nghiªn cøu vµ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm
hiÓu biÕt cho b¶n th©n ®ång thêi m¹nh d¹n bµy tá mét vµi ý kiÕn hy väng cã thÓ
gióp Ých cho ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
Néi dung cña b¸o c¸o nµy ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3
ch¬ng chÝnh :
Ch¬ng 1: Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n
cña C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n
Ch¬ng 2: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn.
Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn ë
C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.
V× thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cã h¹n vµ do cßn thiÕu kinh nghiÖm nªn cã
thÓ b¸o c¸o nµy cña em cßn cha ®îc tèt. RÊt mong ®îc c¸c thÇy c« gi¸o vµ Quý
c«ng ty T VÊn X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n gãp ý kiÕn ®Ó b¸o c¸o ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o híng dÉn Lª ThÞ ¸nh TuyÕt vµ «ng
Ph¹m Danh Thuyªn- gi¸m ®èc c«ng ty T VÊn X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn N«ng
Th«n cïng tËp thÓ nh©n viªn phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh cña c«ng ty ®· gióp ®ì em
®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.

Ch¬ng 1
Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ
c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty t vÊn x©y dùng
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
i. Mét sè nÐt kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty t vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:
C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n lµ Doanh nghiÖp Nhµ Níc h¹ng nhÊt thuéc Bé N«ng NghiÑp Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n, lµ thµnh viªn
cña hiÖp héi T VÊn X©y Dùng ViÖt Nam . C«ng ty ®· thµnh lËp cho ®Õn nay lµ ®îc 31 n¨m víi tiÒn th©n lµ XÝ NghiÖp ThiÕt KÕ KiÕn Tróc N«ng NghiÖp, trùc
thuéc Côc X©y Dùng – Uû Ban N«ng NghiÖp Trung...
Lêi nãi ®Çu
“Häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt” ®ã ph¬ng ch©m
gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §¶ng ta, cña nhµ trêng X· héi chñ nghÜa chóng ta.
nh÷ng yªu cÇu b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn thuyÕt
chuyªn ngµnh to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc
nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao
n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy khi tèt
nghiÖp ra trêng c«ng t¸c t¹i quan, nghiÖp thÓ nhanh chãng hoµ nhËp
vµ ®¶m ®¬ng c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng.
L mét sinh viªn chuyªn nghµnh kÕ to¸n, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ngà
ty , ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o híng dÉn ThÞ Ánh TuyÕt vµ cña Quý
c«ng ty , em ®· quan t©m t×m hiÓu ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æc biÖt vÒ c«ng
t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi 
Víi ®Ò tµi nµy em ®· m hiÓu nghiªn cøu rót ra nh÷ng kinh nghiÖm
hiÓu biÕt cho b¶n th©n ®ång thêi m¹nh d¹n bµy mét vµi ý kiÕn hy väng thÓ
gióp Ých cho ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty trong thêi gian tíi.
Néi dung cña b¸o c¸o nµy ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3
ch¬ng chÝnh :
 Tæng qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c to¸n
cña C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n
 Chuyªn ®Ò .
 Mét ý kiÕn nhËn xÐt c«ng t¸c  ë
C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n.
V× thêi gian thùc tËp ë c«ng ty h¹n do cßn thiÕu kinh nghiÖm nªn
thÓ b¸o c¸o nµy cña em cßn cha ®îc tèt. RÊt mong ®îc c¸c thÇy gi¸o Quý
c«ng ty T VÊn X©y Dùng Ph¸t TriÓn N«ng Th«n gãp ý kiÕn ®Ó b¸o c¸o ®îc
hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n gi¸o híng dÉn ThÞ ¸nh TuyÕt «ng
Ph¹m Danh Thuyªn- gi¸m ®èc c«ng ty T VÊn X©y Dùng Ph¸t TriÓn N«ng
Th«n cïng tËp thÓ nh©n viªn phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh cña c«ng ty ®· gióp ®ì em
®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: KT vốn bằng tiền 9 10 212