Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· lµm cho nÒn kinh tÕ s«i ®éng h¬n víi sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i ®Ó
tù kh¼ng ®Þnh m×nh vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng ®ßi hái hµng ho¸
b¸n ra ph¶i ®îc thÞ trêng, ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Môc tiªu cña doanh
nghiÖp lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó t¹o
tiÒn ®Ò cho viÖc më réng thÞ phÇn trong níc còng nh níc ngoµi. §Ó b¾t kÞp xu
thÕ ph¸t triÓn vµ kh«ng bÞ ®Èy ra khái “cuéc ch¬i ”, c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i ph¶i tæ chøc tèt nghiÖp vô b¸n hµng, b¸n hµng lµ kh©u quyÕt ®Þnh trùc tiÕp
®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
B¸n hµng hay cßn gäi lµ tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng kinh
doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §Ó tiªu thô ®¹t hiÖu qu¶, hµng ho¸ b¸n ra
ph¶i cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng
lo¹i trªn thÞ trêng. Bëi cã tiªu thô tèt s¶n phÈm doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o
ho¹t ®éng kinh doanh ®îc thêng xuyªn liªn tôc. Qua ®ã doanh nghiÖp sÏ t¨ng
nhanh vßng quay vèn, cã thu nhËp ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ tÝch luü vèn ®Çu t ph¸t
triÓn. B¸n hµng cã ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i, víi nÒn kinh tÕ
còng nh toµn x· héi. Nã cã ¶nh hëng trùc tiÕp mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt
qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Nã cung cÊp mét lîng s¶n phÈm
hµng hãa thiÕt yÕu cho nhu cÇu hµng ngµy cña ngêi d©n vµ nhu cÇu s¶n xuÊt
cña c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c cã liªn quan. §Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch tiªu thô
hµng ho¸, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý mµ
trong ®ã kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng gi÷ vai trß quan träng.ViÖc tæ chøc hîp lý
qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng lµ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt
kh«ng riªng víi bÊt cø doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo.Thùc tÕ nÒn kinh tÕ quèc
d©n ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. Tuy nhiªn c«ng cô nµy ®· ®îc sö dông triÖt
®Ó cha l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp ®Õn.
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
NhËn thøc ®îc vai trß, ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng ®ßi hái c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i kh«ng ngõng cñng cè, n©ng cao, hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng
®Ó theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thùc phÈm
Hµ Néi, em nhËn thÊy viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng t¨ng cêng hiÖu qu¶ cña
c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng lµ mét ®Ò tµi hay gãp phÇn ®a
viÖ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
khi chuyÓn ®æi chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang chÕ thÞ tr-
êng ®· lµm cho nÒn kinh s«i ®éng h¬n víi c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i muèn tån t¹i ®Ó
kh¼ng ®Þnh m×nh chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng ®ßi hái hµng ho¸
b¸n ra ph¶i ®îc t trêng, ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. Môc tiªu cña doanh
nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn ®Ó t¹o
tiÒn ®Ò cho viÖc réng thÞ phÇn trong níc còng nh níc ngoµi. §Ó b¾t kÞp xu
thÕ ph¸t triÓn vµ kh«ng ®Èy ra khái “cuéc ch¬i ”, c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i ph¶i chøc tèt nghiÖp b¸n hµng, b¸n hµng kh©u quyÕt ®Þnh trùc tiÕp
®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
B¸n hµng hay cßn gäi tiªu thô kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng kinh
doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. §Ó tiªu thô ®¹t hiÖu qu¶, hµng ho¸ b¸n ra
ph¶i chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng
lo¹i trªn thÞ trêng. Bëi tiªu thô tèt s¶n phÈm doanh nghiÖp míi ®¶m b¶o
ho¹t ®éng kinh doanh ®îc thêng xuyªn liªn tôc. Qua ®ã doanh nghiÖp t¨ng
nhanh vßng quay vèn, thu nhËp ®Ó ®¾p chi phÝ tÝch luü vèn ®Çu t ph¸t
triÓn. B¸n hµng cã ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i, víi nÒn kinh
còng nh toµn x· i. cã ¶nh hëng trùc tiÕp mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt
qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. cung cÊp mét lîng s¶n phÈm
hµng hãa thiÕt yÕu cho nhu cÇu hµng ngµy cña ngêi d©n nhu cÇu n xuÊt
cña c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c liªn quan. §Ó hoµn thµnh tèt ho¹ch tiªu thô
hµng ho¸, mçi doanh nghiÖp ®Òu nh÷ng biÖn ph¸p chøc qu¶n mµ
trong ®ã kÕ to¸n nghiÖp b¸n hµng gi÷ vai trß quan träng.ViÖc chøc hîp
qu¸ tr×nh h¹ch to¸n to¸n nghiÖp b¸n hµng yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt
kh«ng riªng víi bÊt doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo.Thùc nÒn kinh quèc
d©n ®· vµ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. Tuy nhiªn c«ng cô nµy ®· ®îc sö dông triÖt
®Ó cha l¹i lµ vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp ®Õn.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại cty XNK nông sản thực phẩm HN 9 10 400