Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: NM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái Nguyên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

Môc lôc
Tra
ng
Lêi nãi ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PhÇn I. Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhµ m¸y CKGT . .

. . . . 7

I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NM . . . . 7
I.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
I.3. §Æc ®iÓm, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . .12
I.4. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. .

. . .

. . . 16

I.4.1. Cô thÓ tõng kh©u s¶n xuÊt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.4.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . .18
I.4.3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PhÇn II. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña NM CKGT

. . . . .20

II.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª cña nhµ m¸y . . . . . . . . 20
II.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña NM . . .22
II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban. . . . . . . . . . 23
II.4. C«ng t¸c thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
II.4.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . .25
II.4.2. Néi dung c«ng t¸c thèng kª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PhÇn III. Mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n ë Nhµ m¸y. . . . .

.

. .

. . .

28
III.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô .

. . . . . . . . . . . . 28

III.1.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
III.1.2. KÕ to¸n c«ng cô dông cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
III.2. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .31

III.2.1. KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
III.2.2. KÕ to¸n hao mßn TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
III.3. KÕ to¸n lao ®éng – tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng

.

.

. 34

III.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Ng« Minh Vîng

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
III.3.2. KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. . . . . . . . . . 36
III.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . . .

. .

.

. 39

III.4.1. TËp hîp chi phÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
III.4.2. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
III.5. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô . . . . . . . . . . .

.

. . . 47

III.5.1. C«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Môc lôc
Tra
ng
Lêi nãi ®Çu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PhÇn I. Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ nhµ m¸y CKGT . . . . . . 7
I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NM . . . . 7
I.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
I.3. §Æc ®iÓm, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña nhµ m¸y . . . . . . . . . . . .12
I.4. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. . . . . . . . 16
I.4.1. Cô thÓ tõng kh©u s¶n xuÊt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.4.2. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . .18
I.4.3. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PhÇn II. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña NM CKGT . . . . .20
II.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n thèng kª cña nhµ m¸y . . . . . . . . 20
II.2. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n cña NM . . .22
II.3. Mèi quan hÖ gi÷a bé phËn kÕ to¸n víi c¸c phßng ban. . . . . . . . . . 23
II.4. C«ng t¸c thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
II.4.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y thèng kª t¹i nhµ m¸y. . . . . . .25
II.4.2. Néi dung c«ng t¸c thèng kª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
PhÇn III. Mét phÇn hµnh to¸n ë Nhµ m¸y. . . . . . . . . . .
28
III.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô . . . . . . . . . . . . . 28
III.1.1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
III.1.2. KÕ to¸n c«ng cô dông cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
III.2. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
III.2.1. KÕ to¸n t¨ng gi¶m TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
III.2.2. KÕ to¸n hao mßn TSC§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
III.3. KÕ to¸n lao ®éng – tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng . . . 34
III.3.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ng« Minh Vîng
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: NM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: NM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái Nguyên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: NM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái Nguyên 9 10 898